Bestuursakkoord Tien voor Brabant gepresenteerd

"Tien voor Brabant" is het nieuwe bestuursakkoord voor de periode 2011-2015 dat vandaag gepresenteerd is door de onderhandelaars van VVD, CDA, SP en formateur Hans Wiegel. Het bestuursakkoord geeft in tien paragrafen de hoofdlijnen van beleid. De “Agenda van Brabant” is de basis en het richtsnoer van het nieuwe bestuursakkoord. De financiële ruimte van de provincie loopt terug. Dat dwingt tot scherpe keuzes en laat weinig ruimte voor nieuw beleid. Het nieuwe college van GS zal uit vijf gedeputeerden bestaan. Er worden voorstellen gedaan voor de besteding van €195 miljoen in de komende bestuursperiode.

Het nieuwe college van GS zal uit vijf gedeputeerden bestaan. De kandidaten voor de vijf portefeuilles zijn: Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen (Yves de Boer, VVD), Mobiliteit en Financiën (Ruud van Heugten, CDA), Ecologie en Handhaving (Jules Iding, SP), Economische Zaken en Bestuur (Bert Pauli, VVD) en Cultuur en Samenleving (Brigite Van Haaften, CDA).

Goede sfeer

Formateur Hans Wiegel sprak van “constructieve gesprekken die in een goede sfeer verliepen en een onderling vertrouwen tussen de coalitiepartijen”. Hij gaf aan dat er een kort en bondig akkoord geschreven kon worden omdat er “in de voorafgaande jaren door Provinciale Staten, het college en de ambtenaren veel voorwerk verricht is. Het fundament in de vorm van de “Agenda van Brabant” lag er, daar kon op worden voortgebouwd. Wel zijn er nog tal van financiële onzekerheden en dat vergt in de toekomst aanpassingsvermogen en flexibiliteit.”

Agenda van Brabant

De “Agenda van Brabant” is de basis en het richtsnoer van het bestuursakkoord. Om de begroting sluitend te houden blijven de ombuigingen en keuzes voor kerntaken uit de “Agenda van Brabant” overeind. Er worden minder en compacte beleidsnota’s geschreven en het college zal bij de begroting van 2012 een samenhangend pakket van maatregelen presenteren. Bij de besteding van het spaar- en investeringsfonds hebben de NO-tangent (Ruit Eindhoven), de N279 en de N69 prioriteit. De opcenten op de motorrijtuigenbelasting worden in principe niet verhoogd, wel wordt de inflatiecorrectie toegepast.

Economie versterken

De versterking van de economie is een belangrijke opgave. Het advies “Slim Verbinden” van SER Brabant is een bouwsteen voor beleid. Innovatie en duurzaamheid zijn trefwoorden naast focus op sectoren met perspectief. De provincie streeft naar een breedbandnetwerk in Brabant en werkt aan het voorkomen en opheffen van NIMBY-situaties. De aanleg van nieuwe bedrijventerreinen blijft op basis van duurzaam ruimtegebruik mogelijk en de aanleg van Logistiek Park Moerdijk wordt voortgezet. Er wordt met ruimtelijk beleid gestuurd op het tegengaan van de leegstand van kantoren.

Bereikbaarheid

Waar het gaat om de goede bereikbaarheid van steden en economische centra werkt de provincie samen met gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven. De bundeling van krachten leidt tot meer investeringen in de slagaders van de economie. Vervoer over het water, per spoor en buisleidingen wordt bevorderd. Bij het Rijk wordt aangedrongen op de aanpak van de A27, A58 en N65. Dat geldt ook voor de aanleg van de RoBellijn, de aanpak van spoorse doorsnijdingen en de spoorlijn Breda-Utrecht. Eindhoven Airport kan zich ontwikkelen overeenkomstig de aanbevelingen van de Alderstafel. De kwaliteit van het OV moet verbeterd worden, de reële vervoersbehoefte is daarbij een uitgangspunt voor het basisnet. Er komt een tarievenstelsel met aandacht voor MBO-scholieren en de 65+ers, het gebruik van de fiets wordt bevorderd.

Samenwerking en topregio’s

Naast de “Agenda van Brabant” zijn de “strategische agenda BrabantStad 2012-2020” en “Brainport 2020: Top Economy, Smart Society” kaders voor het beleid. De provincie wil blijven samenwerken in BrabantStad en zal de overige overlegstructuren herijken. Het regionaal economisch beleid richt zich op het versterken van topregio’s en daarnaast zijn de maakindustrie, zorg, toerisme en recreatie van belang voor de werkgelegenheid. De samenwerking tussen (topinstellingen in het) onderwijs, bedrijfsleven en overheid moet leiden tot een beter onderwijsaanbod en een verbeterde aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

Platteland

De integrale aanpak van natuur, landschap, water, landbouw, cultuurhistorie, recreatie, toerisme en leefbaarheid wordt voortgezet. Het manifest “Het Brabantse buitengebied in een metropolitaine samenleving” van de natuur- en landbouworganisaties en waterschappen is daarbij behulpzaam. Een vitaal platteland waar economische dynamiek gestimuleerd wordt is het doel. Dat mag niet gefrustreerd worden door te krap ruimtelijk beleid. De leefbaarheid van kleine kernen, landschap en natuur vragen om investeringen. De realisatie van de ecologische hoofdstructuur blijft het uitgangspunt al wordt dat over meerdere jaren uitgespreid. Inrichting en beheer van aangekochte EHS heeft prioriteit. In niet-prioritaire gebieden waar geen zicht is op de realisering van de EHS voor 2018 wordt passende ontwikkelingsruimte voor bestaande agrarische bedrijven mogelijk. Kavelruil is een instrument voor de herschikking van functies in het landelijk gebied. Voor het oplossen van problemen van intensieve veehouderijen met een zeer grote ammoniakbelasting in extensiveringsgebieden en glastuinbouwbedrijven in kwetsbare gebieden is in beperkte mate maatwerk mogelijk. Het beleid om geen nieuwe megastallen toe te laten wordt voortgezet.

Cultuur

Het beleid om grootschalige cultuurhistorische complexen door een zinvolle herbestemming te behouden wordt voortgezet en er wordt uitvoering gegeven aan de monumentenvisie die Provinciale Staten hebben vastgesteld. BrabantStad Culturele Hoofdstad wordt voortgezet bij voldoende bijdragen van de steden, bij de verdere uitwerking worden de regio’s betrokken. Ook het Sportplan Brabant 2016 wordt uitgevoerd. Voldoende aansprekende evenementen en een goede relatie met de breedte- en gehandicaptensport zijn cruciaal voor succes.

Kerntaken

Nut en noodzaak van steunfuncties worden bezien. De overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten mag niet ten koste gaan van de zorgverlening en kwaliteit en moet uitgevoerd worden binnen de doeluitkering van het Rijk. De provincie richt zich op haar kerntaken maar zal bij grote en acute veiligheids- en gezondheidsproblemen alert reageren. Er komt binnen het provinciaal beleid aandacht voor demografische ontwikkelingen. Het onderhouden van goede nationale en internationale relaties met buurprovincies, regering, parlement en Europa is belangrijk.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant

Bestuursakkoord Tien voor Brabant gepresenteerd | Infrasite

Bestuursakkoord Tien voor Brabant gepresenteerd

"Tien voor Brabant" is het nieuwe bestuursakkoord voor de periode 2011-2015 dat vandaag gepresenteerd is door de onderhandelaars van VVD, CDA, SP en formateur Hans Wiegel. Het bestuursakkoord geeft in tien paragrafen de hoofdlijnen van beleid. De “Agenda van Brabant” is de basis en het richtsnoer van het nieuwe bestuursakkoord. De financiële ruimte van de provincie loopt terug. Dat dwingt tot scherpe keuzes en laat weinig ruimte voor nieuw beleid. Het nieuwe college van GS zal uit vijf gedeputeerden bestaan. Er worden voorstellen gedaan voor de besteding van €195 miljoen in de komende bestuursperiode.

Het nieuwe college van GS zal uit vijf gedeputeerden bestaan. De kandidaten voor de vijf portefeuilles zijn: Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen (Yves de Boer, VVD), Mobiliteit en Financiën (Ruud van Heugten, CDA), Ecologie en Handhaving (Jules Iding, SP), Economische Zaken en Bestuur (Bert Pauli, VVD) en Cultuur en Samenleving (Brigite Van Haaften, CDA).

Goede sfeer

Formateur Hans Wiegel sprak van “constructieve gesprekken die in een goede sfeer verliepen en een onderling vertrouwen tussen de coalitiepartijen”. Hij gaf aan dat er een kort en bondig akkoord geschreven kon worden omdat er “in de voorafgaande jaren door Provinciale Staten, het college en de ambtenaren veel voorwerk verricht is. Het fundament in de vorm van de “Agenda van Brabant” lag er, daar kon op worden voortgebouwd. Wel zijn er nog tal van financiële onzekerheden en dat vergt in de toekomst aanpassingsvermogen en flexibiliteit.”

Agenda van Brabant

De “Agenda van Brabant” is de basis en het richtsnoer van het bestuursakkoord. Om de begroting sluitend te houden blijven de ombuigingen en keuzes voor kerntaken uit de “Agenda van Brabant” overeind. Er worden minder en compacte beleidsnota’s geschreven en het college zal bij de begroting van 2012 een samenhangend pakket van maatregelen presenteren. Bij de besteding van het spaar- en investeringsfonds hebben de NO-tangent (Ruit Eindhoven), de N279 en de N69 prioriteit. De opcenten op de motorrijtuigenbelasting worden in principe niet verhoogd, wel wordt de inflatiecorrectie toegepast.

Economie versterken

De versterking van de economie is een belangrijke opgave. Het advies “Slim Verbinden” van SER Brabant is een bouwsteen voor beleid. Innovatie en duurzaamheid zijn trefwoorden naast focus op sectoren met perspectief. De provincie streeft naar een breedbandnetwerk in Brabant en werkt aan het voorkomen en opheffen van NIMBY-situaties. De aanleg van nieuwe bedrijventerreinen blijft op basis van duurzaam ruimtegebruik mogelijk en de aanleg van Logistiek Park Moerdijk wordt voortgezet. Er wordt met ruimtelijk beleid gestuurd op het tegengaan van de leegstand van kantoren.

Bereikbaarheid

Waar het gaat om de goede bereikbaarheid van steden en economische centra werkt de provincie samen met gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven. De bundeling van krachten leidt tot meer investeringen in de slagaders van de economie. Vervoer over het water, per spoor en buisleidingen wordt bevorderd. Bij het Rijk wordt aangedrongen op de aanpak van de A27, A58 en N65. Dat geldt ook voor de aanleg van de RoBellijn, de aanpak van spoorse doorsnijdingen en de spoorlijn Breda-Utrecht. Eindhoven Airport kan zich ontwikkelen overeenkomstig de aanbevelingen van de Alderstafel. De kwaliteit van het OV moet verbeterd worden, de reële vervoersbehoefte is daarbij een uitgangspunt voor het basisnet. Er komt een tarievenstelsel met aandacht voor MBO-scholieren en de 65+ers, het gebruik van de fiets wordt bevorderd.

Samenwerking en topregio’s

Naast de “Agenda van Brabant” zijn de “strategische agenda BrabantStad 2012-2020” en “Brainport 2020: Top Economy, Smart Society” kaders voor het beleid. De provincie wil blijven samenwerken in BrabantStad en zal de overige overlegstructuren herijken. Het regionaal economisch beleid richt zich op het versterken van topregio’s en daarnaast zijn de maakindustrie, zorg, toerisme en recreatie van belang voor de werkgelegenheid. De samenwerking tussen (topinstellingen in het) onderwijs, bedrijfsleven en overheid moet leiden tot een beter onderwijsaanbod en een verbeterde aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

Platteland

De integrale aanpak van natuur, landschap, water, landbouw, cultuurhistorie, recreatie, toerisme en leefbaarheid wordt voortgezet. Het manifest “Het Brabantse buitengebied in een metropolitaine samenleving” van de natuur- en landbouworganisaties en waterschappen is daarbij behulpzaam. Een vitaal platteland waar economische dynamiek gestimuleerd wordt is het doel. Dat mag niet gefrustreerd worden door te krap ruimtelijk beleid. De leefbaarheid van kleine kernen, landschap en natuur vragen om investeringen. De realisatie van de ecologische hoofdstructuur blijft het uitgangspunt al wordt dat over meerdere jaren uitgespreid. Inrichting en beheer van aangekochte EHS heeft prioriteit. In niet-prioritaire gebieden waar geen zicht is op de realisering van de EHS voor 2018 wordt passende ontwikkelingsruimte voor bestaande agrarische bedrijven mogelijk. Kavelruil is een instrument voor de herschikking van functies in het landelijk gebied. Voor het oplossen van problemen van intensieve veehouderijen met een zeer grote ammoniakbelasting in extensiveringsgebieden en glastuinbouwbedrijven in kwetsbare gebieden is in beperkte mate maatwerk mogelijk. Het beleid om geen nieuwe megastallen toe te laten wordt voortgezet.

Cultuur

Het beleid om grootschalige cultuurhistorische complexen door een zinvolle herbestemming te behouden wordt voortgezet en er wordt uitvoering gegeven aan de monumentenvisie die Provinciale Staten hebben vastgesteld. BrabantStad Culturele Hoofdstad wordt voortgezet bij voldoende bijdragen van de steden, bij de verdere uitwerking worden de regio’s betrokken. Ook het Sportplan Brabant 2016 wordt uitgevoerd. Voldoende aansprekende evenementen en een goede relatie met de breedte- en gehandicaptensport zijn cruciaal voor succes.

Kerntaken

Nut en noodzaak van steunfuncties worden bezien. De overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten mag niet ten koste gaan van de zorgverlening en kwaliteit en moet uitgevoerd worden binnen de doeluitkering van het Rijk. De provincie richt zich op haar kerntaken maar zal bij grote en acute veiligheids- en gezondheidsproblemen alert reageren. Er komt binnen het provinciaal beleid aandacht voor demografische ontwikkelingen. Het onderhouden van goede nationale en internationale relaties met buurprovincies, regering, parlement en Europa is belangrijk.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant