N50 Kampen – Kampen Zuid wordt 2×2 100 km/uur

Het wegvak N50 Kampen – Kampen Zuid wordt een 2×2 rijstrokenweg van 100 km/uur. Dat zijn het Rijk en de provincie Overijssel overeengekomen. De provincie Overijssel ijvert al jaren samen met Zwolle, Kampen en de provincie Flevoland voor opwaardering van de N50. Het gedeelte Kampen – Kampen Zuid is een van de drukste wegvakken van de N50, mede door de toe- en afritten van de provinciale weg N 307 richting Lelystad.

Provinciale investering

In het voorjaar is door het Rijk een onderzoek uitgevoerd naar nut en kosten van opwaardering. Hieruit kwam naar voren dat opwaardering naar 2×2 rijstroken duidelijk meerwaarde heeft voor de doorstroming boven varianten met langere invoegstroken (benutting). De maatregelen zijn ook goed voor de verkeersveiligheid. Voor opwaardering van het wegvak is negen miljoen euro beschikbaar, waarvan een miljoen al eerder door de provincie was toegezegd. Om de 2×2 variant uit te kunnen voeren is echter 3,4 miljoen euro extra nodig. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben aangegeven deze meerkosten voor haar rekening te nemen om de bereikbaarheid van Kampen via dit wegvak in één keer goed te regelen en kapitaalvernietiging in de toekomst te voorkomen. Provinciale Staten nemen over het voorstel van Gedeputeerde Staten eind 2011 of begin 2012 een definitief besluit.

Start in 2014

Vervolgstap is nu dat het Rijk de planvorming naar een 2×2 100 km/variant verder gaat uitwerken. In het onderzoek en de uitvoering zit tevens de opwaardering van de toe- en afritten van de N 307 Flevoloweg op de N50. De provincie heeft de verwachting dat het Rijk in 2014 kan starten met de aanleg van de weg.

Ambitie

Gedeputeerde Gerrit Jan Kok, verantwoordelijk voor mobiliteit in de provincie Overijssel: “Wij zijn tevreden met deze nieuwe stap in de opwaardering van de hele N50. Het gedeelte van de N50 in Flevoland Ramspol-Ens wordt momenteel opgewaardeerd en binnenkort wordt gestart met de planstudie voor de opwaardering van het wegvak Ens-Emmeloord tot 2×2 100 km/uur. Hiermee brengen we Overijssel en Flevoland dichter bij elkaar wat de woon-, werk- en recreatie mogelijkheden in deze regio enorm stimuleert. Het is ook goed voor de bereikbaarheid van Zwolle Kampen Netwerkstad.”

Wethouder Pieter Treep, verantwoordelijk voor verkeer en vervoer in Kampen: “Voor de bereikbaarheid van de regio is deze opwaardering van groot belang. We zullen er bij het rijk op aan blijven dringen, dat ook de wegvakken Hattemerbroek-Kampen en Kampen-Ramspol opgewaardeerd worden. De provincies en de gemeentes trekken daarin samen op. Het verdubbelen van dit gedeelte is vooral belangrijk voor de verbinding met Dronten en voor de verbinding met onze industrieterreinen.”

De provincies Flevoland en Overijssel vinden het jammer dat het Rijk heeft aangegeven in ieder geval tot 2023 geen verdergaande opwaardering voor de N50 te willen oppakken, zoals het wegvak Kampen-Ramspol. Beide provincies houden de verdere aanpak van de N50 echter wel op de agenda bij het Rijk, omdat na opwaardering van de wegvakken de komende jaren de verkeersdruk op de overige wegvakken nog meer zal toenemen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Overijssel