Gezonde groei Imtech eerste helft 2011

* Combinatie autonome EBITA-groei (+6%) en EBITA-groei door acquisities (+6%)

* Orderportefeuille van 5,7 miljard euro biedt vertrouwen voor tweede helft 2011, handhaving vooruitzichten verdere toename EBITA over het hele jaar 2011 door autonome groei en acquisities

* Groei in energiemarkt en duurzaamheid

* Doelstellingen strategisch groeiplan 2015 (8 miljard euro opbrengsten bij een operationele EBITA-marge tussen 6% en 7%) blijven onverkort gehandhaafd

René van der Bruggen, CEO Imtech: ‘Imtech ontwikkelt zich prima en vertoont wederom gezonde verdere groei. De EBITA neemt met 12% toe, waarvan 6% autonoom en 6% door acquisities. De opbrengsten nemen met 13% toe. De orderportefeuille stijgt met 10% naar een niveau van 5,7 miljard euro, dit geeft vertrouwen voor de tweede helft 2011. De vraag naar technologie blijft, ondanks wisselende omstandigheden op de diverse markten, toenemen. Imtech weet hier met haar multidisciplinaire technische concepten prima op in te spelen. Vooral in de markt van energie – onder meer energie-efficiëntie, energiebesparing, bio-energie, de inzet van warmte-/krachttechnologie en daarmee reductie van de carbon footprint van klanten – weet Imtech substantiële groei tot stand te brengen. In Duitsland & Oost-Europa, Nordic (Zweden, Noorwegen, Finland) en op de Europese markten van ICT en Traffic is sprake van gezonde groei. In de UK blijft de EBITA op niveau en is de concurrentiepositie door acquisities aanzienlijk verstevigd, waardoor Imtech ook hier goed is gepositioneerd voor verdere groei. Spanje en de maritieme divisie blijven wat achter. In de Benelux, waar sprake is van langdurig uitdagende marktomstandigheden, daalt de EBITA en zet Imtech in op een transitie naar kansrijke marktsegmenten en herstructurering door middel van kostenverlaging en reorganisaties.’

‘Imtech streeft naar een gezonde groei door de combinatie van autonome groei en acquisities. De markt van technische dienstverlening is gefragmenteerd, waardoor er legio mogelijkheden voor verdere acquisities aanwezig zijn. We nemen alleen gezonde en winstgevende bedrijven over die passen in onze strategie en op termijn leiden tot verdere autonome groei, zowel van de over te nemen onderneming als van het bestaande Imtech-portfolio. In 2011 heeft Imtech 9 acquisities gedaan met totale opbrengsten van 327 miljoen, waarmee de acquisitie-opbrengsten over het hele jaar 2010 (circa 290 miljoen euro) nu al zijn overschreden. Ook voor de tweede helft van 2011 worden verdere overnames verwacht.’

‘Imtech handhaaft de vooruitzichten 2011 met een verdere toename van de EBITA door autonome groei en acquisities. Ook wordt het strategisch groeiplan 2015 onverkort gehandhaafd, met als doel 8 miljard euro opbrengsten bij een operationele EBITA-marge tussen 6% en 7%. Onze financiële positie is solide. We liggen uitstekend op koers.’

[1] Lagere winst per aandeel door toename aantal uitstaande aandelen in verband met aandelenemissie juni 2010.

Gezonde groei eerste helft 2011

2011 is voor Imtech goed van start gegaan met een gezonde combinatie van autonome groei en groei door acquisities, zowel in de resultaten, opbrengsten als de orderportefeuille. De Imtech-propositie – multidisciplinaire technische totaaloplossingen door de combinatie van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw – bewijst opnieuw haar waarde.

De operationele EBITA-marge komt met 5,7% uit op hetzelfde niveau als in de eerste helft 2010. De orderportefeuille per 30 juni 2011 neemt met 10% (+538 miljoen euro) toe tot 5.709 miljoen euro (2010: 5.171 miljoen euro). Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie en bijzondere waardevermindering van immateriële activa (EBITA) neemt met 12% toe tot 120,5 miljoen euro (2010: 107,5 miljoen euro), waarvan 6% autonoom. De opbrengsten groeit met 13% tot 2.292 miljoen euro (2010: 2.025 miljoen euro). De nettofinancieringslasten stegen met 7,9 miljoen euro tot 26,3 miljoen euro, voornamelijk door betaalde overnames en een hoger werkkapitaalbeslag. De winstbelastingen bedragen 21,8 miljoen euro (2010: 21,0 miljoen euro). De belastingdruk is licht gedaald tot 26,0% (2010: 26,8%). De nettowinst neemt met 6% toe tot 60,7 miljoen euro (2010: 57,0 miljoen euro). De winst per aandeel vóór amortisatie en bijzondere waardevermindering van immateriële activa daalt door een aandelenemissie eind juni 2010 met 0,03 euro tot 0,85 euro (-3%), gebaseerd op het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen van 87.048.926 aandelen (2010: 78.093.557 aandelen). De wisselkoers van niet-eurogerelateerde valuta (voornamelijk Zweedse kronen) ten opzichte van de euro heeft een positief effect van 1 miljoen euro op de EBITA en 26 miljoen euro op de opbrengsten.

Solide financiële positie

De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg 80 miljoen euro negatief (2010: 95 miljoen euro negatief). Zoals gebruikelijk is de nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten in het eerste halfjaar negatief door het kenmerkende seizoenspatroon van het werkkapitaal. In absolute termen is de stijging van het werkkapitaal kleiner dan in het eerste halfjaar 2010. In relatieve termen is de stijging in lijn met het historische seizoenspatroon. De stijging van het werkkapitaal naar 9,9% van de opbrengsten (2010: 8,7%) hangt samen met een toename van de orderportefeuille (+538 miljoen euro), een aanzienlijke toename van het onderhanden werk en het feit dat er veel projecten in de opstartfase zijn, waardoor minder vooruitbetalingen worden ontvangen. Dit laatste is vooral in Duitsland aan de orde. Imtech handhaaft onverkort haar doelstelling om op jaareinde een werkkapitaalbeslag te hebben van tussen 6,0% en 6,5% van de jaaropbrengsten door een aangescherpte en continue focus op werkkapitaal.

De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt 76 miljoen euro negatief, voornamelijk als gevolg van acquisities. De nettokasstroom uit financieringsactiviteiten bedroeg per saldo 51 miljoen euro positief door enerzijds het opnemen van leningen en anderzijds dividend aan aandeelhouders en inkoop eigen aandelen ter afdekking van de aandelen- en aandelenoptieregeling.

De nettorentedragende schuld bedraagt 624 miljoen euro mede als gevolg van het toegenomen werkkapitaalbeslag (30 juni 2010: 385 miljoen euro, inclusief opbrengst aandelenemissie en exclusief de overnamesom van NEA). De leverageratio (gemiddelde netto rentedragende schuld / EBITDA) bedraagt 1,7 (30 juni 2010: 1,5) en de rentedekking bedraagt 7,2 (30 juni 2010: 8,1). Daarmee beschikt Imtech over een solide financiële positie en blijft ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële convenanten. Dit houdt in dat Imtech over voldoende financiële middelen beschikt om de conform het strategisch groeiplan 2015 beoogde toekomstige acquisities te financieren.

Het eigen vermogen is toegenomen tot 828 miljoen euro, mede als gevolg van de nettowinst van 60,7 miljoen euro in het eerste halfjaar. De solvabiliteit bedraagt 0,26 (30 juni 2010: 0,27). Van het totale dividend over het vorige verslagjaar is 26 miljoen euro in contanten uitgekeerd (46% van het totale dividend) en de overige 54% is als stockdividend in aandelen uitgekeerd waarvoor 1.172.942 nieuwe aandelen zijn uitgegeven. Het aantal geplaatste aandelen per 30 juni 2011 bedraagt 92.746.782 aandelen.

Benelux: transitie en herstructurering

De markt van technische dienstverlening in de Benelux kenmerkt zich door langdurige uitdagende marktomstandigheden en stevige concurrentie – zowel van lokale concurrenten als concurrenten uit andere delen van Europa – in combinatie met vertraagde investeringsbeslissingen bij klanten. Door een combinatie van maatregelen past Imtech zich aan de gewijzigde marktomstandigheden aan. Zo is er sprake van een strategische transitie met een sterke focus op kansrijke markten en activiteiten als energie, groene technologie, onderwijs, zorg, export, datacenters, maintenance en beheer. Tegelijkertijd voert Imtech reorganisaties door in combinatie met kostenbesparingen, efficiencyverbeteringen, ‘operational excellence’ en bundeling van competenties. Voor geheel 2011 zal echter nog steeds sprake blijven van druk op de EBITA-marge en EBITA.

Gebouwenmarkt blijft moeilijk, industrie en export trekken aan, groei in energiemarkt, handhaving positie inframarkt

Investeringen in gebouwen staan op een laag pitje. Toch wist Imtech in Brussel omvangrijke contracten af te sluiten, bijvoorbeeld voor een deel van de technologie in het nieuwe NAVO- hoofdkantoor. Imtech focust zich op duurzame overheidshuisvesting en is bijvoorbeeld betrokken bij de duurzame technologische renovatie en uitbreiding van het provinciehuis in Haarlem. In de maintenancemarkt werd voortgang geboekt, bijvoorbeeld met het technisch beheer en onderhoud in combinatie met energiereductie bij 420.000 m² kantoren van de Rijksgebouwendienst. In de zorgsector werden omvangrijke orders verworven. In het onderwijs focust Imtech zich naast duurzaamheid ook op klimaatverbetering (‘frisse scholen’). In de markt van datacenters werden nieuwe diensten ontwikkeld. Voor BT zijn substantiële duurzame uitbreidingen van datacenters in uitvoering.

De industriële markt trekt langzaam aan. Ook hier focust Imtech zich op duurzaamheid. Een goed voorbeeld is een emissievriendelijke ontzwavelingsvoorziening bij KPE, Kuwait Petroleum Europoort. De overname van hightech specialist Trecom maakt het mede mogelijk om voor klanten ‘groen’ gas te produceren, bijvoorbeeld biogasvoorzieningen die ‘groen’ gas uit visafval produceren. De export van technologie wordt met succes uitgebreid. Zo wordt in Letland een houtgestookte biowarmtekrachtcentrale gerealiseerd.

Imtech speelt op talloze fronten op de energiemarkt een rol. Het grootste project (> 100 miljoen euro) is de realisatie en het technisch onderhoud van twee duurzame energiecentrales op basis van de combinatie van warmte-/krachttechnologie, biomassa, zonne- en windenergie in Limburg. Imtech is ook technologiepartner voor verduurzaming van de luchthaven Schiphol. Imtech is eveneens betrokken bij innovatieve smart grids. Dit zijn intelligente energienetwerken die decentrale opwekking en elektrisch transport mogelijk maken.

Op de inframarkt weet Imtech zich, ondanks overheidsbezuinigingen, goed te handhaven. Bundeling van expertises en technologische competenties werpt zijn vruchten af. In de railmarkt doet Imtech het prima. Een grote order is de technische afbouw van de metrostations en de spoorverbinding in de deels ondergrondse Noord/Zuid-metrolijn in Amsterdam. In de markt van openbare verlichting is er groei met het energiezuinige verlichtingsconcept Innolumis®. Op de markt van waterbehandeling beschikt Imtech over een goede positie. Een nieuw initiatief – in samenwerking met Imtech UK – is de combinatie van het winnen van energie uit afval van waterbehandeling, energie- en waterbesparing, efficiëntere productieprocessen en vermindering van de carbon footprint van klanten.

Duitsland & Oost-Europa: wederom excellente groeiperformance

Imtech heeft zich in Duitsland ontwikkeld tot dé leidende implementatiepartner in de groeiende energiemarkt. Het besluit van de Duitse regering om af te zien van het gebruik van kernenergie leidt bij Imtech tot kansen en groei. Daarnaast zorgen hoogwaardige technologische competenties voor bijvoorbeeld luchthavens, de auto-industrie, in de markt van datacenters en in de zorg ervoor dat Imtech prima presteert. Ook in deze sectoren staat duurzaamheid hoog op de agenda, waardoor het dienstenportfolio onderscheidende toegevoegde waarde kan bieden. De positie in Oost-Europa ontwikkelt zich eveneens goed en werd zowel door autonome groei als door een kleine acquisitie versterkt. Dit alles maakt dat Imtech in Duitsland & Oost-Europa wederom een excellente autonome groeiperformance neerzet. Bovendien neemt de orderportefeuille met 20% substantieel toe, wat verdere toekomstige groei met zich zal brengen.

Omvangrijke energieprojecten, duurzame auto-industrie, groei in datacenters, innovatie in zorg, goede voortgang in Oost-Europa

De sterke positie van Imtech op de energiemarkt werd bevestigd door een order van 400 miljoen euro voor een 15-jarig energiemanagementcontract – op basis van een energy contracting model – voor ruim 800 Duitse gebouwen van Deutsche Post. Dit past in de Imtech-strategie voor verdere groei in deze kansrijke markt. Als integraal onderdeel van het contract werd een deel van de activiteiten van samenwerkingspartner Lorac Investment Management overgenomen. Er werden tevens langdurige energy contracting orders overeengekomen met een groot aantal industriële producenten, bijvoorbeeld Voith Paper, Böhringer en Winkelmann. Hier worden energiebesparingen van minimaal 20 tot maximaal 40 procent gerealiseerd. Imtech verzorgt vanuit Duitsland ook de duurzame technologie in een nieuwe innovatieve afval-/energiecentrale in Plymouth in de UK.

Als vaste technologiepartner van de Duitse auto-industrie helpt Imtech auto- en vrachtwagenproducenten hun productie te verduurzamen. Zo helpt Imtech in Ingolstadt Audi afvalwarmte te gebruiken die vrijkomt van de nabij gelegen olieraffinaderij van Petroplus. Imtech biedt ook hightech totaaloplossingen voor upgrading en uitbreiding van de technische infrastructuur van datacenters in combinatie met innovatieve energie-efficiënte oplossingen, bijvoorbeeld bij BT en Deutsche Telekom. De Duitse zorgmarkt is een belangrijke groeimarkt voor Imtech. Nieuwe orders waren er onder meer van de academische ziekenhuizen verbonden aan de universiteiten van Tübingen en Ulm.

De economische groei in Polen resulteert in een toenemende vraag naar technologische totaaloplossingen. Imtech weet hier als één van de grootste spelers sterke groei tot stand te brengen. Een belangrijke nieuwe order is realisatie van alle technische oplossingen in de gebouwen van het eerste grootschalige Oost-Europese thema- en avonturenpark in Warschau. In toenemende mate is er tevens behoefte aan het oplossen van complexe energievraagstukken. Imtech loopt hierin voorop. Het resultaat is sterke autonome groei in Polen. Een nieuwe order in Rusland is de technologie in een kantoor van de Deutsche Bank in Moskou. In Roemenië is de positie stabiel, een nieuwe order is bijvoorbeeld de technologie in een bankgebouw van de Unicredit Tiriac Bank in Boekarest. Ter versterking van de positie in Hongarije werden de activiteiten van YIT overgenomen. Kort na de acquisitie verkreeg Imtech opdracht voor uitbreidingen bij een autofabriek van Audi in Györ en een fabriek voor veterinaire vaccins van Ceva-Phylaxia in Boedapest. Hierdoor is hier sprake van een vliegende start.

UK, Ierland & Spanje: solide prestatie in moeilijke marktomstandigheden

In de UK, Ierland & Spanje is als gevolg van de economische crisis sprake van moeilijke tot zeer moeilijke marktomstandigheden. In de UK, vooral in de voor Imtech belangrijke regio Groot Londen, zijn de eerste tekenen van herstel waarneembaar. Tegelijkertijd heeft Imtech door overnames haar positie in dit land aanzienlijk verstevigd. Door de slechte economische situatie in Ierland, richt Imtech zich met succes op export. In Spanje heeft Imtech zich de laatste jaren, ondanks de moeilijke marktsituatie, prima staande weten te houden, maar ervaart thans enige druk op opbrengsten en EBITA-marge. Per saldo is in de cluster UK, Ierland & Spanje sprake van een lagere EBITA-marge, maar door stijgende opbrengsten (+20%) blijft de EBITA op een gelijk niveau, een solide prestatie.

UK: versteviging marktpositie met oog op toekomstige groei, focus op afvalwater, energie, onderwijs en multidisciplinaire projecten

In het kader van het strategisch groeiplan 2015 wenst Imtech haar posities in de UK te versterken. Met de overname van zowel Inviron als Smith Group UK werden belangrijke stappen gezet. Inviron is een van de weinige volledig in technisch onderhoud en beheer gespecialiseerde ondernemingen in de UK. Het portfolio, de schaalgrootte en geografische spreiding van Imtech in de UK worden met deze overname aanzienlijk vergroot. Imtech krijgt bovendien toegang tot het omvangrijke en kansrijke segment luchthavens, waaronder Heathrow, Gatwick en luchthavens van de Royal Air Force. De multidisciplinaire technische dienstverlener Smith Group UK is een outperformer in de UK met een sterke geografische focus op het noordwesten van de UK. Juist in deze regio was Imtech nog nauwelijks actief. Daarnaast zijn er gecertificeerde competenties op het gebied van energie, bijvoorbeeld energie-efficiëntie en carbon footprint reductie. Daarmee vormt Smith Group UK een prima aanvulling op de positie van Imtech. Met de nieuwe overnames is Imtech op weg om één van de sterkste spelers op de markt van technische dienstverlening in de UK te worden. Verdere groei wordt verwacht.

Unieke kennis van de combinatie van energie en water leidt tot verdere groei in de markt van afvalwaterbehandeling. Recent opgeleverde biogascentrales voor Welsh Water in Cardiff en Afan hebben een prestigieuze Britse milieuprijs gewonnen. Vergelijkbare projecten werden onder meer gestart in Howdon en Five Fords. Voor Anglian Water verbetert Imtech de duurzaamheid via hightech warmte-/krachtvoorzieningen in diverse afvalwaterbehandelsites.

Imtech focust zich daarnaast op (‘groene’) innovatie, onderwijs en multidisciplinaire projecten. Een voorbeeld is het nieuwe groene kantoor voor Croydon Council (deelgemeente in Londen) dat wordt voorzien van duurzame warmtekrachtkoppeling en andere innovatieve energiezuinige oplossingen. Een ander innovatief project, gebaseerd op hightech industrieel bouwen, is er voor het Croydon College. In het onderwijs beschikt Imtech over een sterke positie. Ook hier wint het energievraagstuk aan belang. Nieuwe projecten zijn er bijvoorbeeld van Loughborough University en Salford University. De overname van Inviron maakt focus op meerjarige onderhoudscontracten mogelijk. Nieuwe maintenancecontracten zijn onder meer verworven bij British Film Institute, Capital Shopping Centers en Land Securities. Daarnaast is er een sterke focus op multidisciplinaire projecten, bijvoorbeeld Mann Island aan het Liverpoolse Waterfront en het kantoorgebouw No.1 First Street in Manchester.

Ierland: succesvolle focus op export van technologische competenties

Door de slechte economische situatie in Ierland heeft Imtech zich met succes gericht op export van de expertise op het gebied van elektrotechniek en instrumentatie (E&I). Zo werkt Imtech in Kazachstan aan de technische infrastructuur voor het winnen van olie in één van de grootste oliewingebieden ter wereld. In Saoedi-Arabië werkt Imtech in diverse fabrieken van voedselproducent Almarai. Daarnaast werden Europese orders gewonnen, waaronder de nieuwe biotechnologiefabriek van Genzyme in België. Op de thuismarkt worden nieuwe markten aangeboord, zoals afval-/energiecentrales.

Spanje: solide prestatie gegeven uitdagende marktomstandigheden, focus op energie, zorg en maintenance

In Spanje ondervindt Imtech in toenemende mate de effecten van uitdagende marktomstandigheden. In de markt van gebouwen zijn de investeringen beperkt. Door toenemende concurrentie staan de marges in de industriële markt onder druk. Toch weet Imtech zich redelijk goed staande te houden. Belangrijkste reden hiervoor is dat circa 40% van de opbrengsten uit (langdurige) maintenancecontracten komt.

Imtech focust zich op toegevoegde waarde in de energiemarkt en beschikt over belangrijke referenties, zoals het eerste ‘groene’ winkelcentrum (LEED Gold certificaat) in Madrid. Een nieuwe business unit Energy Contracting moet de energie-activiteiten een verdere ‘boost’ geven. Hiermee speelt Imtech in op een initiatief van de Spaanse overheid om honderden grote publieke gebouwen energiezuinig te maken. Een eerste succes is de technologie in het ‘groene’ hoofdkantoor van Repsol in Madrid. Daarnaast wordt het werkterrein verbreed, bijvoorbeeld naar R&D-centra. In technisch onderhoud en beheer doet Imtech het goed en wist nieuwe maintenancecontracten te verwerven, bijvoorbeeld voor de tentoonstellingsorganisatie Ifema Feria de Madrid.

In de zorgsector is sprake van een goede performance. De combinatie van technische infrastructuur met onderhoudsdiensten rondom medische apparatuur maakt totaaloplossingen met hoge toegevoegde waarde mogelijk. Nieuwe opdrachten zijn er voor een nieuw ziekenhuis in Burgos en onderhoudscontracten voor ziekenhuizen in Madrid, Cartagena en Tudela.

In de industrie is Imtech een sterke speler. Een substantieel deel van de activiteiten betreft meerjarige maintenance-activiteiten en stops, bijvoorbeeld voor de olieproducenten Cepsa en Repsol, staalproducent Acerinox en papierproducent Holmen Paper. Nieuwe industriële projecten zijn beperkt en mede daarom focust Imtech zich op een integrale multidisciplinaire aanpak, bijvoorbeeld door verbetering van de energie-efficiëntie bij Cepsa. Imtech ontwikkelt zich ook tot een specialist in grote thermische zonne-energieprojecten.

Nordic: substantiële groei

In Nordic is sprake van gezonde economische omstandigheden en een sterke vraag naar technische oplossingen. Imtech weet hier goed op in te spelen. Vooral in het zuiden van Zweden en in Noorwegen, rondom Oslo, zijn tal van projecten verworven. In de cijfers is het effect van de acquisitie van NEA uit juli 2010 zichtbaar. Zowel autonoom als door deze en andere kleine acquisities uit 2010 en 2011 nemen de opbrengsten (+93%), EBITA (+80%) en orderportefeuille (+77%) aanzienlijk toe. Doordat NEA een lagere operationele EBITA-marge heeft dan de bestaande activiteiten, daalt de EBITA-marge naar 6,1%. Per saldo is sprake van substantiële groei.

Groei door multidisciplinaire samenwerking en acquisities, focus op energie, toegevoegde waarde en zorg

Imtech is één van de sterkste technische spelers in Nordic (Zweden, Noorwegen en Finland) met pro forma 2010 jaaropbrengsten van circa 600 miljoen euro. In het kader van haar groeistrategie 2015 wenst Imtech in Nordic substantieel te groeien. Doelstelling is een opbrengstenniveau van 1 miljard euro in 2015. Dit zal worden bereikt door autonome groei door integratie van NVS (werktuigbouw) en NEA (elektrotechniek) tot de multidisciplinaire technische dienstverlener Imtech Nordic in combinatie met aanvullende acquisities.

De eerste multidisciplinaire projecten werden verworven, bijvoorbeeld de upgrading van energievoorzieningen met aanzienlijke energiebesparingen in een multifunctioneel complex in Vänersborg. In de energiemarkt is sprake van verdere groei. Voorbeelden zijn substantiële energiebesparingen voor woningcorporaties, bijvoorbeeld in Riksbyggen, en ‘groene’ gebouwen, onder meer het hoofdkantoor van modeconcern ‘Gina Tricots’ in Boräs. Imtech is betrokken bij een innovatief project voor opwekking van energie uit organische mest in Vara en de inzet van geothermische energie in combinatie met hightech warmtevoorzieningen in Vänerparken. Daarnaast weet Imtech klanten hoge toegevoegde waarde te bieden. Voorbeelden zijn onderhoudscontracten in de pulp- en papierindustrie, flexibele energieoplossingen in het ‘groene’ kantoor Ullevi Office Arena in Göteborg en hightech koeling in switchhouses van telecommunicatieaanbieder Telenor in Noorwegen. In de zorgsector is sprake van verdere groei.

Door aanvullende acquisities werd de positie verder versterkt. Zo werd de Zweedse energie- en klimaatspecialist Sydtotal overgenomen, dat per juli 2011 wordt geconsolideerd. Sydtotal is een sterke speler met landelijke dekking en een leidende positie op de Zweedse energiemarkt. Deze acquisitie voegt aanvullende hoogwaardige specialismen toe, zowel op het gebied van energietechnologie en energiebesparing als hoogwaardige lucht- en klimaatoplossingen. Ook werd de positie in Noorwegen door twee overnames verder versterkt en werd een kleine regionale technische dienstverlener in Zweden overgenomen.

ICT, Traffic & Marine: gediversifieerd beeld

In dit Europese en deels mondiaal opererende cluster is sprake van een gediversifieerd beeld. Op de Europese ICT-markt weet Imtech een prima performance neer te zetten. Op de Europese trafficmarkt is sprake van verdere groei. De orderingang op de mondiale maritieme markt vertoont vertraging, hetgeen voor een deel wordt gecompenseerd door activiteiten op het gebied van onderhoud, beheer, conversies en upgrading. Per saldo wordt in de cluster ICT, Traffic & Marine verdere EBITA-groei gerealiseerd en nam de EBITA-marge toe.

ICT: prima performance, strategie werkt

Het belang van ICT bij het oplossen van economische en maatschappelijke vraagstukken neemt in hoog tempo toe. De reden hiervoor is verregaande integratie van technologie, waarbij ICT een sleutelrol vervult. Daarom beschikt Imtech over een sterke Europese ICT-divisie, die actief is in acht Europese landen. In 2011 werden conform het strategisch groeiplan 2015 de eerste stappen gezet om de marktpositie in Oost-Europa te versterken en werden de activiteiten in Azië uitgebreid.

De Europese ICT-markt vraagt om hoog onderscheidend vermogen. Imtech focust op integrale oplossingen met aantoonbare toegevoegde waarde in business intelligence, datacenter technology, managed services en business solutions. De samenwerking met strategische partners werd geïntensiveerd. Zo is Imtech partner in de Smarter Planet Strategy van IBM, gericht op duurzame thema’s als water, energie en mobiliteit. Ook is Imtech partner van Cisco in de markt van smart grids. Samen met Microsoft werd de positie van Microsoft Dynamics binnen lokale overheden verstevigd door een opdracht voor de invoering van een hierop gebaseerde softwareoplossing voor overheidsaccounting in 300 Zwitserse gemeentes. Ook op het gebied van business intelligence werden goede resultaten geboekt. Wereldwijd maken meer dan 1.000 bedrijven gebruik van Imtech Control®, een softwarepakket voor performance management. In de markt van ‘cloud computing’ (delen van computerinfrastructuur) werd de positie verder verstevigd.

In een per saldo wat terughoudende Europese ICT-markt wist Imtech prima te presteren. Verdere groei kwam tot stand. In Nederland ligt Imtech prima op koers met substantiële orders bij onder meer de Universiteit van Wageningen en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In België wist Imtech haar positie als IT-partner voor grote financiële instellingen zoals ING en BNP Paribas Fortis te versterken. Voor de Belgische klant Traficom werd een ICT-oplossing ontwikkeld voor monitoring, control en incidentmanagement voor 1.400 camera’s in 22 verkeerstunnels in Parijs. In Duitsland vertoont Imtech (de business unit Fritz & Macziol) verdere groei, onder andere in de markt van datacenters, opslag van data (‘data storage’) en ‘cloud computing’. In samenwerking met Cisco werd een innovatieve oplossing voor ‘mobile computing’ ontwikkeld. Bij poppenproducent Zapf Creation werden dankzij managed servicediensten substantiële kostenbesparingen gerealiseerd. In Oostenrijk bezit Imtech een uitgebreid managed services portfolio voor SAP-gebruikers waarbij ook gebruik wordt gemaakt van ‘offshoring’ via Imtech-vestigingen in Azië. Er worden hier 250 SAP-toepassingen bij meer dan 100.000 SAP-gebruikers ondersteund. Daarnaast is Imtech hier toonaangevend in logistieke software. Een grote order was er van garenproducent Coats. In de UK zijn de marktomstandigheden uitdagend, maar werd op het gebied van de integratie van networking en infrastructuur de positie verstevigd, bijvoorbeeld met meerjarenorders van MS3 en Northgate.

Traffic: verdere groei, technologische integratie, impact in Oost-Europa neemt toe

Ondanks lagere overheidsbudgetten en stevige concurrentie realiseert Imtech verdere groei. De markttendens is meer toegevoegde waarde voor lagere prijzen. Technologische integratie vormt hét antwoord van Imtech. Hierdoor blijven marges op peil. Voorbeelden zijn hightech stedelijke verkeerscontrolesystemen, een nieuw energiezuinig verkeerslicht en geïntegreerde verkeersregelunits. Energie is een belangrijk thema, bijvoorbeeld bij verbetering van de energie-efficiëntie van de markeringsverlichting op provinciale wegen. In Nederland werd het eerste fietspad aangelegd met ingebouwde zonnecellen: de SolaRoad®. In de UK is Imtech technologiepartner van de Highways Agency. Als spin-off van het lopende onderhoudscontract voor de hightech digitale data-backbone voor alle snelwegen in Engeland werd opdracht verkregen voor inrichting van een op internet aangesloten netwerk van 850 telefonische noodpraatpalen (‘emergency roadside telephones’). Een ander belangrijk contract is een raamcontract voor de volgende generatie digitale handhavingsystemen op de Engelse snelwegen. Cross-selling leidt tot een doorbraak op de markt voor openbare verlichting met een eerste contract voor de A49 nabij Warrington. Als partner van TfL, Transport for London, is Imtech betrokken bij het verkeersgereed maken van Olympische locaties voor de Spelen 2012.

De Imtech-strategie 2015 is mede gericht op verdere groei in Oost-Europa. Er werden doorbraken gerealiseerd voor hightech verkeersoplossingen in Rusland, Litouwen en Roemenië en de bestaande positie in Polen en Kroatië werd versterkt. In Sint Petersburg in Rusland levert Imtech een innovatieve oplossing voor verkeersmonitoring en is het met partners betrokken bij een masterplan voor de komende jaren. Imtech verzorgt tevens de technische infrastructuur in de Seatunnel, de laatste schakel in het ‘sluiten’ van de ringweg om Sint Petersburg. In Polen is Imtech al enige jaren actief en beschikt het over diverse onderhoudscontracten. Vanuit deze basis werd een aanbesteding voor een traject op de snelweg S8 nabij Konotopa gewonnen. In Split (Kroatië) en Jelgava (Letland) realiseert Imtech innovatieve verkeersmanagementsystemen.

Ook in de Nordic is sprake van een verbeterde positie. Zweden heeft besloten het Nederlandse verkeersmanagementsysteem (Motorway Traffic Managementsysteem) over te nemen. Dit biedt kansen. In Gothenburg werd een verkeersmeetsysteem tot stand gebracht en in Malmö is Imtech betrokken bij een upgrade van diverse verkeersregelsystemen en monitoring van het verkeer. Ook in Finland is Imtech een sterke speler op het gebied van verkeersmonitoring. Diverse nieuwe upgrades staan aan de vooravond van invoering. Imtech levert de verkeerstechnologie op het traject Siilinjärvi – Matkus.

De exportpositie buiten Europa werd uitgebreid met levering van hightech verkeersoplossingen aan Israël. Ook op de internationale parkeermarkt doet Imtech het goed, bijvoorbeeld met een nieuwe order voor parkeeroplossingen in het Hollywood & Highland Center in Los Angeles.

Marine: veel prospects in nieuwbouwmarkt, toename services en renovatie

De jaaropbrengsten van Imtech in de mondiale maritieme markt bedragen circa 500 miljoen euro. Doelstelling in het kader van het strategische groeiplan is dit opbrengstenniveau te verdubbelen tot 1 miljard euro in 2015 door een combinatie van autonome groei en acquisities. Strategisch gezien wenst Imtech zich te ontwikkelen tot een onafhankelijke topspeler met een sterke focus op ‘life cycle management’ voor haar klanten. Imtech streeft ernaar klanten een zo laag mogelijke ‘total cost of ownership’ voor hun maritieme technische infrastructuur aan te bieden, gedurende de gehele exploitatieperiode van een schip. Hiertoe combineert Imtech haar expertise als systeemintegrator tijdens de nieuwbouwfase met professioneel onderhoud en beheer in de operationele fase. Scheepsexploitanten hebben steeds vaker behoefte aan een vaste relatie met een technische serviceorganisatie die mondiaal opereert. Doel is optimale afstemming van onderhoud en reparatie, transparantie in onderhoudskosten en hogere bedrijfszekerheid. In dit kader zal het mondiale netwerk van vestigingen en servicelocaties worden uitgebreid. Daarnaast zet Imtech in op innovatie, bijvoorbeeld groene technologie en geïntegreerde automatiseringsoplossingen.

Lopende marineprogramma’s zorgen voor een substantiële werkvoorraad, waaronder de lucht- en klimaattechnologie aan boord van Duitse F-125 fregatten en vliegdekschepen voor de Britse Royal Navy. Imtech is eveneens technologiepartner voor de automatisering en elektrotechniek voor het nieuwe logistieke ondersteuningsschip ‘Karel Doorman’, het grootste marineschip ooit voor de Nederlandse Marine gebouwd. Nieuwe orders waren er van de Meyer Werft in Papenburg voor de energie-efficiënte lucht- en klimaattechnologie aan boord van twee nieuwe cruiseschepen van Norwegian Cruise Line. Dit zijn de grootste cruiseschepen ooit gebouwd in Duitsland. Ook voor de marines van onder meer Marokko, Oman, Spanje, Singapore, Thailand en België is Imtech actief. Deze ‘stroom’ aan nieuwbouwopdrachten laat onverlet dat – ondanks een indrukwekkende lijst aan prospects – de orderintake in de nieuwbouw onder druk staat, vooral in de olie- en gasmarkt.

Groei in het aantal door Imtech beheerde service- en onderhoudscontracten biedt compensatie. Zo beschikt Imtech over lopende service- en onderhoudscontracten met ondernemingen als A.P. Moller – Maersk, Reederei Blue Star en Vroon Ship Management. Daarnaast onderhoudt Imtech de technologie op talloze boorplatformen. Het aantal conversies en renovaties vertoont verdere groei. Imtech is betrokken bij de conversie van de HVAC-voorzieningen (Heating, Ventilation and Airconditioning) aan boord van twee voormalige passagiersschepen van Stena Line die door het Canadese Marine Atlantic zijn overgenomen. Ook is Imtech betrokken bij de ombouw en renovatie van diverse marineschepen, cruiseschepen en luxe jachten. In China, Hongkong en het Midden-Oosten ontwikkelt Imtech zich goed. Het vorig jaar overgenomen Turkse Elkon vertoont onder de vleugels van Imtech een gezonde groei. Elkon ontving orders van de Turkse marine, maar ook voor werkschepen, jachten en visserijschepen. Samen met Imtech introduceert Elkon in Turkije innovatieve elektrische aandrijftechnologie voor ‘groene’ schepen.

Negen acquisities, accelerator voor toekomstige groei

Imtech heeft de volgende bedrijven overgenomen:

* Benelux

o De industriële automatiseringsspecialist Trecom, een specialist in complexe industriële automatiseringsconcepten en hightech energieoplossingen, waaronder biogasvoorzieningen die groen gas uit afval mogelijk maken;

* Duitsland & Oost-Europa

o Als onderdeel van een 15-jarig energiemanagementcontract voor ruim 800 Duitse gebouwen werd een deel van de technische activiteiten van Lorac Investment Management overgenomen;

o De activiteiten van YIT in Hongarije, gespecialiseerd in werktuigbouwkundige en elektrotechnische dienstverlening, inclusief energie(besparing), brandbeveiliging en gebouwautomatisering;

* UK

o Inviron, een van de weinige in de UK aanwezige volledig in technisch onderhoud en beheer gespecialiseerde ondernemingen met landelijke dekking en een breed palet aan activiteiten in het segment luchthavens;

o De multidisciplinaire technische dienstverlener Smith Group UK, een outperformer in de UK met een sterke geografische focus op het noordwesten van Engeland en gecertificeerde competenties op het gebied van energie, bijvoorbeeld energie-efficiëntie, duurzame energie, carbon footprint reductie;

* Nordic

o De Zweedse energie- en klimaatspecialist Sydtotal (consolidatie tweede helft 2011), gespecialiseerd in energietechnologie, energiebesparing en hightech lucht- en klimaatoplossingen;

o Het Noorse Unireg, een specialist in software (gebouwautomatisering) en energietechnologie;

o De Noorse activiteiten van Elajo Installasjon, een elektrotechnische specialist op het gebied van beveiliging, energie, technische automatisering en telecommunicatie in de regio Oslo;

o De kleine technische dienstverlener Comfortgruppen in Zweden (consolidatie per juli 2011).

De grootste acquisties zijn Inviron (1.100 medewerkers, 140 miljoen euro opbrengsten op jaarbasis), Sydtotal (300 medewerkers, 80 miljoen euro opbrengsten op jaarbasis) en Smith Group UK (270 medewerkers, 70 miljoen euro opbrengsten op jaarbasis). Alle acquisities zijn in contanten en voorwaardelijke vergoedingen voldaan. De totale overnameprijs bedraagt circa 110 miljoen euro. De totale opbrengsten van alle gedane acquisities bedragen ongeveer 327 miljoen euro op jaarbasis, hetgeen de impact van acquisities over het hele jaar 2010 (circa 290 miljoen euro opbrengsten) nu al overschrijdt. Het aantal nieuwe medewerkers bedraagt circa 1.800. Alle overgenomen ondernemingen leveren een bijdrage aan de winst per aandeel. De totale bijdrage op jaarbasis aan de EBITA bedraagt circa 16 miljoen euro. Imtech benadrukt dat alle acquisities tot doel hebben toekomstige strategische groei te realiseren door integratie of intensieve samenwerking met bestaande Imtech-activiteiten. Hierdoor zullen zowel de overgenomen ondernemingen als het bestaande Imtech-portfolio extra groeien. Ook in de tweede helft van 2011 zal Imtech zich blijven richten op verdere strategische overnames.

Desinvestering Zweedse technische handelsactiviteiten

Na het eerste halfjaar werden de Zweedse technische handelsactiviteiten – de business unit NEA Elmateriel – verkocht aan de technische handelsonderneming Ahlsell (deconsolidatie per juli 2011). Technische handel is immers geen core business van Imtech. Deze business unit realiseert met circa 170 medewerkers ongeveer 90 miljoen euro opbrengsten op jaarbasis, waarvan circa 50% interne en 50% externe opbrengsten.

Aantal medewerkers groeit tot bijna 27.000

Het aantal medewerkers nam per 30 juni 2011 per saldo met 18% toe tot 26.829 (30 juni 2010: 22.684 medewerkers). De voornaamste zorg voor de toekomst blijft de beschikbaarheid van gekwalificeerde en ervaren werknemers. Imtech blijft dan ook investeren in opleidingsprogramma’s op zowel management als technisch niveau, onderscheidt zich met arbeidsmarktcommunicatie en zet actief in op behoud van het huidige eigen personeel.

Handhaving doelstellingen strategisch groeiplan 2015

Imtech handhaaft onverkort haar lange termijn groeidoelstelling voor 2015: 8 miljard euro opbrengsten bij een operationele EBITA-marge tussen 6% en 7%. Met de implementatie van het strategisch groeiplan 2015, dat in november 2010 werd aangekondigd, ligt Imtech goed op koers. Zo is er sprake van duidelijke vooruitgang in de Europese energiemarkt, versterking van de posities in de UK, Nordic en in Oost-Europa.

Handhaving vooruitzichten over het hele jaar 2011

De in februari 2011 gegeven vooruitzichten voor het jaar 2011 worden onverkort gehandhaafd: naar de huidige inzichten verwacht de Raad van Bestuur voor het hele jaar 2011 een verdere toename van de EBITA door autonome groei en acquisities.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal Imtech N.V.