Heijmans: Positief resultaat in onzekere markt

  • Nettowinst 1e halfjaar € 5 miljoen versus € 4 miljoen in de eerste helft van 2010;
  • Operationeel resultaat voortgezette bedrijfsactiviteiten in 1e halfjaar 2011 € 10 miljoen (1e halfjaar 2010: € 11 miljoen);
  • Goede resultaten Infra en Woningbouw, lagere resultaten Vastgoed en Duitsland;
  • Omzet in 1e halfjaar autonoom met € 1.084 miljoen circa 3% hoger dan vorig jaar;
  • Woningmarkt herstelt vooralsnog niet: 638 woningen verkocht in eerste 6 maanden versus 683 in eerste helft van 2010,
  • Orderportefeuille licht gestegen naar € 2,3 miljard (ultimo 2010: € 2,2 miljard);
  • Netto schuld per ultimo juni verder afgenomen tot € 240 miljoen (€ 277 miljoen ultimo juni 2010);
  • Gecommitteerde kredietfaciliteit ter grootte van € 250 miljoen, vernieuwd en verlengd tot maart 2015 tegen marktconforme condities.

Gerrit Witzel, voorzitter raad van bestuur Heijmans: "In de eerste helft van dit jaar bleven de marktomstandigheden taai en wij gaan ervan uit dat dit voorlopig zo blijft. De hernieuwde turbulentie op de financiële markten gaat hier niet bij helpen, de verlaging van de overdrachtsbelasting waarschijnlijk wel. Desondanks zien we in Nederland met name bij Infra en Woningbouw prima resultaten. Bij Vastgoed is het hard werken voor weinig marge terwijl in Duitsland de resultaten veel sterker dan verwacht onder druk stonden. Voor heel Heijmans blijft de focus op kwaliteit, kostenbeheersing en cashflow. Met een solide orderportefeuille en gezonde financieringsstructuur kunnen we hiermee goed vooruit."

Eerste halfjaar 2011

Belangrijke ontwikkelingen

1 juli jongstleden besloot de Nederlandse overheid de overdrachtsbelasting te verlagen van 6% naar 2%. Dit besluit beschouwen wij als een stap in de goede richting naar herstel van de woningmarkt omdat het helpt beweging in deze markt te krijgen. Niettemin blijft het consumentenvertrouwen wankel en staan de financieringsmogelijkheden onder druk. Van een evident herstel is geen sprake. Het afgelopen halfjaar bedroeg het aantal verkochte woningen 638, tegen 683 in dezelfde periode van 2010. Circa 40% hiervan betreft verkoop aan (institutionele) beleggers, tegen circa een kwart in dezelfde periode vorig jaar. Heijmans sloot medio juni een overeenkomst met belegger Achmea voor een jaarlijkse verkoop van minimaal 300 huurwoningen. Dit sluit aan bij de gestegen vraag naar vrije sector huurwoningen. Daarnaast past dit type overeenkomsten goed bij de integrale aanpak van Vastgoed en Woningbouw, waarbij projecten in de huidige markt vanuit de focus op cashflow voor Vastgoed en focus op marge voor Woningbouw worden gerealiseerd.

Recente ontwikkelingen zoals de overheidsbesluiten om de A4 en de A15 door te trekken en extra te investeren in weg- en spoorverbindingen, laten zien dat de inframarkt goed stand houdt. Heijmans wist de afgelopen maanden verschillende projecten zoals de sluizen in Belfeld/Sambeek en de stationswerkzaamheden ‘Buurtsporen’ in Utrecht te acquireren en een bevredigend operationeel resultaat te behalen. Daarnaast is een voorspoedige start gemaakt met de werkzaamheden voor luchthaven Schiphol. Dit betreft onder andere het onderhoud van de start- en landingsbanen. Ook ontwikkelde Heijmans met DSM een duurzame composiettoepassing voor bruggenbouw en paste het lage temperatuur asfalt Greenway LE toe. Andere projecten zoals de verbreding A12 Waterberg-Velperbroek en de werkzaamheden aan de A2 tussen Nieuwegein en Everdingen zijn in volle gang.

Het afgelopen halfjaar nam de orderportefeuille van Utiliteitsbouw en Techniek toe. Nieuwe projecten zoals Twin Datacenters in Apeldoorn en de Frederikkazerne in Den Haag werden verworven. Waar de concurrentie in deze markten hevig is, kan en wil Heijmans zich succesvol onderscheiden door de combinatie van (installatie-)techniek en bouw. Overigens is nog steeds sprake van een slechte markt voor prefab beton (zowel in woningbouw als in utiliteitsbouw), hetgeen resulteerde in een operationeel verlies bij Bestcon.

De Belgische activiteiten laten een positieve ontwikkeling zien en zo is het verlies, dat in de eerste helft van 2010 werd geboekt, omgebogen tot een positief operationeel resultaat. De resultaten in Duitsland staan onder druk. Naast de continue moeilijke marktomstandigheden in de inframarkt is sprake van tegenvallende resultaten bij Oevermann. Het operationele resultaat in Duitsland kwam daarmee lager uit dan dat over de eerste helft van 2010. Maatregelen zijn ingezet om tot een verbetering van de resultaten te komen.

Op het gebied van duurzaamheid is een zestal doelstellingen geformuleerd, weergegeven in ons duurzaamheidsverslag. In mei is besloten alleen duurzaam hout te gaan gebruiken, ook wanneer klanten dit niet voorschrijven. Deze maatregel draagt bij aan onze doelstelling om de bouwkolom te verduurzamen. De opdracht voor de plaatsing van elektrische oplaadpalen in Amsterdam draagt bij aan het streven om als Heijmans een voorname rol in duurzame ontwikkelingen te spelen.

Via het programma ‘Lean6sigma’ werken we aan constante procesverbetering. Dit programma startte in de tweede helft van 2010. Inmiddels zijn 232 medewerkers, waarvan ruim tweederde in de eerste helft van 2011, opgeleid tot yellow-, green- of blackbelt en zijn 34 verbeterprojecten gestart.

Tot slot zien we in de markt een toenemende vraag naar integrale technische oplossingen zoals smart energy grids. Concreet behelst dit de verdere systeemintegratie van bouw, mobiliteit en techniek. De vraag naar beheer en onderhoud neemt toe, zoals asset management. Het integrale organisatiemodel van Heijmans is uitstekend toegerust voor deze ontwikkelingen. Hierbij blijven we ons richten op de thuismarkt Nederland en op de Belgische infra activiteiten.

Omzet

In de eerste helft van 2011 werd een omzet van € 1.084 miljoen gerealiseerd, een autonome stijging van 3% ten opzichte van de eerste helft van 2010. Deze omzetstijging, mede dankzij de relatief goede weersomstandigheden, is voornamelijk door Infra gerealiseerd. Voor alle sectoren blijft het beleid ‘marge boven volume’ gelden.

Operationeel resultaat

Het operationeel resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedraagt, in het eerste halfjaar van 2011, € 10 miljoen, tegen € 11 miljoen in dezelfde periode over 2010. Infra en Woningbouw lieten goede resultaten zien met operationele winstmarges die duidelijk hoger waren dan in de eerste helft van 2010. Vastgoed kampt met aanhoudend slechte marktomstandigheden, evenals de prefab beton activiteiten hetgeen resulteerde in een operationeel resultaat in de eerste helft van 2010 van € 2 miljoen negatief bij prefab. Door tegenvallende resultaten in Duitsland bij Oevermann is het operationeel resultaat € 5 miljoen lager dan in het eerste halfjaar van 2010.

Financiële lasten

De financiële lasten bedroegen in het eerste halfjaar € 2 miljoen, tegen € 6 miljoen in dezelfde periode in 2010. Deze daling is mede toe te schrijven aan een lager gemiddeld schuldniveau.

Netto winst

De netto winst over de eerste helft van 2011 kwam uit op € 5 miljoen, tegen € 4 miljoen in de eerste helft van 2010De winst per aandeel na belastingen bedraagt daarmee € 0,29.

Netto schuld en balans

De vermogenspositie is per 30 juni solide. De netto schuld liep, ten opzichte van een jaar geleden, terug van € 277 miljoen naar € 240 miljoen per ultimo juni 2011. Als gevolg van het seizoenspatroon is de schuld beperkt gestegen ten opzichte van ultimo 2010. De solvabiliteit bedraagt ultimo juni 32% (juni 2010: 27%). Dankzij de significante verbetering van de netto schuld is het gebruik van het gecommitteerde bankenkrediet dermate beperkt dat deze in juni teruggebracht is van € 300 miljoen naar € 250 miljoen.

Financiering

De gecommitteerde kredietfaciliteit van € 250 miljoen waarvan de looptijd liep tot maart 2012, is deze week aangepast en verlengd tot 31 maart 2015. De vernieuwde faciliteit van € 250 miljoen is verstrekt door een bankengroep bestaande uit Rabobank, ING Bank, ABNAMRO Bank, KBC, RBS, Van Lanschot Bankiers en Deutsche Bank. De marge op deze faciliteit is van 3,5% aangepast naar een range van 1,5% tot 2,0%, afhankelijk van de leverage ratio. De afgesproken convenanten zijn een leverage ratio van maximaal 3 en een interest coverage ratio van minimaal 3, beide halfjaarlijks te testen.

Orderportefeuille

De orderportefeuille steeg in het eerste halfjaar met 5% naar € 2,3 miljard. Een toename van de orderportefeuille werd met name gerealiseerd bij Woningbouw, Duitsland en Techniek terwijl de orderportefeuille bij Vastgoed en Infra afnam.

Risico’s

De beschrijving van de belangrijkste risico’s is opgenomen in het jaarverslag 2010. Hierin zijn in de afgelopen periode geen materiële wijzigingen opgetreden. Meest belangrijke externe factoren blijven de onzekere marktontwikkelingen, met name in de woningmarkt en de impact van de ontwikkeling van de financiële markten.

Vooruitzichten

Vooral de woningmarkt blijft in 2011 onverminderd lastig. Dit stelt eisen aan onze organisatie. Een scherpe operationele aansturing is daarbij leidend. De strategie van Heijmans is blijvend gericht op marge boven volume, werkkapitaalmanagement en het leveren van meerwaarde via de integrale aanpak. Kansen doen zich voor in investeringen in systeemintegratie als energie- en mobiliteittechnologie maar zeker ook in beheer, onderhoud en asset-management. De synergie tussen de sectoren en het integrale karakter wordt daarmee nog verder versterkt. Heijmans blijft zich richten op haar thuismarkt Nederland en (infra in) België.

De performance van de bedrijfsactiviteiten is solide en we kijken met vertrouwen vooruit naar de 2e helft van 2011.

Over Heijmans

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die de activiteiten vastgoed, woningbouw, utiliteitsbouw, installatietechniek, wegen en civiel combineert. Heijmans is actief in Nederland, België en Duitsland. Door te sturen op kwaliteitsverbetering, integrale projecten, duurzaamheid en winstgevendheid realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden. Met circa 8.100 medewerkers en in 2010 € 2,7 miljard omzet, bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl.

Trading update

Op 10 november aanstaande zal Heijmans voor beurs de Q3 trading update publiceren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV