Extra investeren in kwaliteit leefomgeving Zuid-Hollanders

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maakt in zijn Begroting 2012 de keuze voor extra investeringen in de kwaliteit van de woon-, werk-, en leefomgeving van zijn inwoners. In lijn met het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 ‘Zuid-Holland verbindt en geeft ruimte’, brengt het college een focus aan op de provinciale kerntaken Ruimte, Economie, Verkeer en vervoer, Landschap en Bestuur. Daarnaast blijft GS inzetten op toegankelijke jeugdzorg. De Begroting 2012 geeft ook een doorkijk naar 2015.

Extra investeringen zijn alleen mogelijk door te bezuinigen. Allereerst binnen de eigen organisatie. De komende jaren wordt structureel

20 miljoen euro bespaard op organisatiekosten, inclusief externe inhuur. Taken die niet tot het kerntakenpakket van de provincie behoren, worden afgebouwd of overgedragen. Dit betekent dus dat de komende jaren verschillende subsidies worden stopgezet of afgebouwd. Door het subsidie-instrument anders in te zetten, willen GS deze collegeperiode hierop minstens 12,5 miljoen euro bezuinigen. Hierdoor ontstaat weer extra financiële ruimte die kan worden ingezet op de kerntaken.

Focus en extra investeringen

Ruimte is schaars in Zuid-Holland. De provincie zal nadrukkelijker haar bevoegdheden en instrumenten inzetten om de ruimte optimaal te verdelen. Ruimtelijke kwaliteit is daarbij het uitgangspunt. GS willen het landelijk gebied open houden en bouwen voor leegstand voorkomen. Gemeentelijke plannen voor woningbouw, bedrijventerreinen en kantoorlocaties worden daarom kritisch bekeken. Herstructurering en intensiever gebruik van bedrijventerreinen en versterking van regionaal-economische clusters (ondermeer Greenports en Bioscience) krijgen prioriteit.

De Randstad is de economische motor van Nederland. Goede verbindingen over de weg, het water en het openbaar zijn daarbij van belang. Voor infrastructuur wordt 200 miljoen euro extra uitgetrokken. Begin 2012 is de precieze invulling hiervoor bekend. Daarnaast is 100 miljoen euro beschikbaar voor de Rijnlandroute, 35 miljoen euro voor nieuwe fietspaden en 24 miljoen euro extra voor beheer en onderhoud.

Het kabinet wil fors bezuinigen op aankoop inrichting en beheer van natuur- en recreatiegebieden. Juist in Zuid-Holland is er een tekort aan recreatieve groengebieden. Het college kiest daarom voor recreatief groen in de stedelijke omgeving en zoekt een goede balans tussen nieuw groen en beheer. Recreatieve groengebieden zijn essentieel voor een prettige leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Het college zal hier de komende jaren 100 miljoen euro extra in investeren.

Het college streeft naar een efficiënt en effectief openbaar bestuur met een heldere verdeling van taken, bevoegdheden en middelen tussen rijk, provincies en gemeenten. GS kiezen voor een open en transparante bestuursstijl gebaseerd op vertrouwen. Het college steunt vrijwillige samenwerking en het samengaan van gemeenten, zeker wanneer daar draagvlak voor is bij de bevolking. Het kabinet wil de jeugdzorgtaken van provincies decentraliseren naar gemeenten. Tot het moment van overdracht blijft de provincie haar wettelijke taak minimaal op het huidige niveau uitvoeren, met oog voor een goede kwaliteit en toegankelijkheid.

Definitieve vaststelling PS

Op 28 september heeft Rogier van der Sande, gedeputeerde financiën, de Begroting 2012 aangeboden aan de heer Stoop, de plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten. PS zullen op 9 november 2011 de begroting behandelen en definitief vaststellen. Na besluitvorming in PS zal een transparante en toegankelijke digitale begroting via de provinciale website worden ontsloten.

De "Concept Begroting 2012" en de "Nota bezuinigen op subsidies" zijn te raadplegen op de website www.zuid-holland.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland