M.E.R.-procedure Klaverbankgebied afgebroken

In een brief aan de Tweede Kamer informeert de minister van Verkeer en Waterstaat over het besluit tot het afbreken van de in 2001 gestarte m.e.r.-procedure voor winning van zand en grind in het Klaverbankgebied.

De Klaverbank is een gebied gelegen in het uiterst noordwestelijke deel van het Nederlands Continentaal Plat. Het is één van de weinige plekken in het Nederlandse deel van de Noordzee waar grind en beton- en metselzand aan het (bodem)oppervlak voorkomt, maar het is ook een gebied waar bijzondere ecologische waarden voorkomen. In deel 3 van de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening is de Klaverbank samen met vier andere gebieden in de Noordzee aangeduid als gebied met bijzondere natuurwaarden.

De winbare hoeveelheden beton- en metselzand op de Klaverbank zijn voor zover nu bekend laag in verhouding tot de jaarlijkse behoefte aan beton- en metselzand in Nederland. Uit het MER, dat inmiddels gereed is, blijkt dat, om deze hoeveelheden ecologisch verantwoord te winnen, er ook nog een restlaag dient achter te blijven, waardoor de ‘echt’ winbare hoeveelheden nog kleiner worden. Hierbij komt nog dat het bedrijfsleven tot nu toe geringe belangstelling heeft getoond voor winning op de Klaverbank.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Brief Minister VenW aan de Tweede Kamer