Trading update Heijmans: Herstel zet door

Kernpunten

  • Omzet in 3e kwartaal 2017 conform verwachting
  • Orderportefeuille per eind september 2017 op goed niveau
  • Woningverkopen tot en met oktober 1.636 (2016 t/m oktober: 1.344 woningen)

Ton Hillen, voorzitter raad van bestuur/CEO Heijmans:
“We trekken de positieve lijn die we schetsten bij de halfjaarcijfers verder door. Vastgoed en Woningbouw, en ook Infra presteren conform verwachting. Het herstel van Infra zet verder door. Bij Utiliteit blijft het volume onder druk staan als gevolg van uitdagende marktomstandigheden voor nieuwbouw projecten in combinatie met ons selectieve verwervingsbeleid. Onze omzet in het derde kwartaal is conform verwachting en op vergelijkbaar niveau als vorig jaar. Bij de projecten huisvesting RIVM/CBG en Wilhelminasluis Zaandam zijn vervolgstappen gezet om de impact op het bedrijfsresultaat te beheersen en verder af te bouwen. Ik ben tevreden over het feit dat we ruim binnen de gestelde financiële kaders opereren. We richten de blik positief vooruit en liggen op koers naar structureel herstel.”

Wonen
Vastgoed en Woningbouw ontwikkelen zich conform verwachting. De gezamenlijke omzet blijft stijgen en ligt in het derde kwartaal van 2017 hoger dan in het derde kwartaal van 2016. Het aantal verkochte woningen in de eerste 10 maanden van dit jaar komt uit op 1.636 ten opzichte van 1.344 woningen in dezelfde periode vorig jaar. Van deze 1.636 woningen zijn er 1.061 verkocht aan particulieren. In september maakte Heijmans bekend dat het bijna duizend woningen in Groningen gaat renoveren voor corporatie Lefier, met als doel het wooncomfort te verbeteren en de woningen energiezuiniger maken. Ook sloot Heijmans een intentieovereenkomst met GGz Centraal voor ‘De Hooge Riet’; een terrein van circa 8 hectare in Ermelo waarvoor momenteel plannen voor herontwikkeling tot woongebied worden uitgewerkt. In het centrum van Den Bosch vordert de realisatie van het Gasthuiskwartier gestaag en is de eerste fase inmiddels in verkoop. Ook wordt het appartementencomplex Perron 073 daar deze maand opgeleverd.

Voor conceptwoningen als Heijmans Huismerk en Heijmans ONE blijft de belangstelling onverminderd groot, zoals bij de ontwikkeling van Noorderhaven in Zutphen, de ontwikkeling van sociale huurwoningen voor woningcorporatie Woonwenz in Venlo en diverse overeenkomsten voor de levering van Heijmans ONE woningen.

Werken
Utiliteit heeft nog last van uitdagende marktomstandigheden. Hoewel de eerste tekenen van herstel in de markt voor nieuwbouwprojecten zichtbaar zijn, is dit nog niet waarneembaar in prijsontwikkelingen en is de markt nog niet genormaliseerd. Heijmans is selectief in het aannemen van nieuwe opdrachten in deze markt, waardoor het volume vooralsnog laag blijft. De omzet van Utiliteit in het derde kwartaal van 2017 ligt dan ook op een lager niveau dan in het derde kwartaal vorig jaar. In Rotterdam zijn de modernisatie en uitbreiding van Ahoy evenals de realisatie van het nieuwe zwembad, als onderdeel van de ontwikkeling ‘Hart van Zuid’, in volle gang. In Amsterdam is zeer recent de officiële starthandeling voor de bouw van de nieuwe Rechtbank Amsterdam gevierd.

Verbinden
Het herstel bij Infra zet door en ligt prima op koers. Door het blijvend sturen op, en verder verfijnen van tender-, project- en risicomanagement, neemt de voorspelbaarheid van de projecten toe. De omzet in het derde kwartaal van 2017 komt op een hoger niveau uit dan in het derde kwartaal van 2016. In de omzet komt meer nadruk te liggen op regionale projecten, onderhoud en beheer en specialistische werken. Zo werd onlangs het alliantiecontract ondertekend voor het project Dijkversterking Gorinchem Waardenburg. Ook maakte Heijmans bekend dat het een nieuw project met energieopwekkende geluidsschermen gaat uitvoeren, nabij de A50 in Uden: Solar Highways. In Veldhoven startte de aanleg van de Zilverbaan; de nieuwe westelijke ontsluitingsroute naar de toekomstige aansluiting op de A67. In de zomer legde Heijmans in opdracht van Nuon een warmte-transportleiding aan in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam, met als doel bestaande en toekomstige woningen in dat gebied te voorzien van restwarmte uit de elektriciteitscentrale in Diemen.

Voortgang specifieke projecten
De afwikkeling van projecten die specifieke aandacht vragen, verloopt volgens verwachting. Ten aanzien van het project Huisvesting RIVM/CBG is Heijmans in een vergevorderd stadium om haar aandeel binnen het consortium over te dragen aan consortiumpartner Strukton. Dit past bij de strategie om in het transitiejaar 2017 de impact van een aantal specifieke projecten zo snel mogelijk af te bouwen. Hoewel recent een financiële en technische oplossing voor het project is bereikt, heeft Heijmans toch besloten dat het afstoten van haar aandeel de beste manier is om invulling te geven aan deze strategie. Het consortium heeft financial close bereikt en financiële afspraken gemaakt met het Rijksvastgoedbedrijf. De financiële impact van het terugtreden uit het consortium komt ruim binnen de bandbreedte uit die is vermeld in het jaarverslag 2016.

Onlangs heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw tussenvonnis gedaan inzake het geschil over de Wilhelminasluis in Zaandam. Het tussenvonnis biedt uitgangspunten om het project samen af te ronden. De voorziening die Heijmans met de jaarcijfers 2016 heeft genomen lijkt toereikend; de exacte financiële consequenties worden de komende periode uitgewerkt. De uitvoering van de N23 verloopt volgens plan. Het project Drachtsterweg in Leeuwarden bevindt zich in de eindfase.

Outlook
Het herstel dat is ingezet in 2017 zet zich door. Heijmans ontwikkelt zich volgens plan en ligt op koers naar structureel herstel. Vastgoed en Woningbouw en Infra presteren conform verwachting, waarbij Vastgoed en Woningbouw profiteren van de aangetrokken woningmarkt en de gekozen strategie bij Infra duidelijk vruchten afwerpt. Eerder genomen maatregelen dragen bij aan het voorspelbaar maken van projecten, met een sterke resultaatverbetering als gevolg. Bij Utiliteit laat duurzaam herstel van de markt voor nieuwbouwprojecten nog op zich wachten.

Vanwege de voortgang die Heijmans de afgelopen periode heeft geboekt, is besloten om de kredietfaciliteit vervroegd terug te brengen van € 176 miljoen naar € 156 miljoen; dit is drie kwartalen eerder dan voorzien in de afspraken met de banken. Een stabiele werkkapitaalontwikkeling en de goede voortgang met het beperken van het neerwaarts risico bij de specifieke projecten motiveren dit besluit.

Corporate governance
Op 26 oktober is bekendgemaakt dat Ruud Majenburg, met ingang van die datum, is teruggetreden uit de raad van bestuur. De raad van bestuur wordt nu gevormd door Ton Hillen (CEO) en Hans Janssen (CFO), die na de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 17 oktober 2017 is benoemd tot lid van de raad van bestuur / CFO. De raad van commissarissen van Heijmans N.V. beraadt zich over een definitieve invulling van de raad van bestuur.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV

Trading update Heijmans: Herstel zet door | Infrasite

Trading update Heijmans: Herstel zet door

Kernpunten

  • Omzet in 3e kwartaal 2017 conform verwachting
  • Orderportefeuille per eind september 2017 op goed niveau
  • Woningverkopen tot en met oktober 1.636 (2016 t/m oktober: 1.344 woningen)

Ton Hillen, voorzitter raad van bestuur/CEO Heijmans:
“We trekken de positieve lijn die we schetsten bij de halfjaarcijfers verder door. Vastgoed en Woningbouw, en ook Infra presteren conform verwachting. Het herstel van Infra zet verder door. Bij Utiliteit blijft het volume onder druk staan als gevolg van uitdagende marktomstandigheden voor nieuwbouw projecten in combinatie met ons selectieve verwervingsbeleid. Onze omzet in het derde kwartaal is conform verwachting en op vergelijkbaar niveau als vorig jaar. Bij de projecten huisvesting RIVM/CBG en Wilhelminasluis Zaandam zijn vervolgstappen gezet om de impact op het bedrijfsresultaat te beheersen en verder af te bouwen. Ik ben tevreden over het feit dat we ruim binnen de gestelde financiële kaders opereren. We richten de blik positief vooruit en liggen op koers naar structureel herstel.”

Wonen
Vastgoed en Woningbouw ontwikkelen zich conform verwachting. De gezamenlijke omzet blijft stijgen en ligt in het derde kwartaal van 2017 hoger dan in het derde kwartaal van 2016. Het aantal verkochte woningen in de eerste 10 maanden van dit jaar komt uit op 1.636 ten opzichte van 1.344 woningen in dezelfde periode vorig jaar. Van deze 1.636 woningen zijn er 1.061 verkocht aan particulieren. In september maakte Heijmans bekend dat het bijna duizend woningen in Groningen gaat renoveren voor corporatie Lefier, met als doel het wooncomfort te verbeteren en de woningen energiezuiniger maken. Ook sloot Heijmans een intentieovereenkomst met GGz Centraal voor ‘De Hooge Riet’; een terrein van circa 8 hectare in Ermelo waarvoor momenteel plannen voor herontwikkeling tot woongebied worden uitgewerkt. In het centrum van Den Bosch vordert de realisatie van het Gasthuiskwartier gestaag en is de eerste fase inmiddels in verkoop. Ook wordt het appartementencomplex Perron 073 daar deze maand opgeleverd.

Voor conceptwoningen als Heijmans Huismerk en Heijmans ONE blijft de belangstelling onverminderd groot, zoals bij de ontwikkeling van Noorderhaven in Zutphen, de ontwikkeling van sociale huurwoningen voor woningcorporatie Woonwenz in Venlo en diverse overeenkomsten voor de levering van Heijmans ONE woningen.

Werken
Utiliteit heeft nog last van uitdagende marktomstandigheden. Hoewel de eerste tekenen van herstel in de markt voor nieuwbouwprojecten zichtbaar zijn, is dit nog niet waarneembaar in prijsontwikkelingen en is de markt nog niet genormaliseerd. Heijmans is selectief in het aannemen van nieuwe opdrachten in deze markt, waardoor het volume vooralsnog laag blijft. De omzet van Utiliteit in het derde kwartaal van 2017 ligt dan ook op een lager niveau dan in het derde kwartaal vorig jaar. In Rotterdam zijn de modernisatie en uitbreiding van Ahoy evenals de realisatie van het nieuwe zwembad, als onderdeel van de ontwikkeling ‘Hart van Zuid’, in volle gang. In Amsterdam is zeer recent de officiële starthandeling voor de bouw van de nieuwe Rechtbank Amsterdam gevierd.

Verbinden
Het herstel bij Infra zet door en ligt prima op koers. Door het blijvend sturen op, en verder verfijnen van tender-, project- en risicomanagement, neemt de voorspelbaarheid van de projecten toe. De omzet in het derde kwartaal van 2017 komt op een hoger niveau uit dan in het derde kwartaal van 2016. In de omzet komt meer nadruk te liggen op regionale projecten, onderhoud en beheer en specialistische werken. Zo werd onlangs het alliantiecontract ondertekend voor het project Dijkversterking Gorinchem Waardenburg. Ook maakte Heijmans bekend dat het een nieuw project met energieopwekkende geluidsschermen gaat uitvoeren, nabij de A50 in Uden: Solar Highways. In Veldhoven startte de aanleg van de Zilverbaan; de nieuwe westelijke ontsluitingsroute naar de toekomstige aansluiting op de A67. In de zomer legde Heijmans in opdracht van Nuon een warmte-transportleiding aan in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam, met als doel bestaande en toekomstige woningen in dat gebied te voorzien van restwarmte uit de elektriciteitscentrale in Diemen.

Voortgang specifieke projecten
De afwikkeling van projecten die specifieke aandacht vragen, verloopt volgens verwachting. Ten aanzien van het project Huisvesting RIVM/CBG is Heijmans in een vergevorderd stadium om haar aandeel binnen het consortium over te dragen aan consortiumpartner Strukton. Dit past bij de strategie om in het transitiejaar 2017 de impact van een aantal specifieke projecten zo snel mogelijk af te bouwen. Hoewel recent een financiële en technische oplossing voor het project is bereikt, heeft Heijmans toch besloten dat het afstoten van haar aandeel de beste manier is om invulling te geven aan deze strategie. Het consortium heeft financial close bereikt en financiële afspraken gemaakt met het Rijksvastgoedbedrijf. De financiële impact van het terugtreden uit het consortium komt ruim binnen de bandbreedte uit die is vermeld in het jaarverslag 2016.

Onlangs heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw tussenvonnis gedaan inzake het geschil over de Wilhelminasluis in Zaandam. Het tussenvonnis biedt uitgangspunten om het project samen af te ronden. De voorziening die Heijmans met de jaarcijfers 2016 heeft genomen lijkt toereikend; de exacte financiële consequenties worden de komende periode uitgewerkt. De uitvoering van de N23 verloopt volgens plan. Het project Drachtsterweg in Leeuwarden bevindt zich in de eindfase.

Outlook
Het herstel dat is ingezet in 2017 zet zich door. Heijmans ontwikkelt zich volgens plan en ligt op koers naar structureel herstel. Vastgoed en Woningbouw en Infra presteren conform verwachting, waarbij Vastgoed en Woningbouw profiteren van de aangetrokken woningmarkt en de gekozen strategie bij Infra duidelijk vruchten afwerpt. Eerder genomen maatregelen dragen bij aan het voorspelbaar maken van projecten, met een sterke resultaatverbetering als gevolg. Bij Utiliteit laat duurzaam herstel van de markt voor nieuwbouwprojecten nog op zich wachten.

Vanwege de voortgang die Heijmans de afgelopen periode heeft geboekt, is besloten om de kredietfaciliteit vervroegd terug te brengen van € 176 miljoen naar € 156 miljoen; dit is drie kwartalen eerder dan voorzien in de afspraken met de banken. Een stabiele werkkapitaalontwikkeling en de goede voortgang met het beperken van het neerwaarts risico bij de specifieke projecten motiveren dit besluit.

Corporate governance
Op 26 oktober is bekendgemaakt dat Ruud Majenburg, met ingang van die datum, is teruggetreden uit de raad van bestuur. De raad van bestuur wordt nu gevormd door Ton Hillen (CEO) en Hans Janssen (CFO), die na de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 17 oktober 2017 is benoemd tot lid van de raad van bestuur / CFO. De raad van commissarissen van Heijmans N.V. beraadt zich over een definitieve invulling van de raad van bestuur.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV