Plannen en veranderende regelgeving IenM vanaf 1 januari 2012

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu komt per 1 januari 2012 met een aantal wijzigingen van wetten en regelgeving. Ook start en realiseert het ministerie volgend jaar enkele grote projecten. Zo presenteert minister Schultz van Haegen haar plannen voor de vereenvoudiging van regelgeving aan de Tweede Kamer en investeren minister Schultz en staatssecretaris Atsma in infrastructuur en waterveiligheid. Hieronder een overzicht, met een doorkijk naar eind 2012.

Wijzigingen wetten en regels per 1 januari 2012

Op 1 januari 2012 wordt de Deltawet van kracht. De Deltawet vormt de wettelijke basis voor een nieuw Deltaplan waarin met het Deltafonds de zoetwatervoorziening en hoogwaterbescherming van de toekomst gefinancierd kunnen worden. Ook markeert de wet de rol van de Deltacommissaris, die als regeringscommissaris voor het Deltaprogramma er elk jaar voor zorgt dat er een Deltaprogramma wordt opgesteld én over de voortgang rapporteert.

Het Deltaprogramma 2012 bevat voor volgend jaar onder andere de projecten kribverlaging Midden-Waal, de versterking van de Delflandse kust, de kust bij Scheveningen en de sluizen bij Lemmer.

Ook volgt volgend jaar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de VROM Inspectie (VI) en de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat (IVW) op per 1 januari 2012.

Verder geldt vanaf januari een lozingsverbod voor passagiersschepen met meer dan 50 passagiers door de inwerkingtreding van deel C van het Scheepsafvalstoffenverdrag. Vanaf deze periode mogen passagiersschepen geen huishoudelijk afvalwater meer mogen lozen op het oppervlaktewater. Dit mag alleen nog via een goedgekeurde boordzuiveringsinstallatie. Als er geen zuiveringsinstallatie aan boord is, moet het afvalwater opgevangen worden in een opslagtank en afgegeven worden bij een vuilwaterontvangstvoorziening.

Vanaf 1 januari kan op grond van de Regeling houdende vaststelling van het subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2012 subsidie aangevraagd worden door gemeenten, provincies en de spoorwegexploitant (Prorail) voor het treffen van bepaalde geluidssanerende maatregelen.

Per 1 januari 2012 gaat tevens het eerste jaar in van het emissiehandelssysteem voor de luchtvaart (ETS). Dit is op basis van een richtlijn die in 2008 door de Europese lidstaten is aangenomen en betekent dat luchtvaartmaatschappijen die op Europa vliegen of de Europese Unie uitvliegen voor hun CO2-uitstoot emissierechten moeten kopen.

Tenslotte treedt op 1 januari 2012 treedt de Regeling tot wijziging van diverse tariefregelingen in werking: het betreft o.a. de regeling tachograafkaarten, tarieven vervoer gevaarlijke stoffen. Uitgangspunt van het kabinetsbeleid is dat de overheid voor het verlenen van diensten aan derden, zo veel mogelijk kostendekkende tarieven hanteert.

Doorkijk naar 2012

Deze kabinetsperiode komen er 800 kilometers aan rijstrook bij. In 2012 wordt circa 190 km daarvan in gebruik genomen. Op de hoofdverbindingen buiten de Randstad waar structureel files staan, wordt 2×3 rijstroken de standaard. In de Randstad is de standaard 2×4 rijstroken.

Na 50 jaar gaat de schop de grond in voor de A4 Delft-Schiedam. Met de aanleg van de 7 kilometer lange weg zal de reistijd tussen Rotterdam en Den Haag flink afnemen.

Met de verbreding van de wegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere gaat het grootste wegproject in 10 jaar van start. Opgeleverd worden belangrijke wegprojecten, zoals de extra rijstroken op de A27 tussen Lunetten en Rijnsweerd en de 10 kilometer lange A5 Westrandweg.

In september gaat tevens op ten minste 40% van de Nederlandse snelwegen de maximum snelheid omhoog naar 130.

Begin 2012 worden de eerste besluiten genomen voor de infrastructurele maatregelen die nodig zijn voor het Programma Hoogfrequent Spoor (het Spoorboekloos reizen waarbij vanaf 2020 reizigers iedere 10 minuten een trein kunnen pakken tussen de grote steden in de Randstad, Brabant en Gelderland). Het kabinet heeft hier € 4,4 miljard voor uitgetrokken.

Ook wordt medio 2012 station Halfweg-Zwanenburg geopend en aan het eind van het jaar station Maastricht-Noord.

Eind 2012 rijden treinen over de Hanzelijn. Reizigers kunnen dan gebruik maken van de nieuwe stations Dronten en Kampen Zuid die op 9 december hun deuren openen. Dankzij de Hanzelijn worden de reistijden tussen de Randstad, Flevoland en het Noorden korter.

Minister Schultz van Haegen investeert in 2012 € 32 miljoen in de toegankelijkheid van stations. Op 11 stations komen liften, op 33 stations hellingbanen en op 16 stations wordt de perronhoogte aangepast. In 2015 zijn alle stations toegankelijk voor doven, slechthorenden, blinden en slechtzienden.

In 2012 worden 5700 P&R plaatsen bij stations aangelegd. Deze liggen verspreid over Nederland. Reizigers kunnen zo een deel van hun reis met de auto afleggen en een deel met de trein.

In 2012 beginnen de werkzaamheden aan de schutsluis Zwartsluis en volgt een voorkeurbeslissing voor de Volkeraksluizen, zodat deze geschikt worden voor een veilige en vlotte afwikkeling van de groeiende beroepsvaart.

Naast investeringen in nieuwe infrastructuur zet het ministerie samen met lagere overheden en het bedrijfsleven in 2012 de schouders onder het programma Beter Benutten van wegen, spoor en vaarwegen. Het Rijk en regio’s trekken tot en met 2023 samen € 1.1 miljard uit voor de aanpak die de files op de drukste trajecten met 20 procent moet terugdringen. In 2012 worden maatregelen genomen om het woon- werkverkeer tijdens de spits terug te dringen en intelligente transportsystemen verder te ontwikkelen.

In 2012 dient minister Schultz van Haegen haar voorstel voor de Omgevingswet in bij de Tweede Kamer. Deze wet betekent minder regels en een vereenvoudiging van de regels voor ruimtelijke ordening, infrastructuur, water, wonen, milieu, natuur en monumenten. Dus minder regels en tijdwinst voor bedrijfsleven, burgers en overheden en een besparing op de plankosten van naar verwachting € 650 miljoen per jaar. In maart is het voorontwerp klaar. Ook maakt het kabinet de Crisis- en herstelwet permanent.

Verder treedt rond de jaarwisseling het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening in werking. Dit besluit zorgt voor versnelling van de besluitvorming en vermindering van bestuurlijke drukte door rijksbelangen vooraf te borgen in bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen. Onderwerpen waarvoor het rijk onder meer ruimte vraagt zijn de mainportontwikkeling van Rotterdam, bescherming van de waterveiligheid, bescherming en behoud van enkele werelderfgoederen. Het kabinet heeft de keuze voor deze onderwerpen gemaakt in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte; deze zal in het eerste kwartaal van 2012 worden vastgesteld. Deze structuurvisie geeft invulling aan het streven van het kabinet naar deregulering en decentralisatie van de ruimtelijke ordening.

De waterveiligheid vergt de komende jaren aanzienlijke investeringen. In 2012 gaat er € 1,1 miljard naar onderhoud aan dijken en waterkeringen en de verdere versterking van de kust. De planfase herziening Afsluitdijk start volgend jaar zodat de dijk in 2015 kan worden aangepakt. Het kabinet heeft € 600 miljoen vrijgemaakt voor de versterking van de toplaag van de Afsluitdijk en het renoveren van de spui- en schutsluizen. Daarnaast heeft het Rijk 200 miljoen euro gereserveerd om te investeren in extra spuicapaciteit. Hierdoor voldoet de dijk uiterlijk in 2020 weer aan de veiligheidsnormen.

In 2012 komt het kabinet op advies van de Alderstafel met een standpunt over de verdere ontwikkeling van vliegveld Lelystad na 2015 en wordt een luchthavenbesluit Eindhoven voorbereid. Staatssecretaris Atsma zal begin 2012 de eerste symbolische paal slaan voor de uitbreiding van de huidige terminal van Eindhoven Airport.

Financieel kader voor de projecten in 2012

In 2012 besteedt het kabinet € 2,6 miljard aan het spoor en € 2,5 miljard aan wegen. Ook wordt € 2,3 miljard geïnvesteerd in regionale en lokale infrastructuur en openbaar vervoer. Voor watersystemen en vaarwegen trekt het kabinet respectievelijk € 1,1 en 0,9 miljard uit. Zowel aan het Project Mainport Rotterdam als aan het milieubeleid wordt € 0,4 miljard besteed. Voor het ruimtelijk beleid trekt het kabinet € 0,3 miljard uit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)