Versterk Nederlandse havens en achterlandverbindingen door gerichte inzet

In zijn nieuwjaarsrede vandaag roept Menno Menist (directeur van NEA) de overheid en de transportsector op gebruik te maken van het EU-fonds "Connecting Europe Facility" voor versterking van de Nederlandse zeehavens en de achterlandverbindingen. Nederland heeft een groot aandeel in de doorvoer van goederen voor de Noord-Europese markt. Het verhogen van de capaciteit en efficiëntie door multimodale corridors biedt de Nederlandse economie voor de komende jaren de nodige impulsen tot meer groei.

Uit onderzoek van NEA blijkt dat de noordelijke zeehavens de meest efficiënte route bieden voor containertransport naar een groot deel van het centraal Europese achterland. De zeehavens in Noordwest-Europa slaan ongeveer vier keer zo veel containers over dan de belangrijkste concurrerende havens langs de zuidkust van Europa. Ondanks de recessie groeit het marktaandeel van Noord-Europese havens, vooral de Aziatische containermarkt. Uit het onderzoek blijkt dat vijf belangrijke factoren dit voordeel ten opzichte van Zuid-Europa ook op lange termijn waarborgen. Ten eerste, de productie- en afname van goederen ligt hoger in de noordelijke helft van het Europese continent (70%). Ten tweede, de Alpen vormen een natuurlijke barrière en een natuurlijke corridor. Ten derde, de schaalvoordelen van Noord-Europese zeehavens en onbeperkte bereikbaarheid door het diepe water. Ten vierde, de mogelijkheid van de Noordelijke zeehavens om overslag- en achterlandstromen te bundelen. Ten vijfde, door dat Noord-Europese havens grote containerschepen kunnen lossen biedt dit milieuvoordelen. De grote containerschepen zijn milieuvriendelijker in termen van CO2 emissie per tonkilometer.

Momenteel ontwikkelt de Europese Commissie een strategie voor een Europees TEN-T corenetwerk, waarin zeehavens een grotere rol als internationale toegangspoorten voor de nationale multimodale netwerken spelen. Nederland heeft met zijn havens een zeer groot, zo niet het grootste aandeel in de overslag van goederen. Rotterdam is de grootste containerhaven van Europa. De Europese Commissie heeft door een “Connecting Europe Facility” 21,7 miljard euro beschikbaar gesteld voor duurzame investeringen in de infrastructuur.

Menno Menist wijst erop dat met het gebruik van dit EU-fonds Nederland zijn sterke positie kan benutten door schaalvergroting in het goederenvervoer via multimodale corridors. Investeringen in de achterlandverbindingen zijn hiervoor essentieel. Hiervoor is meer samenwerking nodig binnen de sectoren, tussen de havens, in de keten, en met de overheid (PPS). Zowel nationaal als op Europees niveau. Vooral buitenlandse projecten kunnen de positie van Nederland versterken. Menist: “Kijk over de landsgrenzen, kijk over je eigen grenzen”.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NEA Transportonderzoek en -opleiding B.V.