Amsterdam: Verder bouwen door scherp sturen

De gemeente Amsterdam gaat scherper sturen op de ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. Op die manier kan er in de stad verder worden gebouwd. Door sterk te sturen op kasstromen kan worden voorkomen dat er grote financiële tekorten voor de gemeente ontstaan.

De gemeente Amsterdam gaat scherper sturen op inkomsten en uitgaven binnen de bouwprojecten in de stad. Dat betekent dat er binnen een project pas investeringen kunnen worden gedaan als er op de korte termijn zekere inkomsten tegenover staan. De ruimtelijke sector in de stad wordt op deze manier minder gevoelig voor conjuncturele schommelingen.

Nieuw systeem

Vorig jaar dreigde er een groot financieel tekort in de ruimtelijke sector in Amsterdam. Wethouder Van Poelgeest heeft daarop fors gesneden in het aantal projecten waar de stad aan werkt. Op deze manier is voorkomen dat het dreigende tekort zich ook daadwerkelijk zou voordoen. Sinds vorig jaar is gewerkt aan een nieuw systeem om de financiën binnen de ruimtelijke sector te beheren. Mede op basis van adviezen van de commissie Wijntjes, een commissie die is gevraagd te adviseren over het ruimtelijke financiële stelsel, is er voor een systematiek van kasstroom sturing gekozen. In deze systematiek wordt sterker gestuurd op een balans tussen inkomsten en uitgaven. Zowel binnen de projecten als in de ruimtelijke sector in zijn geheel. Er kan in deze systematiek jaarlijks niet meer geld worden uitgegeven dan er binnenkomt.

Investeringen van derden

De systematiek van kasstroomsturing kent drie categorieën projecten:

• Er zijn projecten waarin de gemeente al verplichtingen is aangegaan. In deze projecten worden de nodige investeringen gedaan. Dit betreft ook projecten die in een afrondingsfase zijn en waar al wordt gebouwd.

• Er zijn projecten waar de gemeente haar investeringen laat afhangen van te verwachtte inkomsten. Als in zo’n project een bouwende partij garandeert om bepaalde grond af te nemen zal de gemeente de nodige investeringen doen om de locatie bouwrijp te maken.

• In projecten waarin de bouwende partijen niet kunnen garanderen dat ze de grond binnen afzienbare tijd zullen afnemen of zullen starten met bouwen zal de gemeente haar investeringen voorlopig bevriezen. In deze projecten zijn de opbrengsten zo onzeker dat investeren op dit moment onverantwoord is.

Op deze manier blijft het mogelijk om op veel plekken in de stad verder te bouwen.

Buiten categorie projecten

Een stad als Amsterdam kent enkele projecten die een grote voorinvestering vereisen terwijl de verwachte opbrengsten pas veel later gerealiseerd zullen worden. Dit soort projecten passen door hun aard en omvang eigenlijk niet binnen het systeem van kasstroomsturing. Voor de toekomst van de stad is het belangrijk om zulke buiten categorie projecten mogelijk te blijven maken. Door geld opzij te zetten kan er ruimte worden gemaakt om de nodige voorinvesteringen te doen.

De gemeente mikt erop om in de komende drie jaar een bedrag van 60 miljoen euro voor voorinvesteringen vrij te maken. In het voorjaar moet er duidelijkheid zijn over dit bedrag. Dat betekent dat er dan ook besloten kan worden of de nodige voorinvesteringen voor de aanleg van de eerste 45 hectare van IJburg 2 gedaan kunnen worden.

Ontwikkelstrategie

Nu de tijd van grootschalige gebiedsontwikkeling voorbij is, werkt Amsterdam aan een nieuwe ontwikkelstrategie. De gemeente stelt daarin de uiteindelijke bewoner of gebruiker centraal en investeert daar waar ondernemers en beleggers bereid zijn te investeren. Zelfbouw, kleinschalige en tijdelijke initiatieven hebben daarin vanzelfsprekend een plek. Dit betekent dat de gemeente minder voor de troepen uit loopt en zich vooral open stelt voor kleinschalige en particuliere initiatieven.

Magneet

Amsterdam heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in stedelijke ontwikkeling en bedrijvigheid. De stad blijft haar aantrekkingskracht behouden, ze groeit zelfs sneller dan verwacht. De afgelopen twee jaar is de bevolking met 25.000 toegenomen. Er moet bezuinigd worden, maar het blijft belangrijk dat mensen en bedrijven zich hier kunnen blijven vestigen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam