ProRail: ‘Herstelplan Spoor kan beter’

ProRail is verheugd dat de minister van V&W hoge prioriteit geeft aan het herstel van het bestaande spoor en de regering daarvoor € 853 mio. extra uittrekt in de periode 2004-2010. Wel is ProRail van mening dat de minister te optimistisch is in haar inschatting dat de punctualiteit kan stijgen naar 87-89% in 2007. Die ambitie deelt de sector met de minister maar om dat in 2007 te bereiken, is het nodig het brede maatregelenpakket zoals voorgesteld in Benutten en Bouwen integraal uit te voeren.

Bert Klerk (vz. Raad van Bestuur ProRail) “De spoorsector zal het verbeterproces voor het bestaande spoorsysteem in elk geval in gang zetten mede omdat ook de minister heeft aangegeven dat ze de gezamenlijke aanpak van de sector omarmt”. ProRail, NS en Railion hebben vorige week in het plan Benutten & Bouwen een herstel van de betrouwbaarheid en uitbreiding van de capaciteit tot 2007 gepresenteerd, gekoppeld aan een impuls van € 2,4 miljard in de periode tot en met 2007. Met die impuls kan een structurele verbetering van de punctualiteit worden bereikt. Eenderde daarvan komt nu beschikbaar. Om het spoorwegnet gereed te maken voor de komende mobiliteitsgroei op langere termijn stelt de sector voor de gereserveerde € 1,075 miljard (tot en met 2012) naar voren te halen door het versoepelen van financieringsregels.

Budget en herprioritering:
Om de opgelopen achterstanden in te lopen en het spoor daadwerkelijk weer betrouwbaar te maken is evenwel meer geld nodig dan nu beschikbaar komt. In haar plan Benutten en Bouwen heeft de spoorsector zich beperkt tot de meest noodzakelijke maatregelen voor de komende jaren. Bert Klerk: “De spoorsector is van mening dat alle middelen die voor het spoor beschikbaar zijn geherprioriteerd moeten worden, zowel binnen de sector als bij het rijk”. De verdeling van de rijksmiddelen is het primaat van de politiek. Dit komt aan de orde als de Tweede Kamer in november de begroting van V&W en de invulling van het MIT behandelt.

Brede mix van maatregelen:
De sector pleit voor een brede mix van maatregelen, niet alleen gericht op het onderhoud van de infrastructuur maar ook op het onderhoud van het materieel en op het oplossen van de meest urgente capaciteitsknelpunten in het net, zoals bijvoorbeeld bij Schiphol. Net zo belangrijk is om tevens extra te investeren in sterke vergroting van de betrouwbaarheid van materieel (€160 mio.), het oplossen van diverse kleine knelpunten (€ 295 mio.) in de huidige infrastructuur, stations (€ 100 mio.) en het investeren in de opbouw van een aangepaste treindienst (€ 40 mio). Deze parallelle investering is net zo belangrijk maar daarover heeft het Kabinet nog geen besluiten genomen.

Kosten / batenanalyse
Een maatschappelijke kosten/batenanalyse laat zien dat zo’n brede mix van maatregelen het beste resultaat oplevert voor de klanten van de spoorsector en het hoogste maatschappelijke rendement oplevert, ook als er minder geld beschikbaar komt. In de begroting en Herstelplan spoor is die brede mix van maatregelen echter niet terug te vinden. Een acuut knelpunt als Schiphol wordt zo bijvoorbeeld niet opgelost. De sector heeft met het ministerie afgesproken om na Prinsjesdag te overleggen over de invulling van het maatregelenpakket.

