Gasinfrastructuur helpt energietransitie te versnellen

Gasunie presenteert resultaten 2018

 • Hoeveelheid getransporteerd gas licht gedaald naar 1.136 TWh (2017: 1.213 TWh)
 • Hoeveelheid gas van Groningenkwaliteit gemaakt door menging met stikstof met 12% gestegen naar recordhoeveelheid van 28,9 miljard m3 (2017: 25,8 miljard m3)
 • Werkzaamheden bouw stikstofinstallatie Zuidbroek gestart, begin 2022 in bedrijf. Maakt reductie van 7 miljard m3 gas uit het Groningenveld mogelijk
 • Eerste waterstofleiding van Gasunie in Zeeland in gebruik genomen

Klimaatakkoord:

 • Energie-infrastructuur voor opslag en transport speelt sleutelrol
 • Integratie systemen voor elektriciteit, gas, warmte en waterstof noodzakelijk
 • Belangrijke rol voor waterstof en groen gas
 • Gastransportnet eenvoudig geschikt te maken voor transport waterstof

Overige resultaten:

 • Betrouwbaarheid gastransport bijna 100%
 • Gerapporteerde nettowinst gestegen naar € 325 miljoen (2017: € 257 miljoen); genormaliseerde nettowinst gedaald naar € 311 miljoen (2017: € 368 miljoen)
 • € 228 miljoen dividend voor aandeelhouder, Nederlandse Staat

Gasunie helpt vermindering Groningengas op te vangen

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft naar aanleiding van de aardbeving bij Zeerijp op 8 januari 2018 besloten om de gaswinning uit het Groningenveld terug te brengen. Eerst naar 12 miljard m3 per jaar en vervolgens naar nul. De belangrijkste criteria hierbij zijn de veiligheid van de bewoners in het gaswinningsgebied en de leveringszekerheid. Gasunie draagt maximaal bij aan de maatregelen om deze verlaging zo snel als mogelijk is te realiseren, zoals het bouwen van een nieuwe stikstofinstallatie en het inkopen van extra stikstof. Deze maatregelen liggen goed op koers, waardoor de Groningenproductie sneller kan worden afgebouwd dan in maart 2018 werd verwacht. De eerste werkzaamheden voor de bouw zijn in het vierde kwartaal van 2018 gestart.

Als de installatie begin 2022 in bedrijf wordt genomen, maakt het een reductie van ongeveer 7 miljard m3 gas uit het Groningenveld mogelijk, waardoor de doelstelling van de minister om de Groningenproductie te beperken tot maximaal 12 miljard m3 al in 2022 kan worden bereikt. Door slimme oplossingen kan de ombouw van de industrie naar hoogcalorisch gas beperkt blijven tot de negen grootste industriële grootverbruikers.

Meer gas uit andere bronnen en significante toename inzet kwaliteitsconversie

In 2018 is door het netwerk van Gasunie 6,3% minder aardgas getransporteerd, van 124 miljard m3 (1.213 TWh) in 2017 naar 116 miljard m3 (1.136 TWh). Deze afname is vooral veroorzaakt door minder transport van hoogcalorisch gas naar het buitenland in de laatste twee maanden van 2018. De betrouwbaarheid was daarbij, met slechts één kortdurende onderbreking, nagenoeg 100%. De inzet van de stikstofinstallaties is sterk toegenomen. Door het mengen met stikstof kan aardgas afkomstig uit andere bronnen geschikt worden gemaakt voor huishoudens en bedrijven om de rol van Groningengas over te nemen. Het afgelopen jaar is ruim 12% meer hoogcalorisch gas omgezet naar Groningenkwaliteit: in totaal 28,9 miljard m3 (2017: 25,8 miljard m3). De hoeveelheid gas die dankzij de gasrotonde uit het buitenland gehaald kan worden, leverde daaraan een belangrijke bijdrage. De aanvoer van hoogcalorische gas uit het buitenland is met 19% gestegen naar 39,3 miljard m3. En de LNG-aanvoer is bijna verdrievoudigd naar 2,5 miljard m3. Gasunie werkt samen met partners om de gasrotonde in Duitsland uit te breiden met een LNG-terminal. Een nieuwe terminal kan een strategische bijdrage leveren aan de diversificatie van de Duitse energievoorziening en daarmee ook voor Nederland en andere West-Europese landen. Aardgas is een 50% minder vervuilend alternatief voor (bruin)kolen, die in Duitsland net als kernenergie uitgefaseerd worden. Daardoor vormt aardgas nog vele jaren een onmisbare schakel in de energietransitie.

Stijging omzet en nettowinst

Over 2018 heeft Gasunie solide resultaten geboekt. De omzet is licht gestegen van € 1.241 miljoen naar € 1.247 miljoen, de gerapporteerde nettowinst is toegenomen met € 68 miljoen ten opzichte van vorig jaar tot € 325 miljoen.

Deze toename van het resultaat is grotendeels het gevolg van een wijziging ten aanzien van het belastingtarief voor vennootschapsbelasting in 2020 en 2021 (€ 75 miljoen). Exclusief de bijzondere waardeverminderingen in 2017, de vrijwillige vertrekregeling en afkoop van een aantal arbeidsvoorwaarden in 2018 en de aanpassing van het belastingtarief neemt het resultaat na belasting af met € 57 miljoen. Dit lagere resultaat is grotendeels het gevolg van de hogere energiekosten (met name stikstof) voor het gastransport (€ 22 miljoen) en de voorziening voor dubieuze debiteuren (€ 16 miljoen).

Gasunie stelt voor om over 2018 € 228 miljoen dividend (ofwel 70% van het nettoresultaat) uit te keren aan haar aandeelhouder, de Nederlandse Staat.

Versnelling energietransitie

Om een bijdrage te leveren aan de mondiale klimaatdoelstellingen is de Nederlandse overheid in 2018 gestart met het opstellen van een Klimaatakkoord. Een van de verwachtingen is dat in 2050 ongeveer 60% van de energievoorziening zal bestaan uit gasvormige energie. Moleculen zijn en blijven namelijk nodig voor toepassing in diverse industriële processen, mobiliteit, centrale elektriciteitsopwekking en voor verwarming in de gebouwde omgeving. Transport en opslag zijn daarbij cruciale factoren voor zowel de betrouwbaarheid van onze energievoorziening als de betaalbaarheid ervan. Gasvormige energie heeft daarbij het grote voordeel dat het efficiënt en tegen lage kosten opgeslagen en getransporteerd kan worden. Een goed gebruik van de al aanwezige gasinfrastructuur voorkomt onnodige extra investeringen in nieuwe infrastructuur. Delen van het landelijke gastransportnet kunnen vrij eenvoudig geschikt gemaakt worden voor het toekomstige transport van waterstof. Gasunie verwacht hiervoor in de komende tien jaar enkele miljarden euro’s te gaan investeren.

Samen met TenneT heeft Gasunie in de Infrastructure Outlook 2050 in kaart gebracht hoe het toekomstige energiesysteem vormgegeven moet worden. Omdat energie per definitie grensoverschrijdend is, is deze Outlook voor zowel Nederland als Duitsland gemaakt. Om de betrouwbaarheid van het energiesysteem te borgen, is een nauwe samenwerking tussen de infrastructuren voor gas en elektriciteit nodig. Alleen door de twee systemen meer te integreren kunnen de groeiende schommelingen in de productie van zonne- en windenergie worden opgevangen.

Waterstof

In de nieuwe energievoorziening zal een belangrijke rol zijn weggelegd voor waterstof. Om grootschalige transport en opslag van waterstof mogelijk te maken, heeft Gasunie in 2018 de eerste mijlpalen gerealiseerd. Eind 2018 is in Zeeland de eerste voormalige aardgasleiding in gebruik genomen als waterstofleiding. Gasunie en haar dochter EnergyStock zijn in 2018 bij het Groningse Zuidwending gestart met de realisatie van de eerste Nederlandse elektrolyser met een vermogen van 1 MW. Hier wordt op kleine schaal een begin gemaakt met het inzetten van duurzaam geproduceerde waterstof als brandstof voor mobiliteit en grondstof voor de industrie. Daarnaast werkt Gasunie momenteel aan concrete plannen voor opschaling van de elektrolysecapaciteit. In Noord-Nederland onder andere samen met Engie en met Nouryon en in Duitsland met TenneT en Thyssengas.

Groen gas

Groen gas wordt door de Klimaattafels gezien als een serieus alternatief voor aardgas. In 2023 kan er 1 miljard m3 beschikbaar zijn en in 2030 3 miljard m3. Met 1 miljard m3 kunnen ca. 2 miljoen huishoudens verwarmd worden in combinatie met een hybride warmtepomp.

In 2018 is Gasunie samen met Enexis gestart met de aanleg van de eerste zogenaamde groen gas booster. Zo’n booster verhoogt de druk van het gas waardoor groen gas vanuit het regionale net ingevoed kan worden in het landelijk net van GTS. Samen met SCW bouwt Gasunie in Alkmaar een demo-installatie waar natte biomassa als mest en rioolslib kan worden vergast tot groen gas en waterstof. Gasunie realiseert daarbij de installaties en bijbehorende leidingen. Naar verwachting kunnen drie van zulke fabrieken in 2023 maar liefst 500 miljoen m3 groen gas produceren.

Gasunie in transitie

Gasunie bereidt zich voor op een nieuwe rol in de toekomstige, CO2-neutrale energievoorziening. Tegelijkertijd wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de efficiency. Als gevolg hiervan verandert ook de organisatie van Gasunie. Per saldo neemt het werk op termijn af. Daarom heeft Gasunie eind 2018 een vrijwillige vertrekregeling aangeboden aan medewerkers die tien jaar of langer in dienst zijn. Deze vertrekregeling heeft de organisatie de ruimte gegeven om het aantal medewerkers op gecontroleerde wijze en op vrijwillige basis te reduceren. Zo’n 240 medewerkers hebben gekozen om van deze vrijwillige vertrekregeling gebruik te maken en zullen Gasunie in het eerste kwartaal van 2019 verlaten. De Raad van Bestuur wenst de vertrokken medewerkers veel succes toe in hun carrière buiten Gasunie en spreekt het volste vertrouwen uit in de collega’s met wie de organisatie toekomstbestendig vormgegeven zal gaan worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gasunie