Kabinet wil van regels naar ruimte

Het kabinet gaat het mogelijk maken dat burgers, professionals en medeoverheden meer ruimte krijgen om hun zaken te regelen. Dat begint met minder regels voor groepen burgers die daar de meeste last van hebben en op die domeinen waar innovatie en economische groei het meest worden belemmerd door regelgeving. Dit staat in de Voortgangsrapportage regeldruk burgers, professionals en interbestuurlijk, die minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Er zijn al veel regels opgeruimd

In de afgelopen jaren zijn de regeldruk en administratieve lasten fors verminderd, met 31% in tijd en 30% in kosten. Een groot deel van de belangrijkste knelpunten in de dienstverlening is adequaat aangepakt. Ook voor professionals en in de interbestuurlijke contacten wordt de regeldruk aangepakt

Wat merkt de burger hiervan?

Het is natuurlijk zaak dat de samenleving ook merkt dat er minder regels zijn. Onderzoek onder burgers laat zien dat niet iedereen merkt dat de regeldruk is verminderd. Dat wordt veroorzaakt door een gebrek aan overzicht en inzicht. Ook blijkt uit het onderzoek dat er teveel regels zijn die elkaar tegenspreken en te ver worden doorgevoerd. Burgers hebben het idee dingen dubbel te moeten doen en vinden dat er sprake is van te veel veranderingen. Waarom er bepaald regels zijn is ook niet duidelijk. De overheid moet dat beter aangeven en ook voor wie ze gelden.

Hoe komt er meer ruimte?

Meer ruimte voor burgers, professionals en medeoverheden begint met minder regels. Zo zal het paspoort in de toekomst niet vijf maar tien jaar geldig zijn, hoeven burgers in de toekomst bij verlies van een reisdocument niet eerst aangifte te doen bij de politie voordat ze een nieuw document kunnen aanvragen en worden de indicatiebesluiten voor de AWBZ langer geldig zodat chronisch zieken en gehandicapten niet steeds een nieuwe aanvraag hoeven te doen. Uit een representatieve peiling in opdracht van het kabinet onder duizend mensen blijkt dat de samenleving positief is over deze maatregelen. De maatregelen over reisdocumenten en een langere indicatietermijn worden zelfs door 75% tot 90% van de burgers als (zeer) positief gewaardeerd. (Motivaction 2011)

Maar het kabinet wil meer: Onder het motto ‘van regels naar ruimte’ gaat dit kabinet ook stimuleren dat onder voorwaarden regels tijdelijk buiten werking worden gesteld. Als organisaties kunnen aantonen dat ze op een andere manier hun taken beter en met minder kosten kunnen uitvoeren, krijgen ze de mogelijkheid om te experimenteren met een nieuwe werkwijze waarbij de regels even buiten spel worden gezet

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties