Schultz en Atsma investeren fors in ruggengraat economie

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu trekt in 2012 11,4 miljard euro uit voor verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in Nederland. Met het extra geld uit het regeerakkoord voor spoorlijnen en wegen worden belangrijke knelpunten aangepakt. Minister Schultz van Haegen maakt bekend dat ze het geld, 100 miljoen euro in 2013 oplopend naar 500 miljoen euro per jaar vanaf 2015, reserveert voor grote projecten als de ring Utrecht, de ruit Rotterdam, de Holland Rijnlandroute, de bypass bij Nootdorp en de spooraansluiting Maasvlakte 2.

“Ons netwerk van wegen, spoorlijnen en vaarwegen is de ruggengraat van onze economie. Juist in deze tijd is het van wezenlijk belang dat we in beweging blijven en fors investeren in de verbetering van de bereikbaarheid. In 2012 houden we de vaart erin: het mes gaat in belemmerende regels en procedures, weggebruikers krijgen er 190 km aan asfalt bij, de nieuwe snellere treinverbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad wordt in gebruik genomen, de spitsstroken gaan eerder open en waar het kan gaat definitief de maximum snelheid omhoog”, aldus minister Schultz van Haegen.

Staatssecretaris Atsma: “Waterveiligheid blijft topprioriteit en dat betekent alle hens aan dek om samen met provincies, gemeenten en waterschappen onze duinen en dijken ook voor de toekomst op orde te houden. We zetten in 2012 voluit in op groene groei en vermindering van CO2 uitstoot, zorgen voor een doorbraak van groen gas en maken samen met bedrijven en gemeenten Nederland kampioen op het gebied van afvalrecycling.”

In 2012 besteedt het kabinet 2,6 miljard euro aan het spoor en 2,5 miljard euro aan wegen. Ook wordt 2,3 miljard geïnvesteerd in regionale en lokale infrastructuur en openbaar vervoer. Voor watersystemen en vaarwegen trekt het kabinet respectievelijk 1,1 en 0,9 miljard euro uit. Zowel aan het Project Mainport Rotterdam als aan het milieubeleid wordt 0,4 miljard besteed. Voor het ruimtelijk beleid trekt het kabinet 0,3 miljard euro uit. Het resterende bedrag van de 11,4 miljard (0,9 miljard euro) betreft de financiering van de Inspectie en de apparaatuitgaven van het ministerie.

Een overzicht van de belangrijkste punten uit de begroting van 2012:

Ruimte

IenM zet het mes in het woud van procedures en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke ordening, infrastructuur, water, wonen, milieu, natuur en monumenten. In 2012 dient de minister haar voorstel voor de Omgevingswet in bij de Tweede Kamer. Dit betekent minder regels en tijdwinst voor bedrijfsleven, burgers en overheden en een besparing op de plankosten van naar verwachting 650 miljoen euro per jaar.

In de ruimtelijke ordening gaat het roer om. In de onlangs gepresenteerde Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte heeft het kabinet zijn visie gegeven op het ruimtelijk beleid. Provincies en gemeenten krijgen de ruimte; het Rijk geeft een select aantal onderwerpen van nationaal belang ruimtelijke bescherming. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bescherming van de primaire waterkeringen, hoofdinfrastructuur en de werelderfgoederen, zoals de Nieuwe Hollandse waterlinie. In de AMvB Ruimte worden in 2012 de Rijksbelangen vastgesteld. Het Rijk geeft in 2012 300 miljoen euro uit aan ruimtelijke ordening. Het geld is onder andere bestemd voor bodemsanering en de herinrichting van bedrijventerreinen en stationsgebieden.

Wegen

In 2012 investeert het kabinet 2,5 miljard euro in de aanleg, beheer en onderhoud van wegen. De projecten uit het aanlegprogramma zijn van grote betekenis voor de bereikbaarheid en leefbaarheid rond de grote steden. Na vijftig jaar gaat de schop de grond in voor de A4 Delft-Schiedam. Met de aanleg van de 7 km lange weg zal de reistijd tussen Rotterdam en Den Haag flink afnemen. Met de verbreding van de wegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere gaat het grootste wegproject in tien jaar van start. Belangrijke wegprojecten, zoals de extra rijstroken op de A12 tussen Lunetten en Rijnsweerd en de 40 km lange A5 Westrandweg worden in 2012 opgeleverd.

Naast investeringen in nieuwe infrastructuur zet het ministerie samen met lagere overheden en het bedrijfsleven in 2012 de schouders onder het programma Beter Benutten van wegen, spoor en vaarwegen. Het Rijk trekt tot en met 2023 794 miljoen euro uit voor de aanpak die de files op de drukste trajecten met 20 procent moet terugdringen. In 2012 worden maatregelen genomen om het woon- werkverkeer tijdens de spits terug te dringen, de spitsstroken ruimer open te stellen en intelligente transportsystemen verder te ontwikkelen.

In 2012 gaat op zo veel mogelijk snelwegen de maximum snelheid omhoog. Eind 2011 maakt de minister de resultaten bekend van het experiment op acht wegtrajecten en geeft zij aan waar en wanneer de maximum snelheid definitief omhoog gaat. Deze kabinetsperiode gaat op ten minste een derde van de wegen de maximum snelheid omhoog.

Spoor

Vanaf 2020 kunnen reizigers iedere tien minuten een trein pakken tussen de grote steden in de Randstad, Brabant en Gelderland. Hierdoor kan het reizigersvervoer per spoor jaarlijks met gemiddeld vijf procent groeien. Volgend jaar worden de eerste besluiten genomen voor de infrastructurele maatregelen die nodig zijn voor het Programma Hoogfrequent Spoor. Het kabinet heeft hier 4,4 miljard euro voor uitgetrokken.

Eind 2012 rijden treinen over de Hanzelijn. Reizigers kunnen dan gebruik maken van de nieuwe stations Dronten en Kampen Zuid. Dankzij de Hanzelijn worden de reistijden tussen de Randstad, Flevoland en het Noorden korter. Ook openen in 2012 stations Sassenheim, Halfweg-Zwanenburg, Westervoort en Maastricht-Noord hun deuren.

Minister Schultz van Haegen investeert in 2012 32 miljoen euro om stations beter toegankelijk te maken. Op 11 stations komen liften, op 33 stations hellingbanen en op 16 stations wordt de perronhoogte aangepast. In 2015 zijn alle stations toegankelijk voor doven, slechthorenden, blinden en slechtzienden.

In totaal investeert het kabinet in 2012 2,6 miljard euro in spoor.

Water

De waterveiligheid vergt de komende jaren aanzienlijke investeringen. In 2012 gaat er 1,1 miljard euro naar onderhoud aan dijken en waterkeringen en de verdere versterking van de kust. De planfase herziening Afsluitdijk start volgend jaar zodat de dijk in 2015 kan worden aangepakt. Het kabinet heeft 600 miljoen euro vrijgemaakt voor de versterking van de toplaag van de Afsluitdijk en het renoveren van de spui- en schutsluizen. Hierdoor voldoet de dijk uiterlijk in 2020 weer aan de veiligheidsnormen. Het Deltaprogramma 2012, dat vandaag ook naar de Tweede Kamer is gestuurd, bevat voor volgend jaar onder andere de projecten kribverlaging Midden-Waal, de versterking van de Delflandse kust, de kust bij Scheveningen en de sluizen bij Lemmer.

In 2012 komt het kabinet tevens met een visie op een duurzame drinkwatervoorziening en wordt in samenwerking met de eilandbesturen een drinkwaterplan opgesteld voor de BES-eilanden.

In het kader van de Topsector Water wil het kabinet de toegevoegde waarde van de Nederlandse watersector in 2020 verdubbelen. In nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, kenniswereld en overheid worden tien concrete voorstellen uitgevoerd, die vooral gericht zijn op ontwikkeling van watertechnologie, doelmatigheid in de watersector en het verzilveren van internationale marktkansen.

Binnenvaart

De toename van het goederenvervoer over water ontlast de wegen. Dit is goed voor de doorstroming van het wegverkeer en de leefbaarheid. De vaarwegen verbinden economische centra in Nederland en daarbuiten. In 2012 beginnen de werkzaamheden aan de schutsluis Zwartsluis en volgt een voorkeurbeslissing voor de Volkeraksluizen, zodat deze geschikt worden voor een veilige en vlotte afwikkeling van de groeiende beroepsvaart. Het kabinet trekt in 2012 900 miljoen euro uit voor de vaarwegen.

Onderhoud

Het kabinet zet in op een goede financiering van het beheer en onderhoud van de spoorwegen, hoofdwegen, vaarwegen en waterkeringen. Minister Schultz van Haegen heeft voor de langere termijn 24,4 miljard gereserveerd voor het beheer en onderhoud van de spoorwegen, hoofdwegen, vaarwegen en dijken. Voor de kortere termijn zijn de beschikbare middelen beperkt. Daarom willen de minister en staatssecretaris het beheer en onderhoud efficiënter uitvoeren en versoberen.

Milieu

Duurzaam handelen is noodzakelijk voor economische ontwikkeling. Door innovatie en duurzame productie kunnen bedrijven hun marktaandeel vergroten. Provincies, gemeenten en andere organisaties nemen initiatieven om duurzaamheid en leefbaarheid te verbeteren. In de Duurzaamheidagenda geeft het kabinet binnenkort aan hoe de overgang naar een groene economie en dus verantwoord omgaan met natuurlijke hulpbronnen wordt gestimuleerd. Het kabinet focust daarbij op vijf kansrijke gebieden: grondstof- en productieketens, water- en landgebruik, voedsel, mobiliteit, klimaat en energie.

Staatssecretaris Atsma wil op het vlak van milieu- en klimaatbeleid het aantal regels verminderen en helderheid over de doelen verschaffen. De inzet van de staatssecretaris is gericht op een gelijk speelveld in Europa en de rest van de wereld zodat ondernemers alle ruimte krijgen om hun eigen duurzaamheidsagenda’s te realiseren. Minder regels, maar tegelijkertijd wel stringent handhaven. Goed presterende bedrijven kunnen met minder inspecties toe. Bedrijven die de regels slecht naleven worden extra in de gaten gehouden. De controle op risicovolle bedrijven blijft onverminderd. In 2012 trekt het Rijk 400 miljoen euro uit voor het milieu. Het gaat onder andere om investeringen voor een schonere lucht, een veiliger leefomgeving, duurzame productiemethoden en hergebruik van afval. Met de afvalagenda wil het kabinet de productie van afval verminderen, het storten minimaliseren en recycling bevorderen.

Luchtvaart

De mainportfunctie van Schiphol vraagt om ruimte om te groeien, binnen de grenzen van geldende milieunormen en groei. In het belang van regionale economie wordt de capaciteit van regionale luchthavens benut voor luchtverkeer dat niet perse naar Schiphol hoeft. In 2012 komt het kabinet op advies van de Alderstafel met een standpunt over de verdere ontwikkeling van vliegveld Lelystad na 2015 en wordt een luchthavenbesluit Eindhoven voorbereid.

In 2012 zet Nederland met vijf andere Europese landen de eerste stap op weg naar één Europees luchtruim met directe routes: dus in minder tijd, met minder brandstof en met minder CO2-uitstoot op de plaats van bestemming.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)