NMa legt ontwerp-methodebesluiten GTS ter inzage

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) legt vandaag de ontwerp-methodebesluiten voor de regulering van Gas Transport Services B.V. (GTS) ter inzage. De ontwerp-methodebesluiten betreffen de reguleringsperiodes 2006-2009 en 2010-2013. Jaap de Keijzer, bestuurslid van de NMa: “Met de methodebesluiten willen we zo snel mogelijk duidelijkheid bieden aan belanghebbenden. Het is daarbij van belang zowel een investeringsklimaat te ondersteunen waarin efficiënte investeringen voor de voorzieningszekerheid en de ontwikkeling van de Nederlandse gasmarkt gedaan kunnen worden, als ervoor te zorgen dat netgebruikers redelijke tarieven krijgen.”

Verschillende methodebesluiten

GTS is de netbeheerder van het landelijk gastransportnet. De methodebesluiten gaan over de manier waarop de tarieven van de verschillende taken van GTS gereguleerd moeten worden. Anders dan bij de regionale netbeheerders zijn voor het landelijke beheer van het gastransportnet verschillende methodebesluiten nodig: één besluit voor de transporttaak, één besluit voor de balanceringstaak en één besluit voor de kwaliteitsconversietaak. Hierbij gaat het om het omzetten van gas met hoogcalorische waarde naar laagcalorische waarde voor onder meer huishoudens.

Wat ging vooraf?

Dat de NMa (opnieuw) methodebesluiten moet vaststellen, vloeit voort uit twee uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Het CBb heeft allereerst het beroep van GTS tegen het methodebesluit van de NMa voor de periode 2006-2009 in zijn uitspraak op 30 november 2006 gegrond verklaard. Het CBb concludeerde toen onder meer dat de in het methodebesluit neergelegde vorm van regulering niet paste binnen het wettelijk kader. Na deze uitspraak heeft Maria van der Hoeven, de toenmalige Minister van Economische Zaken, op 7 juli 2008 een nieuw reguleringskader vastgesteld voor GTS. Zij deed dit door een beleidsregel op te leggen, voluit de ‘Beleidsregel uitoefening door de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 82, tweede lid, van de Gaswet’. De NMa heeft vervolgens besloten voor de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2008 geen nieuwe methode van regulering vast te stellen, maar zich te richten op het vaststellen van een nieuwe methode van regulering voor de periode 2009-2012.

Het CBb heeft vervolgens op 29 juni 2010 de beroepen die EnergieNed en VEMW hadden ingediend tegen de methodebesluiten voor de periode 2009-2012 gegrond verklaard. Het CBb was van oordeel dat de minister met het vastleggen van de concrete parameters van de kapitaallasten van GTS inbreuk heeft gemaakt op de zelfstandige en onafhankelijke oordeelsvorming die de NMa – als het aangewezen zelfstandig bestuursorgaan met de vereiste specifieke deskundigheid – bij de vaststelling van het methodebesluit van GTS toekwam. Het CBb heeft tevens het besluit vernietigd waarbij de NMa weigerde om de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2008 opnieuw te reguleren. Dit betekent dat de NMa voor beide reguleringsperiodes alsnog een methode van regulering moest vaststellen. Met de ontwerp- methodebesluiten die de NMa vandaag ter inzage legt, geeft de NMa invulling aan deze opdracht.

De activawaarde van GTS

In de ontwerp-besluiten concludeert de NMa dat de op 31 december 2005 activa van GTS het beste op dezelfde manier kunnen worden gewaardeerd als in het eerste methodebesluit van 2005. Dit is lager dan de op de beleidsregel van de minister gebaseerde waardering in de methodebesluiten van 2008. Mede door een lagere waardering komen lagere tarieven tot stand. GTS moet dit verschil in beginsel verrekenen.

“Het verschil tussen de tarieven die in 2006 tot en met 2011 hadden moeten gelden en de tarieven die in deze jaren daadwerkelijk hebben gegolden en gelden, kunnen leiden tot een aanpassing in toekomstige tarieven. Op basis van een globale schatting bedraagt dit verschil ongeveer één miljard euro”, aldus De Keijzer. “De NMa moet nog bekijken of en zo ja hoe bedragen worden naverrekend. Daarbij bekijken we uiteraard ook welke investeringen GTS al in voorbereiding heeft en hoe deze investeringen worden gefinancierd.”

Planning

Op de vandaag ter inzage gelegde ontwerp-methodebesluiten kunnen partijen binnen zes weken reageren. De NMa streeft ernaar eind augustus 2011 definitieve methodebesluiten te nemen. De x-factorbesluiten volgen dan snel. Op basis daarvan kan GTS tariefvoorstellen indienen. In december 2011 neemt de NMa dan de tariefbesluiten waarin de tarieven staan die vanaf 1 januari 2012 gelden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NMA (Nederlandse Mededingingsautoriteit)