Looptijd Infrastructuurfonds en Deltafonds met twee jaar verlengd

Het Infrastructuurfonds en het Deltafonds worden met twee jaar verlengd tot en met 2030. Dat melden minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Met de verlenging van de fondsen van 2028 naar 2030 wordt mede invulling gegeven aan de motie van het Kamerlid Harbers bij de financiële beschouwingen van vorig jaar. Het geld dat erbij komt in het Infrastructuurfonds wordt met voorrang ingezet voor het beheer en onderhoud en de vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Ook wordt er budget apart gehouden voor een volgend kabinet. Daarnaast geven de minister en staatssecretaris voorrang aan projecten die de belangrijkste knelpunten kunnen oplossen. Bij het Delfafonds gaat het geld naar de projecten die prioriteit hebben in het Deltaprogramma. In het najaar komen de minister en staatssecretaris met een voorstel voor de verdeling van het geld, mede op basis van het gebruikelijke najaarsoverleg met andere overheden.

Toppositie
In de brief aan de Kamer melden de minister en staatssecretaris dat de druk op de bestaande infrastructuur de komende jaren sterk gaat toenemen. “Nederland heeft internationaal gezien een uitstekende infrastructuur. Om die wereldwijde toppositie te behouden zullen we moeten blijven investeren in nieuwe infrastructuur, goede aansluitingen en knooppunten, en in nieuwe vormen van slimme mobiliteit.” Om de opgaven voor de weg, het spoor, het regionale openbaar vervoer en de vaarwegen tot 2030 en tot 2040 goed in beeld te krijgen loopt een analyse die begin volgend jaar klaar is. Bij alle projecten zal voortaan gekeken worden naar de mogelijkheden om de infrastructuur energieneutraal te maken.

De bewindslieden melden dat de voortgang van de lopende grote infrastructuurprojecten goed is en de uitvoering van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) voorspoedig gaat. De afgelopen periode zijn onder meer de tracés vastgesteld voor de Blankenburgverbinding en voor de Zuidasdok A10 Zuid. Recent heeft de minister het Ontwerp-Tracébesluit voor de verbreding van de A27 tussen de knooppunten Houten en Hooipolder vastgesteld en besloten 48,3 miljoen euro extra uit te trekken, waarmee er voor het project 890 miljoen euro wordt gereserveerd. De minister heeft daarnaast het Tracébesluit voor nieuwe sluis Terneuzen vastgesteld en een groot aantal Ruim voor de Rivier projecten opgeleverd.

Staatssecretaris Dijksma heeft onder meer het vernieuwde station Den Haag Centraal geopend en het Ontwerp-Tracébesluit voor de verdubbeling van het spoor tussen Zwolle en Herfte vastgesteld. Dit project is nodig voor een goede bereikbaarheid van Zwolle via het spoor en om de verbindingen naar het Noorden te verbeteren. Vanwege het grote belang van Schiphol wordt de bereikbaarheid van de mainport vergroot. Het spoor tussen Almere en Amsterdam is uitgebreid en er zijn de afgelopen tijd al maatregelen genomen waardoor het aantal storingen op het station is verkleind. Daarnaast wordt een onderzoek gestart en budget vrijgemaakt om de capaciteit van het station vergroten. De staatssecretaris trekt daarnaast op korte termijn 20 miljoen euro uit voor de maatregel ‘Afteller voor vertrek’ waardoor treinen stipter en veiliger vertrekken.

De verlenging van de fondsen volgt op een groot interdepartementaal beleidsonderzoek naar flexibiliteit in de infrastructurele planning. Het kabinet komt naar verwachting in het najaar met een inhoudelijke reactie op dit onderzoek en zal dan ook ingaan op de wijze en het moment waarop de fondsen in de toekomst kunnen worden verlengd.

Documenten
Kamerbrief over voortgang MIRT

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)