Verbeterplan sector; van visie naar werkelijkheid
De spoorsector presenteert half oktober een sectorbreed verbeterplan waarin wordt aangegeven hoe door intensiever samen te werken het ambitieniveau van de sector kan worden gerealiseerd binnen de beschikbare budgetruimte.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Prorail

ProRail: ‘Herstelplan Spoor kan beter’ | Infrasite

ProRail: ‘Herstelplan Spoor kan beter’

ProRail is verheugd dat de minister van V&W hoge prioriteit geeft aan het herstel van het bestaande spoor en de regering daarvoor € 853 mio. extra uittrekt in de periode 2004-2010. Wel is ProRail van mening dat de minister te optimistisch is in haar inschatting dat de punctualiteit kan stijgen naar 87-89% in 2007. Die ambitie deelt de sector met de minister maar om dat in 2007 te bereiken, is het nodig het brede maatregelenpakket zoals voorgesteld in Benutten en Bouwen integraal uit te voeren.

Bert Klerk (vz. Raad van Bestuur ProRail) “De spoorsector zal het verbeterproces voor het bestaande spoorsysteem in elk geval in gang zetten mede omdat ook de minister heeft aangegeven dat ze de gezamenlijke aanpak van de sector omarmt”. ProRail, NS en Railion hebben vorige week in het plan Benutten & Bouwen een herstel van de betrouwbaarheid en uitbreiding van de capaciteit tot 2007 gepresenteerd, gekoppeld aan een impuls van € 2,4 miljard in de periode tot en met 2007. Met die impuls kan een structurele verbetering van de punctualiteit worden bereikt. Eenderde daarvan komt nu beschikbaar. Om het spoorwegnet gereed te maken voor de komende mobiliteitsgroei op langere termijn stelt de sector voor de gereserveerde € 1,075 miljard (tot en met 2012) naar voren te halen door het versoepelen van financieringsregels.

Budget en herprioritering:
Om de opgelopen achterstanden in te lopen en het spoor daadwerkelijk weer betrouwbaar te maken is evenwel meer geld nodig dan nu beschikbaar komt. In haar plan Benutten en Bouwen heeft de spoorsector zich beperkt tot de meest noodzakelijke maatregelen voor de komende jaren. Bert Klerk: “De spoorsector is van mening dat alle middelen die voor het spoor beschikbaar zijn geherprioriteerd moeten worden, zowel binnen de sector als bij het rijk”. De verdeling van de rijksmiddelen is het primaat van de politiek. Dit komt aan de orde als de Tweede Kamer in november de begroting van V&W en de invulling van het MIT behandelt.

Brede mix van maatregelen:
De sector pleit voor een brede mix van maatregelen, niet alleen gericht op het onderhoud van de infrastructuur maar ook op het onderhoud van het materieel en op het oplossen van de meest urgente capaciteitsknelpunten in het net, zoals bijvoorbeeld bij Schiphol. Net zo belangrijk is om tevens extra te investeren in sterke vergroting van de betrouwbaarheid van materieel (€160 mio.), het oplossen van diverse kleine knelpunten (€ 295 mio.) in de huidige infrastructuur, stations (€ 100 mio.) en het investeren in de opbouw van een aangepaste treindienst (€ 40 mio). Deze parallelle investering is net zo belangrijk maar daarover heeft het Kabinet nog geen besluiten genomen.

Kosten / batenanalyse
Een maatschappelijke kosten/batenanalyse laat zien dat zo’n brede mix van maatregelen het beste resultaat oplevert voor de klanten van de spoorsector en het hoogste maatschappelijke rendement oplevert, ook als er minder geld beschikbaar komt. In de begroting en Herstelplan spoor is die brede mix van maatregelen echter niet terug te vinden. Een acuut knelpunt als Schiphol wordt zo bijvoorbeeld niet opgelost. De sector heeft met het ministerie afgesproken om na Prinsjesdag te overleggen over de invulling van het maatregelenpakket.

Verbeterplan sector; van visie naar werkelijkheid
De spoorsector presenteert half oktober een sectorbreed verbeterplan waarin wordt aangegeven hoe door intensiever samen te werken het ambitieniveau van de sector kan worden gerealiseerd binnen de beschikbare budgetruimte.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Prorail