Tegemoetkoming schade overstroming Maas van januari 2011

Tussen 7 en 12 januari van dit jaar heeft overstroming van de Maas in Limburg geleid tot schade aan inboedel, infrastructuur en bedrijven. Op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) hebben gedupeerden recht op een tegemoetkoming in geleden schade en gemaakte kosten. Er is een regeling opgesteld op grond waarvan gedupeerden aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming. Deze regeling is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant)

Schadegebied

Het schadegebied is bepaald vanaf de landsgrens bij Eijsden tot aan de Koninginnebrug bij Well. Het is gedefinieerd als het gebied waar nog geen gereglementeerde waterkeringen (zoals kades en dijkringen) aanwezig zijn en waar waterstanden zijn gemeten die hoger zijn dan hoogwaterstanden veroorzaakt door een rivierafvoer met een gemiddelde kans van voorkomen van minder dan 1/10 per jaar. Alleen gedupeerden in dit gebied kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de geleden schade en gemaakte kosten. Niet in het hele winterbed is schade ontstaan. Per aanvraag zal door de Dienst Regelingen worden vastgesteld of de gedupeerde recht heeft op een tegemoetkoming.

Gedupeerden en schade- en kostencategorieën

De regeling maakt onderscheid tussen 5 categorieën gedupeerden: (1) particulieren, (2) bedrijven, (3) openbare lichamen, (4) kerkgenootschappen, verenigingen en stichtingen en (5) verenigingen en stichtingen die een zorginstelling of een onderneming in stand houden. Voor elke categorie is een drempelbedrag, schade- en kostencategorieën en tegemoetkomingpercentages vastgesteld. Niet alle schades en kosten komen voor een tegemoetkoming in aanmerking, zo is schade die redelijkerwijs verzekerbaar is, uitgezonderd

Voor particulieren is de hoogte van de tegemoetkoming van schade aan een woning, woonwagen of woonschip 90% van het schadebedrag. Bij schade aan de inboedel is een maximumbedrag van € 30.740 vastgesteld. Daarboven zal geen tegemoetkoming worden uitgekeerd.

Gedupeerden krijgen 6 weken de tijd hun schade en kosten te melden bij de Dienst Regelingen. Daarna start de taxatie en krijgen de gedupeerden het formele aanvraagformulier van de taxateur. Het indienen van het aanvraagformulier bij de Dienst Regelingen is het formele startpunt van de behandeling van de aanvraag: er zal binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing zijn genomen over de toekenning.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid