Regio kiest voor Westparallel N69

Na 30 jaar van discussie heeft de regio vrijdag 17 juni de knoop doorgehakt hoe de problemen rond de N69 aan te pakken. Bestuurders in de regio kiezen na zorgvuldige afweging in overgrote meerderheid voor de Westparallel als voorkeursalternatief.

In dit alternatief wordt de aanleg van nieuwe infrastructuur gecombineerd met afwaardering van de huidige N69 en maatregelen om de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in de hele omgeving te verbeteren.

Partijen werken deze voorkeursvariant nu uit tot een gezamenlijk gebiedsakkoord, waarin nadere afspraken gemaakt worden over uitvoering en financiën. In dit vervolgproces blijven zij rekening houden met de belangen van alle betrokkenen. Gemeente Veldhoven, Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie hebben niet voor de Westparallel kunnen kiezen, vanwege het ontbreken van voor hen specifieke informatie. Deze komt in het vervolgproces beschikbaar. Alle partijen blijven deelnemen in het proces om te komen tot een gezamenlijk gebiedsakkoord. De bewoners in de omgeving worden hierbij intensief betrokken.

Parallel hieraan starten Gedeputeerde Staten met de formele inspraakprocedures tot wijziging van de Provinciale Structuurvisie en bijbehorende Plan-MER. In de Plan-MER worden de effecten op de omgeving in kaart gebracht. Doel is om voor einde 2015 de daadwerkelijke uitvoering te starten.

Westparallel

De Westparallel vormt een nieuwe verbinding tussen Valkenswaard-zuid en de A67 bij Veldhoven. Daarmee wordt doorgaand verkeer uit Valkenswaard, Waalre en Aalst afgewend naar de nieuwe infrastructuur. Het noordelijk deel van de bestaande N69 wordt een 60 km weg. De nieuwe weg is een 2 x 1 baans 80 km weg met 4 aansluitingen op het lokale wegennet (w.o. Dommelen-Noord). Bij de inpassing van de weg wordt rekening gehouden met de beken, het landschap en de landbouw. De exacte ligging van de weg wordt pas bepaald, nadat het zoekgebied in de Structuurvisie is vastgesteld.

Naast nieuwe infrastructuur komen er ook verbetermaatregelen ten behoeve van de leefbaarheid en veiligheid. Ook ruimtelijke maatregelen voor natuur, water landbouw, landschap en recreatie behoren tot deze totaaloplossing.

Uniek proces

Het voorkeursalternatief is het resultaat van een proces, waaraan alle belanghebbende partijen uit de regio hebben meegewerkt. Partijen zijn het eens dat de leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen in de regio opgelost moeten worden en dat de ruimtelijke kwaliteit van het gebied behouden en waar mogelijk versterkt moet worden. Via een Brede Belangenbenadering zijn alle voor- en nadelen van verschillende alternatieven het afgelopen anderhalf jaar onderzocht en besproken. De keuze is gebaseerd op de planMER (Milieu Effect Rapportage) en de bestuurlijke afwegingen van de 25 partijen.

Streven blijft

De Brabantse Milieufederatie, gemeente Veldhoven en Natuurmonumenten hebben niet kunnen kiezen voor de Westparallel, vanwege het ontbreken van voor hen specifieke informatie. Deze komt in het vervolgproces beschikbaar. Alle partijen blijven nauw samenwerken in het Bestuurlijk Overleg en blijven streven naar een gezamenlijk gebiedsakkoord.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant