Imtech: eerste orders in kansrijke groeimarkt van innovatieve smart grids

Imtech N.V. (technische dienstverlening in Europa) maakt bekend dat het betrokken is bij een groot aantal initiatieven voor realisatie van innovatieve smart grids. Smart grids zijn intelligente energienetwerken die in de komende decennia voorwaarde zijn om ingrijpende veranderingen in de energievoorziening efficiënt tot stand te brengen. Recent zijn de eerste orders ter waarde van enkele miljoenen euro’s verworven. Naast betrokkenheid van een groot aantal Imtech-bedrijven heeft Imtech haar kennis en kunde op dit gebied gebundeld in de Taskforce Smart Grids, waarmee een duidelijk fundament wordt gelegd onder de groeiambitie van Imtech in dit snelgroeiende segment van de energiemarkt.

René van der Bruggen, CEO Imtech: ‘Door decentrale opwekking van energie ontstaat in Europa op termijn multi-energie-distributie waarbij op talloze locaties tegelijkertijd energie wordt opgewekt en afgenomen. Daarnaast is het de verwachting dat in Europa elektrisch vervoer grootschalig zijn intrede zal doen. Alle elektrische auto’s moeten worden opgeladen, waarvoor een brede diversiteit aan oplaadtechnologie aanwezig is. Deze ontwikkelingen verhogen de complexiteit van de energie-infrastructuur en -netwerken aanzienlijk. Wil de energiedistributie ook in de toekomst zonder problemen functioneren dan zijn substantiële verbeteringen in deze infrastructuur noodzakelijk. Smart grids vormen hiervoor de oplossing. De markt hiervoor komt langzaam maar zeker tot wasdom. Imtech wenst hierin strategisch gezien een koploperspositie in te nemen.’

Multi-energiedistributie

Op korte en middellange termijn neemt de decentrale elektriciteitsopwekking uit duurzame energiebronnen als afval, biomassa, wind, zon of water sterk toe. Individuele woningen, woonwijken, bedrijven en/of bedrijfsparken wekken steeds meer hun eigen elektriciteit op en nemen tegelijkertijd elektriciteit, warmte of gas af. Zo ontstaat twee- of meerrichtingsverkeer in de energiedistributie tussen woningen en/of bedrijven onderling en energiebedrijven. Bovendien moeten groot- en kleinschalige windparken, energie-afvalcentrales, biomassa- en biogascentrales of warmte-/krachtcentrales probleemloos geïntegreerd worden in deze energienetten. Het gevolg is een groeiende behoefte aan multi-energiedistributie.

Opladen elektrische auto’s

Het elektrisch vervoer zal in de komende jaren sterk toenemen. De komst van elektrisch autorijden is immers een zuinig en duurzaam alternatief voor brandstoffen als diesel, benzine en gas. Elektrische auto’s hebben geen uitstoot in de vorm van uitlaatgassen, fijnstof en broeikasgassen en dragen dus direct bij aan verbetering van de luchtkwaliteit. Al deze auto’s moeten worden opgeladen, waarvoor in toenemende mate een brede diversiteit aan oplaadtechnologie aanwezig is, variërend van redelijk eenvoudige oplaadsystemen voor gebruik aan huis tot collectieve wijk- of bedrijfsoplaadsystemen en complexe snelle multi-usersystemen voor grootschalig verbruik. Daar komt nog bij dat collectieve en multi-user oplaadsystemen als buffercapaciteit kunnen dienen indien sprake is van een surplus aan energieopwekking. Daarmee vormt deze technologie een belangrijke schakel in het creëren van een balans tussen het opwekken en afnemen van energie.

Smart grids: intelligente energienetwerken voor de toekomst

Multi-energiedistributie en elektrisch vervoer verhogen de complexiteit van de energie-infrastructuur en -netwerken aanzienlijk. Deze tendens is onomkeerbaar. Wil de energiedistributie ook in de toekomst probleemloos functioneren dan zijn substantiële verbeteringen in de energie-infrastructuur noodzakelijk. Intelligente energienetwerken in de vorm van smart grids vormen hiervoor de oplossing. De markt voor smart grids komt langzaam maar zeker tot bloei. Vooral de laatste tijd wordt stevige vooruitgang geboekt. Imtech is over een breed front in deze markt actief en bij vele initiatieven betrokken als adviseur of technologiepartner. Recent zijn ook de eerste concrete orders verworven.

Smart Energy Collective

Imtech is technologiepartner in het Smart Energy Collective, het grootste lopende smart grid initiatief in Nederland, waarbij speciale technologie en ‘smart services’ worden ontwikkeld in meerdere proeftuinen bij circa 5.000 particuliere en zakelijke aansluitingen.

Smart grids in Groningen

Imtech is als technologiepartner betrokken bij de realisatie van een smart grid in Groningen in Nederland. In deze pilot, mede uitgevoerd op initiatief van de Europese Unie, worden woningen met elkaar verbonden en wordt de energie die wordt opgewekt door microwarmtekrachtkoppeling (HRe-ketels) en hybride warmtepompen met elkaar gedeeld. Hierdoor functioneren de woningen als een collectieve energiecentrale, die eveneens is aangesloten op een nabijgelegen windpark. Imtech is tevens technologiepartner van Energy Valley in Groningen. Dit is een energie-initiatief rondom het voetbalstadion Euroborg van FC Groningen, waar op termijn smart grids aan de orde zullen komen.

Partnerschap met Epyon

Imtech heeft een samenwerkingsverband gesloten met Epyon, een wereldwijde producent van intelligente snelladers die elektrisch vervoer in en buiten Europa mogelijk maakt. Imtech verzorgt de (systeem)integratie van deze ‘webbased’ snellaadsystemen in het publieke electriciteitsnet. De eerste pilotprojecten dienen zich aan, onder meer in Nederland, Duitsland, Noorwegen en de UK.

Park & Recharge en ‘local smart grids’ voor opladen elektrische auto’s in parkeergarages

Voor het opladen van elektrische auto’s in parkeergarages heeft Imtech (de business unit WPS van Imtech Traffic & Infra) Park & Recharge® ontwikkeld. Dit is wereldwijd beschikbare Imtech-technologie die bestaat uit speciale ‘laadpunten’. Deze innovatie is door andere Imtech-bedrijven geïntegreerd in een ‘local smart grid’, waardoor de laadpunten de energievraag in een parkeergarage gelijkmatig verdelen op basis van de beschikbare capaciteit. Hierdoor is overbelasting uitgesloten. In opdracht van Q-Park en in samenwerking met de gemeente Zaanstad is hiervoor een eerste order verkregen. Het gaat in eerste instantie om een ‘local smart grid’ bestaande uit 18 hightech Park- & Rechargelaadpunten in een parkeergarage in Zaandam, waarbij de capaciteit stap voor stap wordt uitgebreid naar 60 oplaadpunten.

ICT: veilige communicatienetwerken voor smart grids

ICT maakt het mogelijk een veilige energie-infrastructuur tot stand te brengen. Ook hier komt de markt langzaam maar zeker in beweging. In opdracht van de Nederlandse regionale netwerkbeheerder Stedin realiseert Imtech een ondersteunend communicatienetwerk voor de bedrijfs- en procesbewaking van energiestations.

Europees smart grids democenter van Cisco

Imtech is partner van ICT- en telecomnetwerkspecialist Cisco. In Amsterdam realiseert Cisco haar eerste Europese Democenter op het gebied van smart grid automatisering en smart homes. Imtech is de strategische partner voor Cisco op het gebied van smart grids en ondersteunt dit center.

Smart metering: slimme energiemeters

Imtech is technologiepartner van diverse netwerkbedrijven bij de roll-out van smart metering. Dit zijn ‘slimme’ (digitale) energiemeters, die op bepaalde tijdsintervallen verbruikscijfers van gebruikers naar netbeheerders sturen. Op deze manier kunnen gebruikers actueel inzicht krijgen in hun verbruik en energiebesparingsplannen monitoren. Deze technologie maakt het tevens mogelijk dat netwerkbedrijven geautomatiseerd afrekenen. De verwachting is dat op termijn smart metering en smart grids volledig met elkaar geïntegreerd zullen worden.

Smart Waterfront in Stockholm

In Stockholm wordt het project Waterfront gerealiseerd. Dit is een pilotproject waarbij de energiehuishouding van diverse gebouwen door smart grids met elkaar wordt geïntegreerd en pieken en dalen in energieverbruik worden gedeeld. Doel is een optimale energiehuishouding. Imtech is ook bij deze ontwikkeling betrokken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal Imtech N.V.