Nieuwe parkeernota Nijmegen: meer ruimte voor bezoekers, vergunninghouders

Meer ruimte voor parkerende bezoekers én bewoners van de binnenstad, maatwerk qua betaaltijden in de wijken, verhoging van het aantal uit te geven parkeervergunningen, en een beter parkeerverwijssysteem. Dat is in een notendop de ambitie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen. Hoe deze ambitie gerealiseerd kan worden staat beschreven in de concept-parkeernota ‘Kiezen èn Delen’ die vandaag is vrijgegeven voor de inspraak.

De concept-nota geldt voor de periode 2012-2016, en is tot stand gekomen in overleg met een externe klankbordgroep. Ook is input vergaard via de website. Meer dan 200 mensen namen in november de moeite om op deze website mee te denken over het parkeerbeleid in Nijmegen. Samen waren zij goed voor ruim 400 reacties.

Eén van de meest besproken onderwerpen op de website én in de klankbordgroep is het gegeven dat het in de avonduren vaak lastig is voor bewoners en bezoekers van de binnenstad en de omliggende woongebieden om op straat een vrije parkeerplek te vinden. Tegelijkertijd kennen de voor binnenstadsbezoekers gebouwde parkeergarages in de avonduren een lage bezettingsgraad. Daarnaast ervaren bewoners soms geluidsoverlast van binnenstadbezoekers die ’s avonds laat of ’s nachts met hun auto vertrekken.

Om dit probleem op te lossen stelt het college voor om het avond- en nachttarief van de Nijmeegse parkeergarages te verlagen naar € 0,50 per uur. Dit, in combinatie met uitbreiding van de betaaltijden in het centrum en de omliggende schil tot 23.00 uur, moet bezoekers van de Nijmeegse binnenstad verleiden om ’s avonds niet langer op straat maar in de parkeergarages te parkeren. Hierdoor wordt het makkelijker voor bewoners van het centrum en de schil eromheen om in de avonduren een parkeerplek in de buurt van hun woning te vinden. Ook leidt dit tot minder geluidsoverlast voor bewoners van binnenstadsbezoekers die ’s avonds laat of ’s nachts met hun auto vertrekken.

Tot slot draagt het ook bij aan een betere benutting van de beschikbare parkeervoorzieningen in de stad. Parkeertellingen laten zien dat, mede dankzij de bouw van 2 nieuwe parkeergarages voor bezoekers van het centrum (Keizer Karelgarage en garage De Oude Stad), voldoende parkeergelegenheid is in en rond de binnenstad. Naast een goedkoop avondtarief voor de garages, wil het college daarom ook investeren in een beter parkeerverwijssysteem. Ingebruikname daarvan staat gepland voor 2013, als ook de Stadsbrug gereed is. Ook ziet het college toekomst in de ontwikkeling van een speciale smartphone-app waarmee gebruikers van een smartphone kunnen zien waar ze in de Nijmeegse binnenstad een vrije parkeerplek kunnen vinden.

In de nota zijn ook diverse andere maatregelen opgenomen, zoals:

 • Uitgifte van meer vergunningen voor bewoners en bedrijven binnen het roadbarriergebied (vergunninggebied B).
 • Afschaffen van de beperkingen op het aantal te verstrekken zakelijke parkeervergunningen aan bedrijven buiten het centrum.
 • Samenvoeging vergunningzones A, C en D tot één groot centrumgebied. Zo ontstaan meer mogelijkheden voor vergunninghouders om hun auto te parkeren. Het roadbarriergebied (gebied B) blijft gehandhaafd als apart vergunninggebied.
 • Beter faciliteren van winkelend publiek door het vergunningparkeren in een aantal ringstraten met veel winkels pas na 17.00 uur (tot 11 uur ’s ochtends) toe te staan.
 • Stimuleren van parkeren op afstand d.m.v. nieuwe transferia aan de west- en zuidzijde van de stad.
 • Maatwerk in woonwijken d.m.v. variabele betaaltijden.
 • D.m.v. betere marketing o.a. meer aandacht voor de realtime parkeertarieven (nooit meer betalen dan de werkelijk verbruikte parkeertijd) in Nijmegen en GSM-parkeren. Dit i.s.m. Huis voor de Binnenstad, winkeliers en horeca.
 • GSM-parkeren ook in parkeergarages mogelijk maken.
 • Betaalde blauwe zones bij kleinere wijkwinkelcentra (maximale parkeerduur van 2 uur tegen een tarief van € 0,50 per uur).
 • Digitalisering bezoekersvergunningen.
 • Onderzoek naar haalbaarheid tweerichtingen fietsverkeer in de Ringstraten dmv het op termijn opheffen van parkeerplaatsen aan één zijde van de ringstraten.
 • Overleg met eigenaren parkeergarage Winkelcentrum Dukenburg over openstelling in de avonduren voor omwonenden.
 • Proef met reserveren van parkeerplekken in de Eiermarktgarage.
 • Onderzoek naar dubbelgebruik vergunninghouderplekken tijdens winkeltijden.

De komende 4 weken kan iedereen zijn of haar mening geven over de concept-parkeernota. Deze ligt ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, en staat vanaf vandaag ook op de website.

Op basis van de reacties stelt het college een definitieve parkeernota vast. Die wordt vervolgens aangeboden aan de gemeenteraad. Als de raad ermee instemt, gaat het nieuwe parkeerbeleid in op 1 april 2012. Schriftelijke inspraakreactie kunnen tot en met 7 februari 2012 gestuurd worden naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, Postbus 9105 6500 HG Nijmegen. Wie dat wil kan ook op de website in gesprek met de gemeente over de concept-nota. Meepraten kan ook via twitter: #P024.

Om mensen de gelegenheid te bieden live een toelichting te krijgen op de concept-Parkeernota organiseert de gemeente samen met Lux op 24 januari een debat. Aanvang: 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Gratis kaarten zijn verkrijgbaar bij de kassa van Lux.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Nijmegen