VROM: Tijdelijke vrijstelling eisen Bouwstoffenbesluit

De ministerraad heeft ingestemd met een brief van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan gemeenten, provincies en waterkwaliteitsbeheerders over het Bouwstoffenbesluit. In de brief wordt een tijdelijke verruiming aangekondigd voor enkele eisen van het Bouwstoffenbesluit vooruitlopend op een vrijstelling terzake. De vrijstelling heeft betrekking op enkele stoffen die van nature al in de grond voorkomen.

De strenge normering leidt regelmatig tot overschrijding van de eisen van het Bouwstoffenbesluit. Dit heeft tot gevolg dat veel partijen grond en baggerspecie moeten worden afgekeurd en gestort in plaats van dat ze worden hergebruikt. Dat leidt tot verspilling van bruikbare grond, ongewenst gebruik van schone grond en hoge kosten voor stort.De ontwerpvrijstellingsregeling wordt ter kennisgeving aan de Europese Commissie voorgelegd. Naar verwachting zal de tijdelijke vrijstellingsregeling per 1 april 2004 in werking treden en na vijf jaar vervallen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM