Slechte kwaliteit lucht Brabant noopt tot maatregelen

De kwaliteit van de lucht is op een aantal plekken in Brabant van dusdanige kwaliteit dat de betrokken gemeenten verplicht zijn een plan van aanpak op te stellen voor verbetering. Het zijn de gemeenten Eindhoven, Helmond, Valkenswaard, Waalre en Maasdonk waar een overschrijding van de norm voor stikstofdioxide wordt overschreden. Dat blijkt uit een rapportage die de provincie heeft gemaakt over het jaar 2002. In Brabant stonden vorig jaar circa 27000 mensen in hun woonomgeving bloot aan te hoge concentraties. Hun woningen zijn doorgaans gelegen nabij drukke verkeerswegen in stedelijke gebieden. In nagenoeg geheel Brabant werd de norm voor fijn stof overschreden. Er werden geen overschrijdingen geconstateerd van normen voor koolmonoxide, zwaveldioxide, benzeen en lood.

Gedeputeerde voor milieu in de provincie Noord-Brabant, Lambert Verheijen, heeft grote zorgen over de nog steeds slechte luchtkwaliteit: “We ontkomen er niet aan om gezamenlijk met de gemeenten maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat de kwaliteit van de lucht verbeterd. Om de inwoners een gezonde leefomgeving te bieden, gaan we als provincie, mede vanwege Europese regelgeving, bestemmingsplannen ook toetsen op de normen voor luchtkwaliteit. Zo kunnen we voorkomen dat toekomstige bewoners worden blootgesteld aan te hoge concentraties van ongezonde stoffen in de lucht. Verder toetsen we milieuvergunningen voor bedrijven aan wettelijke normen voor lucht. Het terugdringen van de invloed van het verkeer op de Brabantse luchtkwaliteit krijgt in de komende jaren extra aandacht. Zo blijf ik bij de staatssecretaris pleiten voor het stimuleren van minder accijns bij het gebruik van waterdiesel. Een nieuwe brandstofemulsie die door een Brabants bedrijf is ontwikkeld en minder luchtverontreiniging oplevert”, aldus de gedeputeerde die onlangs de gemeenten in Brabant heeft gewezen op de mogelijkheid om bij het Rijk subsidie te krijgen voor het opstellen van een plan van aanpak voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Grenswaarden
De provincie moet jaarlijks de staatssecretaris voor milieu rapporteren over de kwaliteit van de buitenlucht. Het Rijk heeft grenswaarden voor de stoffen stikstofdioxide, zwevende deeltjes, zwaveldioxide, stikstofoxiden, benzeen, koolmonoxide en lood aan en geeft hiermee uitvoering aan Europese richtlijnen. Grenswaarden geven een norm die 2010 niet meer mag worden overschreden. De grenswaarden gelden niet op de werkplek.
Gemeenten waar in 2001 grenswaarden zijn overschreden, zijn verplicht een rapportage over het jaar 2002 in te dienen bij de provincie. Dit geldt ook voor de andere gemeenten indien er in 2002 overschrijdingen van grenswaarden worden verwacht (bijvoorbeeld locaties bij zeer drukke wegen waar mensen wonen of verblijven).
In totaal hebben 39 gemeenten in Brabant gerapporteerd over 2002 en hebben 17 gemeenten aangegeven niet te rapporteren omdat er geen overschrijding wordt verwacht. De rapportageplichtige gemeente Waalwijk is bezig met een onderzoek. De provincie zal de gemeente verzoeken alsnog te rapporteren.

Overschrijdingen
Binnen vijf gemeenten werd in 2002 de norm voor stikstofdioxide overschreden waarbij het maken van een plan van aanpak is verplicht (plandrempel), teneinde in 2010 te voldoen aan de wettelijke normen. Het zijn de gemeenten Eindhoven, Helmond, Valkenswaard, Waalre en Maasdonk.
Bij overschrijdingen van de plandrempel voor fijn stof hoeven de gemeenten in Brabant geen plan van aanpak op te stellen. Fijn stof komt in de lucht vanuit diverse bronnen: industrie, verkeer, landbouw en vele natuurlijke bronnen. Daarnaast wordt fijn stof in de lucht gevormd door chemische reacties van gassen. Het grootste deel van de door mensen veroorzaakte fijn stof concentratie komt uit het buitenland. Hierdoor zijn de concentraties in Brabant hoog. Een geringe toename van fijn stof door het verkeer kan al overschrijding van de normen betekenen. De aanpak van de stofproblematiek valt onder Rijksbeleid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Slechte kwaliteit lucht Brabant noopt tot maatregelen | Infrasite

Slechte kwaliteit lucht Brabant noopt tot maatregelen

De kwaliteit van de lucht is op een aantal plekken in Brabant van dusdanige kwaliteit dat de betrokken gemeenten verplicht zijn een plan van aanpak op te stellen voor verbetering. Het zijn de gemeenten Eindhoven, Helmond, Valkenswaard, Waalre en Maasdonk waar een overschrijding van de norm voor stikstofdioxide wordt overschreden. Dat blijkt uit een rapportage die de provincie heeft gemaakt over het jaar 2002. In Brabant stonden vorig jaar circa 27000 mensen in hun woonomgeving bloot aan te hoge concentraties. Hun woningen zijn doorgaans gelegen nabij drukke verkeerswegen in stedelijke gebieden. In nagenoeg geheel Brabant werd de norm voor fijn stof overschreden. Er werden geen overschrijdingen geconstateerd van normen voor koolmonoxide, zwaveldioxide, benzeen en lood.

Gedeputeerde voor milieu in de provincie Noord-Brabant, Lambert Verheijen, heeft grote zorgen over de nog steeds slechte luchtkwaliteit: “We ontkomen er niet aan om gezamenlijk met de gemeenten maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat de kwaliteit van de lucht verbeterd. Om de inwoners een gezonde leefomgeving te bieden, gaan we als provincie, mede vanwege Europese regelgeving, bestemmingsplannen ook toetsen op de normen voor luchtkwaliteit. Zo kunnen we voorkomen dat toekomstige bewoners worden blootgesteld aan te hoge concentraties van ongezonde stoffen in de lucht. Verder toetsen we milieuvergunningen voor bedrijven aan wettelijke normen voor lucht. Het terugdringen van de invloed van het verkeer op de Brabantse luchtkwaliteit krijgt in de komende jaren extra aandacht. Zo blijf ik bij de staatssecretaris pleiten voor het stimuleren van minder accijns bij het gebruik van waterdiesel. Een nieuwe brandstofemulsie die door een Brabants bedrijf is ontwikkeld en minder luchtverontreiniging oplevert”, aldus de gedeputeerde die onlangs de gemeenten in Brabant heeft gewezen op de mogelijkheid om bij het Rijk subsidie te krijgen voor het opstellen van een plan van aanpak voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Grenswaarden
De provincie moet jaarlijks de staatssecretaris voor milieu rapporteren over de kwaliteit van de buitenlucht. Het Rijk heeft grenswaarden voor de stoffen stikstofdioxide, zwevende deeltjes, zwaveldioxide, stikstofoxiden, benzeen, koolmonoxide en lood aan en geeft hiermee uitvoering aan Europese richtlijnen. Grenswaarden geven een norm die 2010 niet meer mag worden overschreden. De grenswaarden gelden niet op de werkplek.
Gemeenten waar in 2001 grenswaarden zijn overschreden, zijn verplicht een rapportage over het jaar 2002 in te dienen bij de provincie. Dit geldt ook voor de andere gemeenten indien er in 2002 overschrijdingen van grenswaarden worden verwacht (bijvoorbeeld locaties bij zeer drukke wegen waar mensen wonen of verblijven).
In totaal hebben 39 gemeenten in Brabant gerapporteerd over 2002 en hebben 17 gemeenten aangegeven niet te rapporteren omdat er geen overschrijding wordt verwacht. De rapportageplichtige gemeente Waalwijk is bezig met een onderzoek. De provincie zal de gemeente verzoeken alsnog te rapporteren.

Overschrijdingen
Binnen vijf gemeenten werd in 2002 de norm voor stikstofdioxide overschreden waarbij het maken van een plan van aanpak is verplicht (plandrempel), teneinde in 2010 te voldoen aan de wettelijke normen. Het zijn de gemeenten Eindhoven, Helmond, Valkenswaard, Waalre en Maasdonk.
Bij overschrijdingen van de plandrempel voor fijn stof hoeven de gemeenten in Brabant geen plan van aanpak op te stellen. Fijn stof komt in de lucht vanuit diverse bronnen: industrie, verkeer, landbouw en vele natuurlijke bronnen. Daarnaast wordt fijn stof in de lucht gevormd door chemische reacties van gassen. Het grootste deel van de door mensen veroorzaakte fijn stof concentratie komt uit het buitenland. Hierdoor zijn de concentraties in Brabant hoog. Een geringe toename van fijn stof door het verkeer kan al overschrijding van de normen betekenen. De aanpak van de stofproblematiek valt onder Rijksbeleid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant