BRU teleurgesteld over schorsing concessieverlening OV

Bestuur Regio Utrecht (BRU) is verrast en teleurgesteld over het besluit van de voorzieningenrechter om de concessieverlening openbaar vervoer te schorsen. Op 3 november 2011 heeft de rechter het besluit geschorst waarbij de concessie van het openbaar vervoer (OV) in de regio Utrecht aan Qbuzz is verleend. Dit besluit volgt op het verzoek om een voorlopige voorziening van huidige vervoerder Connexxion. De rechter oordeelde dat BRU aan alle eisen heeft voldaan die worden gesteld aan een onderhandelingsprocedure. De wijze waarop BRU de onderhandelingen heeft gevoerd is volgens de rechterlijke uitspraak echter niet juist.

Verrast en teleurgesteld

De heer A.J. Gerritsen, portefeuillehouder OV van BRU: “De uitspraak heeft ons verrast omdat wij hebben gemeend zeer zorgvuldig te hebben gehandeld en wij ons steeds baseren op de bestaande regels en jurisprudentie. Wij zijn teleurgesteld omdat er met deze uitspraak nog steeds veel onduidelijkheid is voor alle betrokken partijen. Voor BRU, de inschrijvende partijen, het personeel maar ook de reizigers.”

BRU bestudeert de uitspraak en overlegt met deskundigen om te bezien wat de mogelijke gevolgen zijn en welke volgende stappen kunnen worden gezet. De continuïteit van het openbaar vervoer is niet in het geding.

Achtergrond

Vorig jaar heeft zowel Qbuzz als Connexxion ingeschreven op de aanbesteding voor het OV in de regio Utrecht. BRU wees aanvankelijk Qbuzz aan als winnaar van de aanbesteding, maar moest nadien vaststellen dat beide inschrijvingen ongeldig waren wegens strijd met de door BRU gestelde eisen. De ongeldigverklaring van beide inschrijvingen is afgelopen juli door de rechter bekrachtigd. De aanbesteding is daarop vervolgd met een onderhandelingsprocedure. Het Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten (Bao, art.30) staat dat toe.

In die onderhandelingsprocedure zijn beide inschrijvers in de gelegenheid gesteld de gebreken in hun inschrijving te herstellen. Qbuzz heeft daarop een geldige inschrijving ingediend. De aanbieding van Connexxion was opnieuw niet geldig. Op 29 augustus 2011 heeft het dagelijks bestuur van BRU besloten de OV-concessie Regio Utrecht met ingang van 8 december 2012 voor acht jaar te gunnen aan Qbuzz. Connexxion, de huidige vervoerder, heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt en vroeg met succes aan de rechter om een voorlopige voorziening.

Continuïteit van het openbaar vervoer

Omdat de oorspronkelijke startdatum van de nieuwe concessie, 11 december 2011, niet meer haalbaar is, heeft BRU de concessies van de huidige vervoerder Connexxion en haar dochteronderneming GVU verlengd tot en met 8 december 2012. De Wet personenvervoer (Wp2000, art. 47) biedt die mogelijkheid indien een aanbesteding (nog) niet tot een concessieverlening heeft geleid.

Portefeuillehouder Gerritsen: “BRU zal alles in het werk stellen, met de zorgvuldigheid die we steeds hebben betracht, om ervoor te zorgen dat op 8 december 2012 de nieuwe concessie kan starten.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bestuur Regio Utrecht (BRU)