VNG uit kritiek op voorstel nieuwe Wet RO

De VNG heeft de Tweede Kamer een kritische reactie op het kabinetsvoorstel voor een nieuwe Wet ruimtelijke ordening gestuurd. Volgens de VNG betekent het voorliggende wetsvoorstel voor gemeenten een achteruitgang ten opzichte van de huidige Wet op de ruimtelijke ordening. De wet is niet flexibel, leidt niet tot kortere procedures en de rechtszekerheid van burgers, bedrijven en gemeenten wordt door de nieuwe regelgeving ernstig aangetast. Op 10 september vindt een hoorzitting met de vaste Kamercommissie van VROM over het wetsvoorstel plaats, waar de VNG haar bezwaren zal toelichten.

De VNG deelt geenszins de aanname, dat het wetsvoorstel leidt tot een snellere bestemmingsplanprocedure. Het voortraject wordt juist arbeidsintensiever en tijdrovender. Tevens verwachten wij een stuwmeer aan beroepsprocedures bij de Raad van State vanwege het vervallen van de goedkeuring door Gedeputeerde Staten.

De VNG vindt het huidige wetsvoorstel – op diverse onderdelen – een achteruitgang ten opzichte van de huidige wet. Zo wordt voorgesteld de zelfstandige projectprocedure, een instrument waarmee gemeenten snel en adequaat kunnen inspelen op nieuwe ruimtelijke behoeften, te schrappen. Dit komt niet tegemoet aan de maatschappelijke wens om snel duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheid om bouwinitiatieven te kunnen realiseren. De VNG pleit dan ook dan ook voor het behoud van een flexibel instrument zoals de huidige zelfstandige projectprocedure, met zo min mogelijk bureaucratische vereisten.

Met de introductie van algemene regels bij provinciale verordening of AMvB’s wordt ruimte geboden voor verkokerde en rigide regelgeving. Gemeenten moeten binnen een jaar nadat de algemene regels zijn vastgesteld, hun bestemmingsplannen aanpassen en vaststellen. De regels werken rechtstreeks door op bouwvergunningaanvragen waardoor het voor burgers en bedrijven onduidelijk is welk planologisch regime geldt. Deze rechtsonzekerheid is ongewenst. Bovendien is sprake van onvoldoende rechtsbescherming ten aanzien van deze algemene regels. De VNG is niet tegen doorwerking van ruimtelijk beleid van rijk en provincies, maar maakt wel bezwaar tegen het ontbreken van betrokkenheid van gemeenten bij het voorbereiden en uitvoeren van hoger ruimtelijk beleid.

Voor een goede ruimtelijke ordening is de wetgeving inzake vergoeding van planschade, vergoeding van hogere kosten en verhaal van grondexploitatiekosten in belangrijke mate bepalend. Op deze onderdelen pleiten wij voor nieuwe regelgeving. De VNG pleit dan ook voor een snelle invoering van een eerste tranche van de wet voor deze onderdelen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG

VNG uit kritiek op voorstel nieuwe Wet RO | Infrasite

VNG uit kritiek op voorstel nieuwe Wet RO

De VNG heeft de Tweede Kamer een kritische reactie op het kabinetsvoorstel voor een nieuwe Wet ruimtelijke ordening gestuurd. Volgens de VNG betekent het voorliggende wetsvoorstel voor gemeenten een achteruitgang ten opzichte van de huidige Wet op de ruimtelijke ordening. De wet is niet flexibel, leidt niet tot kortere procedures en de rechtszekerheid van burgers, bedrijven en gemeenten wordt door de nieuwe regelgeving ernstig aangetast. Op 10 september vindt een hoorzitting met de vaste Kamercommissie van VROM over het wetsvoorstel plaats, waar de VNG haar bezwaren zal toelichten.

De VNG deelt geenszins de aanname, dat het wetsvoorstel leidt tot een snellere bestemmingsplanprocedure. Het voortraject wordt juist arbeidsintensiever en tijdrovender. Tevens verwachten wij een stuwmeer aan beroepsprocedures bij de Raad van State vanwege het vervallen van de goedkeuring door Gedeputeerde Staten.

De VNG vindt het huidige wetsvoorstel – op diverse onderdelen – een achteruitgang ten opzichte van de huidige wet. Zo wordt voorgesteld de zelfstandige projectprocedure, een instrument waarmee gemeenten snel en adequaat kunnen inspelen op nieuwe ruimtelijke behoeften, te schrappen. Dit komt niet tegemoet aan de maatschappelijke wens om snel duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheid om bouwinitiatieven te kunnen realiseren. De VNG pleit dan ook dan ook voor het behoud van een flexibel instrument zoals de huidige zelfstandige projectprocedure, met zo min mogelijk bureaucratische vereisten.

Met de introductie van algemene regels bij provinciale verordening of AMvB’s wordt ruimte geboden voor verkokerde en rigide regelgeving. Gemeenten moeten binnen een jaar nadat de algemene regels zijn vastgesteld, hun bestemmingsplannen aanpassen en vaststellen. De regels werken rechtstreeks door op bouwvergunningaanvragen waardoor het voor burgers en bedrijven onduidelijk is welk planologisch regime geldt. Deze rechtsonzekerheid is ongewenst. Bovendien is sprake van onvoldoende rechtsbescherming ten aanzien van deze algemene regels. De VNG is niet tegen doorwerking van ruimtelijk beleid van rijk en provincies, maar maakt wel bezwaar tegen het ontbreken van betrokkenheid van gemeenten bij het voorbereiden en uitvoeren van hoger ruimtelijk beleid.

Voor een goede ruimtelijke ordening is de wetgeving inzake vergoeding van planschade, vergoeding van hogere kosten en verhaal van grondexploitatiekosten in belangrijke mate bepalend. Op deze onderdelen pleiten wij voor nieuwe regelgeving. De VNG pleit dan ook voor een snelle invoering van een eerste tranche van de wet voor deze onderdelen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG