Reactie Aannemersfederatie en NOA op Miljoenennota 2015

Het kabinet komt haar belofte om de kosten op arbeid drastisch te verlagen en daarmee het mkb een belangrijke stimulans te geven nog onvoldoende na. Met name de mkb-sectoren bouw, afbouw en infra hebben onevenredig veel last van de hoge belastingen, premies en andere arbeidsmarkt gerelateerde kosten, gezien hun arbeidsintensieve karakter.

Onderzoek van deze week onder de leden van mkb-bouw, -afbouw en -infra wijst uit dat deze bedrijven nog steeds maandelijks enkele honderden vaste medewerkers moeten laten uitstromen om het hoofd boven water te kunnen houden. De (af)bouw is het hardst en meest langdurig getroffen door de crisis, heeft een kwart van haar productie ingeleverd en van echt herstel is nog geen sprake. De verlenging van het lage btw-tarief op renovatie en onderhoud biedt enig soelaas. Maar een echt harde inzet van het kabinet op de binnenlandse sectoren en met name op de hardst getroffen sector bouw in het belang van werkgelegenheid en economie, missen de mkb-aannemers.

Dit stellen Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra en Nederlandse Ondernemersvereniging voor de Afbouwbedrijven in reactie op de Miljoenennota 2015.

NOA en Aannemersfederatie vinden dat het kabinet niet alleen ‘lippendiensten’ aan het mkb moet bewijzen, maar nu de daad bij het woord moet voegen en ondermeer de kosten op arbeid moet verlagen. De beide organisaties hebben al te vaak gehoord dat ze gelijk hebben, maar willen nu resultaat zien. Doornen in het oog van mkb-aannemers zijn daarbij de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar en de voor mkb-bouw kostenverhogende transitievergoeding in het ontslagrecht. Hiervoor liggen alternatieven met EIB-doorrekeningen op tafel, maar er wordt niet doorgepakt.

De strijd die het reguliere mkb moet voeren met schijnzzp’ers en andere schijnconstructies vormt eveneens een groot probleem. Ten aanzien hiervan zet het kabinet wel stappen, maar de problemen zijn nog lang niet de wereld uit.

Versoepeling van de fiscale regeling voor kennismigranten mag niet leiden tot nog meer misbruik dan nu al het geval is.

Bovendien vragen NOA en AFNL zich af waarom Nederland in het kader van Europese handhavingsrichtlijnen geen controlevoorschriften stelt aan buitenlandse dienstverleners die in ons land bouwactiviteiten uitvoeren. Gedacht kan worden aan een meldplicht.

De interesse van het Kabinet gaat volgens AFNL en NOA eenzijdig uit naar het exporterende bedrijfsleven en het binnenhalen van buitenlandse concerns.

Het initiatief om een Iinnovatiefonds voor het mkb op te richten ondersteunen NOA en AFNL van harte. Wel vinden zij het ronduit belachelijk dat de rendementen van een dergelijk fonds ten goede zouden moeten komen aan wetenschappelijk onderzoek en niet aan het mkb zelf. Hier toont de minister van EZ zich van een slechte zijde.

Uiteraard is de verlenging van de lage btw op arbeid een verstandige zet van het kabinet, maar er moet verder worden doorgepakt.

De belasting op arbeid is de afgelopen jaren in Nederland te sterk gestegen volgens NOA en AFNL en dat gaat ten koste van arbeidsintensieve sectoren als bouw, afbouw en infra. Volgens het CBS neemt Nederland nu zelfs de tweede plaats in op de Europese ranglijst belasting op arbeid, na Zweden. Het zou het kabinet sieren deze score sterk naar beneden bij te stellen; de intentie is er, maar het komt nu aan op doorpakken.

De enorme druk op de prijzen en het nog steeds lage consumentenvertrouwen raken mkb-bedrijven die gericht zijn op de particuliere markt nog eens extra. Daarnaast moet voorkomen worden dat gelden voor restauratie worden teruggedraaid. Sterker nog dit zou in het kader van het stimuleren van het ambacht en behoud van cultureel erfgoed, met kracht moeten worden gestimuleerd, evenals renovatie en verbouw van bestaande woningen en gebouwen.

Gevolg van de crisis is ook dat het vakmanschap in de bouw achteruit holt, omdat opleidingen al langere tijd zo goed als stil liggen. De plannen van het kabinet het mbo meer op de praktijk te richten en dus interessanter te maken zijn veelbelovend, maar stranden als er onvoldoende werk voor handen is en er nauwelijks mensen worden opgeleid. De door het Kabinet voorgestelde Brug-WW mag in het kader van aan werk helpen van werkzoekenden niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt en valse concurrentie.

Maatregelen die het bouwen kunnen stimuleren, zoals het meefinancieren van restschulden onder de Nationale Hypotheek Garantie en de tijdelijke verlenging van de verhuisregeling zijn sympathiek, maar doen aannemers nog niet op de banken springen van enthousiasme.

De pogingen van het Kabinet om institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen) te laten investeren in de woningmarkt, lijken in de ogen van AFNL en NOA een stille dood gestorven, alhoewel Pensioenfondsen aangeven hierin te willen beleggen maar geen nieuwbouwprojecten kunnen vinden. Het ligt in de schoot van het Kabinet hier interessante verdienmodellen voor te stellen om pensioenfondsen te kunnen laten investeren in renovatie en verduurzaming van woningbouwprojecten. Het NHI lijkt definitief van de baan, dat is in strijd met eerdere beloften.

Ten aanzien van de infrastructuur moet het kabinet zich nog strikter houden aan de vorig jaar aangenomen Aanbestedingswet voor gelijke kansen voor groot en klein. We moeten af van tot niets leidende prijzenslagen, die op langere termijn alleen maar verliezers kennen. Mkb-infra ondernemers rekenen erop dat het kabinet met MIRT 3.0 niet de fout maakt dat slechts een handjevol spelers hiervan de vruchten plukt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL)