Gelderland: GMP-3 en PVVP-2 vastgesteld

Er moet nog veel gebeuren om problemen in de bereikbaarheid en leefomgeving van Gelderland op te lossen. Gedeputeerde Staten koppelen hun grote, strategische plannen aan elkaar om op die manier nog beter in staat te zijn knelpunten te signaleren, oplossingen te bedenken en daarvoor geld vrij te maken. Het derde Gelders MilieuPlan (GMP-3) en het tweede Provinciaal Verkeer en VervoerPlan (PVVP-2) bijten het spits af en zijn vandaag door het college van Gedeputeerde Staten vastgesteld. Streekplan en Waterhuishoudingsplan komen daarna aan de beurt. Gedeputeerde Staten verwoorden het als volgt: ‘een goede bereikbaarheid en gezond en veilig leven in een aantrekkelijke leefomgeving, te midden van een vitale natuur, vraagt om een integrale aanpak vanuit ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, natuur en milieu’. De aanpak zal met name gericht zijn op het voorkomen van nieuwe problemen waarbij de provincie vooral een regisserende en toetsende rol heeft. Kortom, een gebiedsgericht benadering in samenwerking met andere partijen om op die manier de problemen in Gelderland aan te pakken. Daarnaast zal de provincie als wegbeheerder bestaande knelpunten op haar wegen oplossen.
Op 15 december start de officiële gezamenlijke inspraakprocedure over de beide ontwerpplannen. Het is de bedoeling dat Provinciale Staten in mei 2004 de plannen definitief vaststellen.

PVVP-2: Op weg naar duurzame mobiliteit
In het PVVP-2 staat een goede bereikbaarheid met aandacht voor leefomgevingsknelpunten én veiligheidsknelpunten centraal Om dat te bereiken kiest het college van Gedeputeerde Staten voor een vierledige aanpak: voorkomen, beter benutten, bouwen en beprijzen.
Voorkomen door ruimtelijk economische ontwikkelingen veel beter af te stemmen op de aanwezige infrastructuur en ze zoveel mogelijk te concentreren en te bundelen. Zo worden mobiliteits- en leefomgevingsproblemen voorkomen.
Beter Benutten van het bestaande mobiliteitsnetwerk door reizigers en goederenvervoerders te verleiden tot bewuste keuzen voor de manier van verplaatsen, waardoor ook weer de bestaande infrastructuur beter wordt benut. Maar ook door goed onderhoud van het bestaande wegennet. Op dit punt wil de provincie het onderhoud op peil brengen. Beter benutten begint immers bij het behouden, doelmatig beheren en onderhouden van het bestaande verkeers- en vervoersysteem, waaronder ook de provinciale wegen.
Bouwen van de projecten uit het statenakkoord en door het onderhoud van infrastructuur te combineren met het Duurzaam Veilig maken ervan. Hierbij gaat de provincie uit van het aanpakken van de grootste knelpunten.
Beprijzen, het betalen voor het gebruik maken van een weg(vak), wordt op termijn ook als een mogelijkheid gezien om bereikbaarheidsproblemen aan te pakken.

Gebiedsgerichte aanpak
Het door GS vastgestelde ontwerp-PVVP-2 beschrijft de Gelderse visie op het verkeers- en vervoerbeleid en de oplossingsrichtingen. Het ontwerp-PVVP-2 volgt een gebiedsgerichte aanpak. Naast de algemene maatregelen die de provincie voorstelt zijn er voor de verschillende regio’s samenhangende maatregelenpakketten opgesteld, waarin de provincie samen met de andere overheden (Rijk en gemeenten) aangeven hoe zij de opgaven per regio gaan aanpakken.

De Opgaven voor de Regio Achterhoek zijn:
– Realiseren van de A18 tussen Varsseveld en Enschede gefaseerd, om te beginnen met Eibergen
– Realiseren van een beter samenhangende wegenstructuur in het gebied tussen A1, A18 en A12
– Bereikbare stedelijke gebieden, bedrijventerreinen en voorzieningen.

De Opgaven voor de Regio Noordwest-Veluwe zijn:
– Effecten van de fileproblemen in de omgeving van Zwolle beteugelen

– Verbetering van de verbindingen tussen Flevoland en Gelderland

– Verbeteren van de verkeerstructuur binnen de driehoek Harderwijk-Hoevelaken-Barneveld
– De natuurwaarde van de Veluwe beschermen

De Opgaven voor de Regio Rivierenland zijn:
– Bereikbaarheid omliggende steden
– Goede afwikkeling van doorgaand en regionaal verkeer in Rivierenland
– Goede verkeersafwikkeling bij de brug bij Rhenen
– benutten van de corridor A15, Waal en Betuweroute
– Bereikbaarheid van voorzieningen in de grotere kernen

De Opgaven voor de Regio Stedendriehoek zijn:
– Optimale onderlinge bereikbaarheid Netwerkstad Stedendriehoek
– Doorgaand en regionaal verkeer op A1 en A50
– Bereikbaarheid Zutphen vanaf hoofdwegennet
– Kwaliteit van de leefomgeving en verkeersveiligheid
– bereikbaarheid van voorzieningen in steden

De Opgaven voor de Regio De Vallei zijn:
– Optimale onderlinge bereikbaarheid stedelijk netwerk WERV
– Verbetering verbinding Vallei-Rivierenland (A15)
– Verbetering verbinding Ede-Amersfoort
– Afwikkeling verkeer uit gebied tussen A1 en A28
– Veluwe verkeersluw maken

Knooppunt Arnhem Nijmegen:
Het KAN neemt een bijzondere positie in, omdat het op dit moment nog zelf verantwoordelijk is voor het verkeers- en vervoerbeleid. Het KAN is nu bezig met het opstellen van een eigen RVVP. We hanteren als uitgangspunt dat de kaderwet wordt verlengd tot 1 januari 2005. In het ontwerp PVVP-2 wordt een regionale uitwerking voor het KAN-gebied opgenomen op basis van het RVVP dat nu in voorbereiding is. De tekst is afgestemd met het KAN.
Het KAN kiest voor een duidelijke opgave: de regio Arnhem-Nijmegen biedt aan iedereen een samenhangend verkeers- en vervoersysteem, dat bijdraagt aan een veilige en bereikbare regio en de ruimtelijke en economische kansen en kwaliteiten benut en creëert, binnen de grenzen die vanuit de leefbaarheid worden gesteld.

Samenwerking
Het ontwerp-PVVP-2 is na een intensief en interactief proces met gemeenten (regio’s) en maatschappelijke organisaties opgesteld. Het ontwerp-PVVP-2 bestaat uit 3 delen. ‘Op weg naar duurzame mobiliteit’ bevat de hoofdlijnen van het beleid voor de komende tien jaar. De Dynamische beleidsagenda is opgebouwd uit een kaart met knelpunten en per regio een kaart met acties voor de komende jaren en een overzicht van alle acties in een tabel. Elke twee jaar wordt de Dynamische Beleidsagenda geactualiseerd. Het Bijlagenrapport tenslotte gaat dieper in op enkele centrale onderwerpen uit het PVVP-2 en geeft een uitwerking van de hoofdlijnen van beleid.

GMP-3: naar een duurzame milieukwaliteit van de leefomgeving
In het GMP-3 is de milieusituatie van de leefomgeving voor Gedeputeerde Staten het uitgangspunt. Dit is een wijziging ten opzichte van het eerdere milieubeleid dat zich vooral richtte op de verontreinigde bronnen. Uit de analyse van het milieubeleid van de afgelopen decennia blijkt dat water, lucht en bodem aanmerkelijk schoner zijn geworden. Maar ook dat een aantal hardnekkige milieuproblemen niet zijn opgelost of zelfs zijn toegenomen, bijvoorbeeld de luchtverontreiniging door het autoverkeer.

Met de huidige wet- en regelgeving kan de provincie deze problemen niet goed aanpakken. Er wordt nu een gebeidsgerichte aanpak voorgesteld waarbij alle bronnen die bijdragen aan de milieuvervuiling worden geinventariseerd en beoordeeld en vervolgens kunnen worden aangepakt.

Het GMP-3 verwoordt het milieubeleid van de provincie Gelderland van 2004 – 2008.
Het bestaat uit twee delen: een visiedeel en een uitvoeringsprogramma.
In het visiedeel wordt de visie op het milieubeleid verwoord, de huidige stand van het milieu en trends, ontwikkelingen en de doelstellingen voor de komende periode.
Het uitvoeringsprogramma staat de vertaling van de visie in concrete doelen en werkwijze.
Het GMP-3 moet transparant en afrekenbaar zijn zodat alle belangstellenden het Gelderse milieubeleid kunnen beoordelen

Financiële vertaling GMP en PVVP
Gedeputeerde Staten hebben nadrukkelijk naar de financiële consequenties van de plannen gekeken. De ambities van het college moeten ook budgettair haalbaar zijn. Het college heeft een voorkeur uitsgesproken voor het ambitieniveau dat past bij het basisscenario, omdat dit past bij hetgeen voor de beleidsterreinen milieu en verkeer en vervoer is vastgelegd in het Statenakkoord en het Collegewerkplan. Dit betekent dat voor het PVVP-2, GMP-3 en het leefomgevingsoffensief extra geld nodig is: structureel 9,6 miljoen euro en eenmalig 2,3 miljoen euro. Bij de jaarlijkse begrotingsbehandeling zal de feitelijke inzet van extra geld worden vastgesteld door het Gelders Parlement (Provinciale Staten).

Procedure
Het ontwerp GMP-3 wordt op 29 oktober in de statencommssie Economie en Milieu besproken. De statencommissie Verkeer en Water bespreekt het ontwerp PVVP-2 op 5 november.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland

Gelderland: GMP-3 en PVVP-2 vastgesteld | Infrasite

Gelderland: GMP-3 en PVVP-2 vastgesteld

Er moet nog veel gebeuren om problemen in de bereikbaarheid en leefomgeving van Gelderland op te lossen. Gedeputeerde Staten koppelen hun grote, strategische plannen aan elkaar om op die manier nog beter in staat te zijn knelpunten te signaleren, oplossingen te bedenken en daarvoor geld vrij te maken. Het derde Gelders MilieuPlan (GMP-3) en het tweede Provinciaal Verkeer en VervoerPlan (PVVP-2) bijten het spits af en zijn vandaag door het college van Gedeputeerde Staten vastgesteld. Streekplan en Waterhuishoudingsplan komen daarna aan de beurt. Gedeputeerde Staten verwoorden het als volgt: ‘een goede bereikbaarheid en gezond en veilig leven in een aantrekkelijke leefomgeving, te midden van een vitale natuur, vraagt om een integrale aanpak vanuit ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, natuur en milieu’. De aanpak zal met name gericht zijn op het voorkomen van nieuwe problemen waarbij de provincie vooral een regisserende en toetsende rol heeft. Kortom, een gebiedsgericht benadering in samenwerking met andere partijen om op die manier de problemen in Gelderland aan te pakken. Daarnaast zal de provincie als wegbeheerder bestaande knelpunten op haar wegen oplossen.
Op 15 december start de officiële gezamenlijke inspraakprocedure over de beide ontwerpplannen. Het is de bedoeling dat Provinciale Staten in mei 2004 de plannen definitief vaststellen.

PVVP-2: Op weg naar duurzame mobiliteit
In het PVVP-2 staat een goede bereikbaarheid met aandacht voor leefomgevingsknelpunten én veiligheidsknelpunten centraal Om dat te bereiken kiest het college van Gedeputeerde Staten voor een vierledige aanpak: voorkomen, beter benutten, bouwen en beprijzen.
Voorkomen door ruimtelijk economische ontwikkelingen veel beter af te stemmen op de aanwezige infrastructuur en ze zoveel mogelijk te concentreren en te bundelen. Zo worden mobiliteits- en leefomgevingsproblemen voorkomen.
Beter Benutten van het bestaande mobiliteitsnetwerk door reizigers en goederenvervoerders te verleiden tot bewuste keuzen voor de manier van verplaatsen, waardoor ook weer de bestaande infrastructuur beter wordt benut. Maar ook door goed onderhoud van het bestaande wegennet. Op dit punt wil de provincie het onderhoud op peil brengen. Beter benutten begint immers bij het behouden, doelmatig beheren en onderhouden van het bestaande verkeers- en vervoersysteem, waaronder ook de provinciale wegen.
Bouwen van de projecten uit het statenakkoord en door het onderhoud van infrastructuur te combineren met het Duurzaam Veilig maken ervan. Hierbij gaat de provincie uit van het aanpakken van de grootste knelpunten.
Beprijzen, het betalen voor het gebruik maken van een weg(vak), wordt op termijn ook als een mogelijkheid gezien om bereikbaarheidsproblemen aan te pakken.

Gebiedsgerichte aanpak
Het door GS vastgestelde ontwerp-PVVP-2 beschrijft de Gelderse visie op het verkeers- en vervoerbeleid en de oplossingsrichtingen. Het ontwerp-PVVP-2 volgt een gebiedsgerichte aanpak. Naast de algemene maatregelen die de provincie voorstelt zijn er voor de verschillende regio’s samenhangende maatregelenpakketten opgesteld, waarin de provincie samen met de andere overheden (Rijk en gemeenten) aangeven hoe zij de opgaven per regio gaan aanpakken.

De Opgaven voor de Regio Achterhoek zijn:
– Realiseren van de A18 tussen Varsseveld en Enschede gefaseerd, om te beginnen met Eibergen
– Realiseren van een beter samenhangende wegenstructuur in het gebied tussen A1, A18 en A12
– Bereikbare stedelijke gebieden, bedrijventerreinen en voorzieningen.

De Opgaven voor de Regio Noordwest-Veluwe zijn:
– Effecten van de fileproblemen in de omgeving van Zwolle beteugelen

– Verbetering van de verbindingen tussen Flevoland en Gelderland

– Verbeteren van de verkeerstructuur binnen de driehoek Harderwijk-Hoevelaken-Barneveld
– De natuurwaarde van de Veluwe beschermen

De Opgaven voor de Regio Rivierenland zijn:
– Bereikbaarheid omliggende steden
– Goede afwikkeling van doorgaand en regionaal verkeer in Rivierenland
– Goede verkeersafwikkeling bij de brug bij Rhenen
– benutten van de corridor A15, Waal en Betuweroute
– Bereikbaarheid van voorzieningen in de grotere kernen

De Opgaven voor de Regio Stedendriehoek zijn:
– Optimale onderlinge bereikbaarheid Netwerkstad Stedendriehoek
– Doorgaand en regionaal verkeer op A1 en A50
– Bereikbaarheid Zutphen vanaf hoofdwegennet
– Kwaliteit van de leefomgeving en verkeersveiligheid
– bereikbaarheid van voorzieningen in steden

De Opgaven voor de Regio De Vallei zijn:
– Optimale onderlinge bereikbaarheid stedelijk netwerk WERV
– Verbetering verbinding Vallei-Rivierenland (A15)
– Verbetering verbinding Ede-Amersfoort
– Afwikkeling verkeer uit gebied tussen A1 en A28
– Veluwe verkeersluw maken

Knooppunt Arnhem Nijmegen:
Het KAN neemt een bijzondere positie in, omdat het op dit moment nog zelf verantwoordelijk is voor het verkeers- en vervoerbeleid. Het KAN is nu bezig met het opstellen van een eigen RVVP. We hanteren als uitgangspunt dat de kaderwet wordt verlengd tot 1 januari 2005. In het ontwerp PVVP-2 wordt een regionale uitwerking voor het KAN-gebied opgenomen op basis van het RVVP dat nu in voorbereiding is. De tekst is afgestemd met het KAN.
Het KAN kiest voor een duidelijke opgave: de regio Arnhem-Nijmegen biedt aan iedereen een samenhangend verkeers- en vervoersysteem, dat bijdraagt aan een veilige en bereikbare regio en de ruimtelijke en economische kansen en kwaliteiten benut en creëert, binnen de grenzen die vanuit de leefbaarheid worden gesteld.

Samenwerking
Het ontwerp-PVVP-2 is na een intensief en interactief proces met gemeenten (regio’s) en maatschappelijke organisaties opgesteld. Het ontwerp-PVVP-2 bestaat uit 3 delen. ‘Op weg naar duurzame mobiliteit’ bevat de hoofdlijnen van het beleid voor de komende tien jaar. De Dynamische beleidsagenda is opgebouwd uit een kaart met knelpunten en per regio een kaart met acties voor de komende jaren en een overzicht van alle acties in een tabel. Elke twee jaar wordt de Dynamische Beleidsagenda geactualiseerd. Het Bijlagenrapport tenslotte gaat dieper in op enkele centrale onderwerpen uit het PVVP-2 en geeft een uitwerking van de hoofdlijnen van beleid.

GMP-3: naar een duurzame milieukwaliteit van de leefomgeving
In het GMP-3 is de milieusituatie van de leefomgeving voor Gedeputeerde Staten het uitgangspunt. Dit is een wijziging ten opzichte van het eerdere milieubeleid dat zich vooral richtte op de verontreinigde bronnen. Uit de analyse van het milieubeleid van de afgelopen decennia blijkt dat water, lucht en bodem aanmerkelijk schoner zijn geworden. Maar ook dat een aantal hardnekkige milieuproblemen niet zijn opgelost of zelfs zijn toegenomen, bijvoorbeeld de luchtverontreiniging door het autoverkeer.

Met de huidige wet- en regelgeving kan de provincie deze problemen niet goed aanpakken. Er wordt nu een gebeidsgerichte aanpak voorgesteld waarbij alle bronnen die bijdragen aan de milieuvervuiling worden geinventariseerd en beoordeeld en vervolgens kunnen worden aangepakt.

Het GMP-3 verwoordt het milieubeleid van de provincie Gelderland van 2004 – 2008.
Het bestaat uit twee delen: een visiedeel en een uitvoeringsprogramma.
In het visiedeel wordt de visie op het milieubeleid verwoord, de huidige stand van het milieu en trends, ontwikkelingen en de doelstellingen voor de komende periode.
Het uitvoeringsprogramma staat de vertaling van de visie in concrete doelen en werkwijze.
Het GMP-3 moet transparant en afrekenbaar zijn zodat alle belangstellenden het Gelderse milieubeleid kunnen beoordelen

Financiële vertaling GMP en PVVP
Gedeputeerde Staten hebben nadrukkelijk naar de financiële consequenties van de plannen gekeken. De ambities van het college moeten ook budgettair haalbaar zijn. Het college heeft een voorkeur uitsgesproken voor het ambitieniveau dat past bij het basisscenario, omdat dit past bij hetgeen voor de beleidsterreinen milieu en verkeer en vervoer is vastgelegd in het Statenakkoord en het Collegewerkplan. Dit betekent dat voor het PVVP-2, GMP-3 en het leefomgevingsoffensief extra geld nodig is: structureel 9,6 miljoen euro en eenmalig 2,3 miljoen euro. Bij de jaarlijkse begrotingsbehandeling zal de feitelijke inzet van extra geld worden vastgesteld door het Gelders Parlement (Provinciale Staten).

Procedure
Het ontwerp GMP-3 wordt op 29 oktober in de statencommssie Economie en Milieu besproken. De statencommissie Verkeer en Water bespreekt het ontwerp PVVP-2 op 5 november.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland