BAM verwacht projectverliezen van totaal circa 75 miljoen

Op grond van de laatst beschikbare informatie verwacht Koninklijke BAM Groep nv projectverliezen van in totaal circa € 75 miljoen ten gevolge van:

  • Verslechtering van een omvangrijk infraproject in Duitsland, dat deel uitmaakt van de handvol verliesgevende projecten waarover BAM vorig jaar heeft gerapporteerd. De problemen zijn het gevolg van slechte grondcondities. Er zijn technische oplossingen toegepast om het project op schema te houden, echter de kosten hiervan zijn hoger dan voorzien.
  • Onverwachte problemen bij een middelgroot infraproject in het Verenigd Koninkrijk, dat is aangeboden in 2012. Hier is sprake van een combinatie van tegenvallende grondcondities en slecht weer.


BAM heeft de programma’s om de operationele en financiële prestatie van de Groep te verbeteren, geïntensiveerd, versneld en uitgebreid.

  • BAM implementeert een nieuw kostenreductieprogramma, dat later dit jaar van start gaat. Dit beoogt eind 2015 een jaarlijkse kostenbesparing op te leveren van ten minste € 100 miljoen. Een deel van de besparingen zal voortkomen uit het stroomlijnen van de structuur van werkmaatschappijen, met een focus op marktsegmenten en waardecreatie. Dit zal het vermogen versterken van de BAM-bedrijven synergie- en efficiencyvoordelen te behalen.
  • BAM implementeert een programma ter verbetering van het werkkapitaal met ten minste € 300 miljoen vóór eind 2015. Hiervoor zal een onlangs succesvol Nederlands proefproject worden uitgebreid tot alle Groepsmaatschappijen.
  • BAM handhaaft de huidige sectorstructuur, gebaseerd op twee operationele sectoren – Bouw en techniek, alsook Infra – en twee investeringssectoren, Vastgoed en Pps. Het desinvesteringsprogramma zal onverkort worden voortgezet met de ambitie op jaarbasis ten minste € 100 miljoen te realiseren. BAM zal tevens alle andere mogelijkheden bestuderen om de financiële positie te verbeteren, waaronder het desinvesteren van andere activa.De genomen maatregelen zijn bedoeld om de resultaten te verbeteren en om te blijven voldoen aan de bankconvenanten. BAM verwacht een solvabiliteitsratio per 30 juni 2014 te rapporteren van circa 20 procent. Nadere details over deze programma’s zullen worden bekendgemaakt bij de publicatie van de halfjaarresultaten op 21 augustus 2014.

Nico de Vries, voorzitter raad van bestuur: ‘Ik ben buitengewoon teleurgesteld deze negatieve ontwikkelingen te moeten berichten. Onze onderliggende strategie is de juiste, maar de uitwerking schiet tekort. Het is de raad van bestuur volstrekt duidelijk dat BAM direct en vastbesloten dient te handelen om ervoor te zorgen dat alle onderdelen van de Groep positief bijdragen aan onze resultaten. Dat is waarom wij de acties, die vandaag worden aangekondigd, ondernemen.’

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: BAM - Koninklijke BAM Groep nv