AVBB: SBIB officieel opgericht

Met het ondertekenen van de akten is onder het toeziend oog van notaris Klapwijk de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) officieel opgericht. De Stichting is een initiatief van het AVBB en gaat de gedragscodes van bouwbedrijven registreren en toetsen. Zij zal ook stimuleren dat ondernemingen die een gedragscode hanteren zich aanmelden bij de Stichting. De bedrijven worden opgenomen op een lijst die openbaar is. Uiterlijk 1 januari 2004 zal de Stichting operationeel zijn. Vanaf dat moment kunnen de bouwbedrijven hun code aanmelden.

Naast registratie is een belangrijke taak van de Stichting het onderzoeken en beoordelen van klachten over het overtreden van de gedragscode. Dit zal gebeuren door een Commissie van Toezicht van onafhankelijke externe deskundigen op de gebieden van bedrijfsethiek en mededinging. Deze commissie opereert onder voorzitterschap van drs. R. den Dunnen, oud-secretaris-generaal van het ministerie van VROM. De andere leden zijn prof.mr. M. van Empel, prof.mr. H. Franken en prof.dr. H.J.L. van Luijk.

Het gaat daarbij om klachten die betrekking hebben op mededinging, strafrechtelijke overtredingen en vermeende schending van integriteit. De commissie onderzoekt een klacht en legt zonodig bindend sancties op. De commissie kan klachten ook doormelden aan het Openbaar Ministerie of de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).
De komende maanden bereidt de commissie de procedures voor die gevolgd zullen worden vanaf het moment dat de stichting operationeel is.

Het AVBB heeft dit voorjaar een model gedragscode voor bouwondernemingen opgesteld. De inhoud ervan is opgenomen in de brochure “Gedrag om trots op te zijn”. De lidverenigingen van het AVBB zullen de invoering van de code stimuleren. Zo organiseert BouwNed komende maand bijeenkomsten in het land om ondernemers praktische ondersteuning te bieden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB