Dura Vermeer ziet omzet en resultaat stijgen

“Voor Dura Vermeer heerst over 2015 – het jaar waarin wij ons 160-jarig bestaan vierden – een duidelijk ander sentiment dan over 2014. Eén van meer optimisme, perspectief, nieuw elan en van een gevoel dat we organisatorisch op de goede weg zijn”, aldus de Raad van Bestuur van het bouwconcern bij de presentatie van de jaarcijfers. Bij licht gestegen bedrijfsopbrengsten tot € 1.052 miljoen heeft Dura Vermeer over 2015 een nettowinst geboekt van € 3,6 miljoen, hetgeen een substantiële verbetering is versus het verlies van € 7,5 miljoen in 2014. Zowel bij de activiteit Bouw en Vastgoed als bij de activiteit Infra was sprake van een aanzienlijke stijging van de EBIT-marge.

Voor Dura Vermeer heeft het in 2014 ingezette herstel zich in 2015 voortgezet. Dura Vermeer zag in 2015 haar bouw- en vastgoedactiviteiten, in het bijzonder de utiliteitsbouw, verbeteren en de marge in de woningbouw herstellen. De omzet van deze activiteiten nam met ruim 10% toe ten opzichte van 2014. De markt voor infrastructuur zette zich voort op een redelijk niveau. Daar zit ook de zorg voor het bedrijf, want met name de wegenbouw- en spooractiviteiten ondervonden hinder van de overcapaciteit op de markt, een te laag prijsniveau, afgenomen infra-budgetten bij publieke opdrachtgevers en uitgestelde aanbestedingen. Mede door een selectief aannemingsbeleid daalden de bedrijfsopbrengsten voor deze activiteit licht.

De solvabiliteit op basis van het eigen vermogen nam toe van 23,7% in 2014 tot 27,1% in 2015. De netto financieringspositie (liquiditeit minus bankenschulden) verbeterde met € 8,3 miljoen tot € 49,6 miljoen. De voorraad grondposities nam verder af doordat in het verslagjaar een belangrijk deel in productie werd genomen en er nagenoeg geen noodzaak was tot verdere afwaardering. De orderportefeuille nam toe met 8% tot € 1.466 miljoen (2014: € 1.358 miljoen).

Dura Vermeer zag haar resultaat verbeteren door hogere werkenresultaten, een lager exploitatietekort op directe medewerkers en een lager bedrag aan afgeboekte tenderkosten doordat meer tenders werden gewonnen. Opdrachtgevers weten Dura Vermeer steeds beter te waarderen op toegevoegde waarde, waarvan hoge EMVI-scores en aansprekende Design & Build-opdrachten het gevolg zijn. Voorbeelden hiervan zijn het winnen van de tenders voor de nieuwbouw Rabobank Gouwestreek, aanleg en meerjarig onderhoud van lucht- en landzijdige infrastructuur voor de nieuwe luchthaven van Lelystad, renovatie van het hoofdkantoor van energienetbeheerder Alliander, uitbreiding nieuwbouw Erasmus Universiteit Rotterdam en nieuwbouw datacenter AM4. Hiermee werpt de gekozen strategie van het hoog inzetten op EMVI- en/of BVP-tenders haar vruchten af.

Daarnaast profiteerde Dura Vermeer van de zich herstellende woningbouwmarkt voor koopwoningen. Als één van de grotere ontwikkelende bouwers van Nederland zag het bedrijf dit terug in de cijfers. Het aantal verkochte woningen uit eigen ontwikkelingsactiviteiten steeg van 510 woningen in 2014 tot 1.262 woningen in 2015. Hoewel de markt voor infrastructuur in 2015 nog achterbleef zijn voor 2016 en verder tekenen van herstel zichtbaar. Ook ziet Dura Vermeer de markt voor beheer en onderhoud in dit marktsegment professionaliseren, wat kansen biedt.

Voor 2016 verwacht Dura Vermeer een verdere verbetering van het resultaat bij ongeveer gelijkblijvende bedrijfsopbrengsten, mede als gevolg van een selectiever aannemingsbeleid en de strategische keuze om voor resultaat boven omzet te kiezen. Evenals in 2015 is de verwachting dat de liquiditeitspositie op een dusdanig niveau blijft, dat ruim wordt voldaan aan de bankconvenanten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Dura Vermeer Groep NV