Eerste kwartaalcijfers 2011 Oranjewoud NV

Oranjewoud N.V. presenteert haar kwartaalbericht over het eerste kwartaal van 2011. In het kader van de transparantierichtlijn wordt op kwartaalbasis een algemene beschrijving van de financiële positie, resultaatontwikkeling en materiële transacties en gebeurtenissen verstrekt.

Op 29 oktober 2010 heeft Oranjewoud N.V. Strukton Groep N.V. (Strukton) overgenomen van de Nederlandse Spoorwegen N.V. Op jaarbasis realiseert Strukton ca. 75% van de omzet van groep. Om, gegeven de belangrijke

omvang van Strukton binnen de groep, de kwartaalcijfers van het eerste kwartaal 2011 en het eerste kwartaal 2010 te kunnen vergelijken zijn de cijfers van het eerste kwartaal 2010 van Oranjewoud N.V. aangepast. De gepresenteerde vergelijkende cijfers over het eerste kwartaal 2010 zijn pro forma, alsof Strukton reeds in eerste kwartaal 2010 deel uitmaakte van de groep. De ontwikkeling van omzet en resultaat in het kalenderjaar wordt beïnvloed door

seizoensinvloeden. Dit effect wordt fors versterkt door de overname van Strukton. Traditioneel ontwikkelt de omzet en het resultaat in het kalenderjaar zich in het tweede halfjaar sterker dan in het eerste halfjaar.

In het eerste kwartaal 2011 is:

• de netto omzet met 2,3% gedaald naar € 350,3 miljoen (2010: € 358,5 miljoen)

• het operationeel resultaat (Ebitda) gestegen met 35% naar € 5,7 miljoen (2010: € 4,2 miljoen)

• de amortisatie (non cash) met 65% toegenomen tot € 4,7 miljoen (2010: € 3,1 miljoen)

• het netto resultaat € 3,9 miljoen negatief (2010: € 5,7 negatief)

• op 13 januari de overname afgerond van het Colombiaanse advies‐ en ingenieursbureau GeoIngeniería. Deze overname draagt direct positief bij aan de omzet en resultaat.

Informatie over de vennootschap

Oranjewoud N.V. heeft haar activiteiten gesegmenteerd. De segmenten zijn: Advies‐ en ingenieursdiensten, Rail infrastructuur, Civiele infrastructuur, Bouw, Technisch beheer en installatiemanagement en Overig (m.n. Realisatie en Detachering.

De markt

Het segment Advies‐ en ingenieursdiensten heeft een goed eerste kwartaal van 2011 achter de rug. De autonome omzet was conform vorig jaar, maar duidelijk boven verwachting. De focus is gericht op de groeisectoren Infrastructuur, Milieu, Ruimtelijke Ontwikkeling en Water.

Het segment Rail infrastructuur heeft een goed gevulde orderportefeuille en een omzet boven begroting. Het volume aan (nieuwe) projecten in de Nederlandse markt in 2011 is kleiner dan eerder verwacht. In de Nederlandse markt is (nog steeds) sprake van prijsdruk. Nagenoeg alle onderdelen in Nederland en in Europa presteren conform of boven verwachting. In Noorwegen bleven de resultaten achter bij de verwachting.

Het segment Civiele infrastructuur heeft een goed gevulde orderportefeuille voor de komende jaren. In het begin van 2011 is de bezetting en de omzet lager dan begroot, omdat een tweetal zeer grote projecten pas in het tweede deel van het jaar in productie worden genomen. Voor enkele onderdelen betekent dit een aanpassing van personele en algemene kosten.

Bij het segment Bouw is de orderportefeuille voor 2011 goed gevuld. Omzet en resultaat zijn in lijn met de begroting. Diverse grote projecten zitten in de afrondingsfase en het accent zal komen te liggen op het binnenhalen van tenders voor de productie in 2012.

De omzet en het resultaat van het segment Technisch beheer en installatiemanagement zijn stabiel en liggen boven de begroting. De orderportefeuille is verder verstevigd. De exploitatiefase van de PPS‐projecten vraagt veel aandacht.

In het segment Overig, bestaande uit Realisatie en Detachering, ligt de omzet in het eerste kwartaal van 2011 duidelijk boven begroot en vorig jaar. Dit komt geheel voor rekening van Realisatie en is het gevolg van het goed werkbare weer. Het resultaat bij Realisatie is ook duidelijk beter dan begroot en vorig jaar. Detachering blijft qua omzet en resultaat achter bij vorig jaar, maar ziet in de markt in bepaalde regio’s voorzichtige tekenen van herstel.

Oranjewoud N.V. richt zich op het beheersen van het werkkapitaal. Dit zowel om redenen van risicomanagement, te voldoen aan de met banken overeengekomen convenanten en om voldoende cashmiddelen beschikbaar te hebben de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.

Toelichting op omzet en resultaat

Binnen de groep, met name in de segmenten Rail infrastructuur, Civiele infrastructuur, Bouw en Realisatie, is er sprake van seizoensinvloeden. Het gevolg hiervan is dat de omzet en het resultaat niet gelijkmatig over het jaar verdeeld zijn. Het zwaartepunt qua omzet en resultaat ligt in de komende kwartalen (Rail, Civiel en Bouw Q2, Q3 en Q4 en Realisatie Q2 en Q3). Door de overname van Strukton wordt dit seizoenseffect fors versterkt.

Het uitbreiden van de consolidatiekring per 29 oktober 2010 met Strukton heeft de omzet in het eerste kwartaal van 2011 met ca. € 250 miljoen doen stijgen. De overname per 13 januari jl. van GeoIngeniería betekent een additionele omzet van € 3,9 miljoen.

Het EBITDA resultaat van de groep is tengevolge van de overname van Strukton met € 1,7 mln. positief beïnvloed. Zonder seizoensinvloeden bij Strukton zou het operationeel resultaat nog € 9,3 miljoen hoger zijn geweest (€ 8,0 miljoen netto).

Balans en kasstromen

De solvabiliteit ultimo het eerste kwartaal 2011 is 14,2% (excl. PPS‐projecten ca. 18%). Ultimo het eerste kwartaal 2010 was de solvabiliteit 49,7%. De sterke daling is het gevolg van de overname van Strukton (consolidatie) en tevens het gevolg van de gewijzigde financieringsstructuur.

De kasstromen en de kaspositie zijn in lijn met de verwachtingen. Oranjewoud N.V. is compliant ten aanzien van de met de banken overeengekomen convenanten.

Prioriteiten

Oranjewoud N.V. richt zich in 2011 op de in het jaarverslag 2010 vermeldde punten. Deze zijn:

Beursfonds

• aandelenemissie ter versterking van het eigen vermogen en de solvabiliteit

• verhogen free float en liquiditeit in het beursfonds

• professionalisering van investor relations

De ondernemingen

• organisatorische integratie van de uitvoeringsactiviteiten van de totale groep

• verder inhoud geven aan de nieuwe brandname Antea Group

• uitwisseling van kennis en best‐practices

• verbeteren van het rendement ‐ met inachtneming effecten PPA ‐

• versterken risicobesef en risicobeheersing

• vermindering faalkosten bij uitvoeringsprojecten

• afronden productontwikkeling iEHS© (environmental management software) en introductie daarvan op de Europese markt

• heroriëntatie strategie Sport&Leisure

Vooruitzichten

Het bestuur van Oranjewoud N.V. doet geen uitspraak over omzet en resultaat voor het gehele jaar 2011.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Antea Group