Strukton realiseert fors hoger resultaat

• Omzet gestegen naar EUR 1.437 miljoen, +5%

• Operationeel resultaat stijgt fors met 56% naar EUR 57,6 miljoen

• Nettoresultaat: EUR 15,5 miljoen negatief als gevolg van bijzondere waardeverminderingen

• Orderportefeuille verder gestegen naar EUR 2,1 miljard (2009: EUR 1,8 miljard)

• Oranjewoud nv nieuwe aandeelhouder van Strukton

Gerard Sanderink, voorzitter Groepsdirectie: ‘Met de overname is de gewenste duidelijkheid ontstaan over de toekomstrichting van Strukton; de activiteiten van Strukton zullen als één geheel bedrijf onverminderd worden voortgezet. De kracht van Strukton ligt in het volbrengen van complexe projecten in complexe omgevingen. We streven ernaar om hoge toegevoegde waarde te leveren en ons daarmee te onderscheiden in de markt. Voor onze opdrachtgevers moet duidelijk zijn dat ze op ons kunnen bouwen, een goede prijs-kwaliteitverhouding krijgen en trendsettende oplossingen mogen verwachten.’

Raymond Steenvoorden, Groepsdirectie: ‘De focus heeft het afgelopen jaar sterk gelegen op het verbeteren van het operationele resultaat en het realiseren van een vrije kasstroom. Afgelopen jaar was vanwege de verkoop een roerig jaar voor Strukton terwijl we ook nog eens te maken hadden met een buitengewoon uitdagende markt. Dat we desondanks dit jaar een forse verbetering van het operationele resultaat kunnen tonen stemt dan ook tot tevredenheid. Het is natuurlijk vervelend dat wij dit niet ook vertaald hebben kunnen zien in een goed nettoresultaat. Bijzondere waardeverminderingen van goodwill en immaterieel actief ter grootte van

EUR 35,9 miljoen – door afschrijvingen van immaterieel actief en goodwill inzake de eerder gepleegde acquisities van Worksphere en Jernbaneservice (Noorwegen) – resulteerden erin dat wij uiteindelijk een negatief nettoresultaat moeten tonen. Echter, de sterke operationele resultaten als ook de goede kasstroom zijn voor ons belangrijke parameters als het gaat om duurzaam rendementsherstel. Wij hebben daarnaast ook nog mogelijkheden gezien om een aantal nicheposities verder te ontwikkelen waardoor wij de uitdagingen van de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.’

Gang van zaken 2010

Het jaar 2010 stond voor Strukton in het teken van de overname. Met Oranjewoud nv als nieuwe aandeelhouder is de toekomstrichting van Strukton zeker gesteld.

In 2010 heeft Strukton, fullserviceprovider voor infrastructuur- en accommodatieoplossingen, een omzet gerealiseerd van EUR 1,437 miljard (2009: EUR 1,368 miljard), een stijging van +5%.

Circa 70% (2009: 69%) van de omzet en 88% (2009: 123%) van het operationele resultaat zijn afkomstig uit de segmenten actief in de infrastructuur. In deze sector, die toch minder gevoelig is gebleken voor de economische recessie dan andere sectoren van de bouw, is Strukton actief op een groot aantal vlakken.

Het rendementsherstel vloeit mede voort uit het feit dat alle werkmaatschappijen een positieve bijdrage leverden aan het operationele resultaat van 2010, ondanks de nog steeds uitdagende marktomstandigheden. Bij Strukton Rail is een duidelijke omzetgroei gerealiseerd en ook Strukton Worksphere is gegroeid. Het volume van Strukton Civiel en Strukton Bouw lag licht onder het niveau van 2009.

In 2010 steeg het operationeel resultaat (EBITDA) met ruim 56% naar EUR 57,6 miljoen (2009: EUR 37,0 miljoen). Deze forse verbetering is vooral te danken aan de werkzaamheden in de railinfrastructuur en de resultaatsverbetering in het segment bouw.

Het nettoresultaat van Strukton kwam uit op EUR 15,5 miljoen negatief (2009: EUR 0,8 miljoen positief), als gevolg van bijzondere waardeverminderingen van immaterieel actief ter grootte van EUR 35,9 miljoen.

De orderportefeuille is historisch hoog: EUR 2,1 miljard, ruim 11% hoger dan eind 2009 (EUR 1,8 miljard).

De solvabiliteit steeg (exclusief pps-schulden vanwege het non-recoursekarakter) naar 23,1% (2009: 22,1%).

Gang van zaken Struktonbedrijven

Railinfrastructuur en informatiesystemen

Strukton Rail realiseerde in Nederland een goed resultaat, ondanks de moeilijke marktomstandigheden. Inmiddels wordt een substantieel deel van de omzet en resultaten gerealiseerd in het buitenland. De resultaatsbijdrage van Struktons railactiviteiten in Zweden steeg fors en de resultaten in Italië en België bleven op een hoog niveau. Daarnaast was bij alle product-marktcombinaties van Strukton Systems sprake van een sterke stijging. De resultaten in Noorwegen en Duitsland bleven daarentegen negatief. Strukton Rail heeft in 2010 de omvang en de structuur van de organisatie in Nederland aangepast. Dit ging helaas ten koste van 250 arbeidsplaatsen waar in 2009 reeds een voorziening voor was getroffen. Deze reorganisatie was nodig vanwege de flinke terugval in volume en de sterke prijsdruk in de Nederlandse railmarkt. De ingrepen in de organisatie zorgen voor toekomstvastheid.

In Nederland heeft Strukton Rail in 2010 twee grote contracten voor prestatiegericht onderhoud (PGO-contracten) afgesloten: Drenthe en Rijn & Gouwe. Daarnaast is het bestaande contract voor de Betuweroute verlengd. Tussen Zwolle en Lelystad werkte Strukton Rail met meerdere bedrijfsonderdelen aan de nieuwbouw van de Hanzelijn. In december 2012 moet de Hanzelijn klaar zijn voor gebruik. Ook werkte Strukton Rail bij de Merwede-Lingelijn aan de vernieuwing van een deel van het spoor, de wissels, de overwegen en de bouw van een aantal nieuwe stations.

Ook in andere Europese landen was Strukton Rail actief. In Zweden onderhoudt het bedrijf niet alleen 1.800 kilometer spoor (heavy rail, light rail en metro), maar leverde het ook nieuw spoor op tussen Fiskeby en Långsele. Bovendien verwierf Strukton Rail samen met Balfour Beatty het vijfjarig onderhoudscontract voor 726 kilometer spoor in het noorden van het land. In Noorwegen was de vernieuwing van de Holmenkollbanan een groot project. In de aanloop naar de wereldkampioenschappen Nordic Ski in februari en maart 2011 werd deze lightrailverbinding in Oslo grondig vernieuwd.

Clf, een deelneming van Strukton Rail, werkte onder andere aan de verbouwing van station Genua Brignole en Bologna. Beide werken lopen ook in 2011 door. Daarnaast was Clf bezig met werkzaamheden rondom Turijn.

In België werkt Strukton Rail aan de bouw van 14 kilometer dubbelspoor langs de snelweg tussen Brussel en Mechelen. Dankzij dit spoor wordt vliegveld Zaventem bij Brussel beter bereikbaar. In Duitsland verzorgde Strukton Rail onder andere de spoorvernieuwing bij Mönchengladbach.

Verder ontplooide Strukton Rail diverse initiatieven voor duurzame energie, zoals de ontwikkeling van tractie-elektronica, waardoor minder energie nodig is om een trein te laten rijden, en het concept ‘Rollende Landstrasse’ langs de A15. De druk op deze toch al overvolle snelweg zal met de aanleg van de Tweede Maasvlakte alleen maar toenemen. Met de Rollende Landstrasse worden de vrachtwagens in Rotterdam op de trein geladen en via een pendeldienst in Valburg of Duisburg afgeladen. Het voordeel: minder files, minder overslag, minder luchtverontreiniging en minder CO2-uitstoot.

Civiele infra

In 2010 behaalde Strukton Civiel goede resultaten. Het bedrijf plukt de vruchten van de ingezette strategie om zowel in de breedte van de keten (ontwerp, realisatie en onderhoud) als in de lengte van de keten (leveranties en specialismes) haar groei te realiseren.

De resultaten over 2010 waren weliswaar lager dan in 2009, maar liggen in lijn met de meerjarenstrategie.

Strukton Civiel heeft in 2010 een groot aantal projecten opgeleverd en heeft daarnaast fors geïnvesteerd in tenders. Deze investeringen hebben geleid tot een goed gevulde orderportefeuille in het landelijke segment. In het regionale segment is een dalende trend te zien qua investeringen van lagere overheden en provincies. Deze daling vloeit voort uit de bezuinigingsvoorstellen van het kabinet.

De focus van Strukton Civiel ligt op het brede palet van de infrasector: planvorming, ontwerp, realisatie, onderhoud en exploitatie. Een goed voorbeeld daarvan is de herinrichting van de A2 bij Maastricht, waar Strukton Civiel samen met Ballast Nedam niet alleen is betrokken bij de realisatie, maar ook bij de planvorming en het ontwerp. Eveneens een ketenproject is de verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein, het grootste infraproject ooit van Rijkswaterstaat, waar Strukton Civiel een rol heeft in het ontwerp, de realisatie en het onderhoud. Naar verwachting zal Strukton Civiel Projecten in het voorjaar van 2011 starten met de uitvoering.

In januari 2010 heeft Strukton Afzinktechnieken het aquaduct voor de N57 afgezonken. Tegelijkertijd werkte het bedrijf aan het afzinken van tunnelelementen voor het project Busan-Geoje Fixed Link in Zuid-Korea. Daarbij maakte Strukton Afzinktechnieken gebruik van het External Positioning System, waarmee het de tunnelelementen snel en zeer nauwkeurig op de zestig meter diepe zeebodem kon plaatsen. Strukton Afzinktechnieken kreeg een eervolle vermelding bij de Schreuderprijs, werd genomineerd voor de Erasmus Innovatie Award en won de Prof. Agema Prijs, die eens in de vijf jaar wordt uitgereikt aan een opvallende waterbouwkundige prestatie.

Strukton Civiel heeft samen met Strukton Worksphere kennis gebundeld in de nieuwe bv Verkeerstechnieken. Vanuit deze bv kan aan de inframarkt een bijdrage worden geleverd op het gebied van verkeerstechnologie en tunneltechnische technologie. Tevens heeft Strukton Civiel in 2010 twee nieuwe, duurzame bedrijfsonderdelen opgericht: Afvalbank Nederland en Strukton Sustainable Energy. Afvalbank Nederland is gericht op het afhandelen van alle afvalstromen van Strukton. Het doel is dit afval te scheiden en waar mogelijk te hergebruiken in eigen projecten.

Strukton Sustainable Energy houdt zich bezig met drie vormen van duurzame energie: windenergie, getijdenenergie en golfenergie. Er lopen diverse pilots, waarbij de focus ligt op getijdenenergie, zowel in Nederland als in Azië.

Bouw en vastgoedontwikkeling

Strukton Bouw boekte in 2010 een bescheiden maar positief resultaat na een aantal jaren die zich kenmerkten door sterk tegenvallende cijfers. Strukton Bouw kampt echter wel met de naweeën van vijf minder goed aangenomen en uitgevoerde projecten uit het verleden. Deze hebben de resultaten in de afgelopen jaren fors gedrukt. Ook in 2010 vloeiden hier nog verliezen uit voort.

De marktomstandigheden in deze sector zijn nog steeds zeer uitdagend. De kostenstructuur heeft daarom de volle aandacht. Een van de maatregelen daartoe is een andere organisatiestructuur van het bedrijf, die ervoor moet zorgen dat Strukton Bouw efficiënt kan opereren.

De resultaten van een betere procesbeheersing op de lopende projecten waren in 2010 zichtbaar waardoor – ondanks de eerdergenoemde bijzondere kosten – toch een licht positief resultaat kon worden getoond bij een dalende omzet.

Het teruglopend marktvolume alsmede de sterke concurrentie in deze marktsector leiden tot een stijging van de aanbiedingskosten. Met een selectief aanbiedingsbeleid is in 2010 getracht deze kostenontwikkeling beheerst te laten verlopen. Hierbij hebben wij ons vooral gericht op die projecten waar wij een meerwaarde kunnen bieden.

Strukton heeft slechts beperkte eigen grondposities. Hier moest in 2010 een afboeking van EUR 1 miljoen op worden verantwoord. Belangrijke eigen ontwikkelingen in uitvoering betreffen Nieuwe Voorstad en La Linea in Leiden. Binnenkort wordt het startsein verwacht voor het project Land in Zicht in Haarlem, een project met 167 woningen en appartementen. De verkoop van de woningen en appartementen startte in 2010 en de belangstelling is aanzienlijk.

Ook wordt gewerkt aan het project Conservatorium Hotel in Amsterdam, dat de restauratie en de uitbreiding behelst van de voormalige Rijkspostspaarbank aan de Van Baerlestraat, een rijksmonument.

In februari 2011 is de bouw van Ziggo Dome in Amsterdam Zuidoost hervat, een muziektempel met een totale capaciteit van 15.600 personen. Strukton Bouw pakt hiermee de bouwwerkzaamheden weer op die, nadat bouwbedrijf Midreth BV surseance van betaling aanvroeg, stil waren komen te liggen.

Technisch installatiebeheer en onderhoud

Strukton Worksphere heeft in 2010 goede resultaten behaald, zeker gezien de moeilijke markt, en heeft geïnvesteerd in het mobiliseren en op gang brengen van publiek-private samenwerkingsprojecten (pps-projecten). Het leergeld dat hiervoor is betaald, drukt wel op de resultaten. De aanloopkosten concentreren zich in 2010 omdat Strukton Worksphere in dit jaar is gestart met de exploitatie van de eerste pps-projecten, zoals de Kromhout Kazerne in Utrecht. Desondanks kon toch nog een verbetering van het operationeel resultaat worden gerealiseerd.

Strukton Worksphere opereert in een moeilijke markt, maar heeft tijdig maatregelen genomen om deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Het kostenniveau is inmiddels aanzienlijk verlaagd en met een directe sturing op de productiviteit is alsnog een verbetering van het resultaat ten opzichte van 2009 gerealiseerd.

Strukton Worksphere doet al jaren het onderhoud van het Aegon-hoofdkantoor in Den Haag en voltooide in 2010 een groot renovatieproject aan het gebouw.

Voor het Máxima Medisch Centrum, locatie Veldhoven, realiseert Strukton Worksphere een duurzaam energieopslagsysteem voor het koelen en verwarmen van het ziekenhuis.

Samen met de Rijksgebouwendienst voert Strukton Worksphere sinds 2009 een pilotproject uit: transitie naar het zogenoemde ‘regiemodel’, waarbij Strukton Worksphere operationele beheertaken overneemt. Op dit moment gebeurt dat al bij het VROM-gebouw en bij de Hoftoren (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Strukton Worksphere onderhoudt en beheert het gebouw van het ministerie van Financiën in Den Haag. Het betreft een dbfmo-contract dat is gestart in 2006 en doorloopt tot 2033.

Daarnaast heeft Strukton Worksphere in 2010 op verzoek van de Voortgezet-Onderwijs-Raad onderzoek gedaan naar het binnenklimaat op middelbare scholen.

Strukton Integrale Projecten bereikte in 2010 een mijlpaal met de financial close van het project A15 Maasvlakte-Vaanplein. De financiële markt is gestabiliseerd en er is voldoende liquiditeit om een project als de A15 te kunnen financieren. Dit project behelst de verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein, met maar liefst 85 kilometer aan extra rijstroken, nieuwe viaducten en de bouw van een nieuwe Botlekbrug.

Strukton is inmiddels actief in zeven pps-concessieprojecten in Nederland. De cumulatieve kapitaalstortingen in de special purpose companies voor deze pps-projecten bedraagt inmiddels EUR 10,8 miljoen. De uitstaande verplichtingen per ultimo 2010 bedroegen EUR 17,7 miljoen.

In oktober 2010 is fase 1 opgeleverd van de Kromhout Kazerne in Utrecht. Ook bij het project Huisvesting Dienst Uitvoering Onderwijs en Belastingdienst Groningen is goede voortgang geboekt in de bouw. Inmiddels is op 15 maart 2011 – conform planning – het beschikbaarheidscertificaat voor fase 1 ontvangen.

De focus van Strukton Integrale Projecten blijft liggen op het selectief deelnemen in pps-projecten met een maximale meerwaarde voor Strukton. De ontwikkeling van nieuwe businessconcepten met financiering krijgt extra aandacht.

Daarnaast werkt Strukton Integrale Projecten samen met de werkmaatschappijen aan de ontwikkeling van eigen initiatieven en marktconcepten. Ook biedt het structurele ondersteuning bij nieuwe project- en contractvormen, zoals de zogenaamde EMVI-tenders (economisch meest voordelige inschrijving).

Duurzaamheid

In 2010 behaalde Strukton als eerste concern niveau 5 op de CO2-prestatieladder van ProRail, het hoogst haalbare niveau.

Niet alleen ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering speelt duurzaamheid een belangrijke rol. De binnen Strukton aanwezige competenties stellen ons in staat om onze klanten optimaal van dienst te zijn bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Strukton zoekt voortdurend methodes om bouwmaterialen te hergebruiken. Sinds een aantal jaren verwerkt Strukton grind in nieuwe projecten, bijvoorbeeld bij de nieuwe N57 in Zeeland en in het onderwaterbeton van parkeergarage Museumpark in Rotterdam. In 2010 ontwikkelde Strukton nog een ander cradle to cradle-bouwmateriaal, namelijk ‘groen beton’. Daarbij wordt oud ballast (het grind tussen de dwarsliggers) gerecycled tot vlinderblokken.

Naast de diverse initiatieven om de eigen bedrijfsvoering verder te verduurzamen, streeft Strukton ernaar om de binnen de organisatie aanwezige kennis en expertise aan te wenden voor bijvoorbeeld CO2-reductie bij klanten en verduurzaming van gebouwen.

Zo verwierf Strukton Systems onder meer twee opdrachten voor het bouwen van elektrische onderstations voor windmolenparken op de Noordzee (Dantysk en Riffgat).

Strukton Rolling Stock werkt aan de ontwikkeling van tractie-elektronica, waardoor minder energie nodig is om een trein te laten rijden. Ook ontwikkelt Strukton Rail een concept voor de opslag van remenergie in voertuigen.

Bijzondere waardevermindering

In 2010 diende een bijzondere waardevermindering van immaterieel actief te worden verantwoord van EUR 35,9 miljoen (2009: EUR 1,4 miljoen). Dit is grotendeels toe te schrijven aan Worksphere en Jernbaneservice.

Ondanks het feit dat de resultaten van Strukton Worksphere zich in het verslagjaar conform verwachtingen ontwikkelden diende in 2010 – als gevolg van wijzigingen in IAS 36 en de veranderende marktomstandigheden – een bijzondere waardevermindering te worden doorgevoerd van EUR 30,3 miljoen. Deze bijzondere waardevermindering had betrekking op de goodwill en het immaterieel actief met betrekking tot de in 2006 gepleegde acquisitie van Worksphere.

Voor een bedrag van EUR 5,2 miljoen werd een bijzondere waardevermindering doorgevoerd op de betaalde goodwill inzake de in 2006-2007 gepleegde acquisitie van Jernbaneservice in Noorwegen.

Financieel resultaat

Bij een ongeveer gelijke kapitaalbehoefte, is het financieel resultaat duidelijk verbeterd. Dit is met name het gevolg van het positieve resultaat op derivaten van EUR 1,1 miljoen (0,5 miljoen negatief in 2009) en financieel resultaat op pps-projecten in exploitatie van EUR 0,4 miljoen, tegen een verlies in 2009.

Daar stonden éénmalige transactiekosten van ca. EUR 0,3 miljoen tegenover als gevolg van nieuwe financiering.

Vermogen en kasstromen

De kasstroom uit gewone bedrijfsvoering bedroeg in 2010 EUR 38,5 miljoen

(2009: EUR 56,9 miljoen). Deze kasstroom is exclusief de uitgaven van EUR 76,3 miljoen voor de bouw van de lopende pps-projecten; tot vorig jaar werden deze uitgaven als investeringen geclassificeerd, maar dit jaar zijn ze in de operationele kasstroom opgenomen.

Verder is er – als gevolg van het investeringsprogramma van 2005-2008 – nog steeds een terughoudend investeringsbeleid gevoerd en zijn er in 2010 geen acquisities gedaan.

Bij de overname is de balans versterkt door de ontvangen kapitaalstorting van EUR 10 miljoen. De nieuwe financieringsovereenkomst bestaat uit een langlopende lening van EUR 60 miljoen en een werkkapitaalfaciliteit. Ultimo 2010 bedroeg het saldo van de liquide middelen en de onder de werkkapitaalfaciliteit getrokken bedragen EUR 108,4 miljoen positief. Strukton voldoet daarmee ultimo 2010 ruimschoots aan de met de financiers afgesloten convenanten.

Door het gerapporteerde netto verlies en de genoemde kapitaalstoring van EUR 10 miljoen, is het eigen vermogen met EUR 5 miljoen gedaald naar EUR 167 miljoen. In 2009 bedroeg het – gecorrigeerde – eigen vermogen EUR 172 miljoen.

Het balanstotaal exclusief pps-projecten is met EUR 51 miljoen gedaald, waarmee Struktons solvabiliteit – gecorrigeerd voor de financiering van pps-projecten – is gestegen naar 23,1% (2009: 22,1%). De solvabiliteit inclusief non-recoursefinanciering is, als gevolg van de lichte daling van het eigen vermogen en de toename van het balanstotaal met EUR 23 miljoen, uitgekomen op 17,2%. In 2009 was dit 18,2%.

Overname door Oranjewoud nv

Op 23 juli 2010 werd tussen NS en Oranjewoud nv overeenstemming bereikt over de verkoop van Strukton. Na goedkeuringen heeft de transactie per 29 oktober 2010 plaatsgevonden. Vanaf deze datum zijn de resultaten van Strukton opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Oranjewoud nv.

Orderportefeuille

Strukton heeft het jaar 2010 afgesloten met een historisch hoge orderportefeuille

Dit betreft zowel de reguliere orderportefeuille als de portefeuille van pps-opdrachten die overwegend een langlopend karakter hebben:

Vooruitzichten

Strukton ziet 2011 met vertrouwen tegemoet, onder meer vanwege de goed gevulde orderportefeuille. Het streven is het operationele resultaat (EBITDA) te stabiliseren en de financieringsbehoefte, die gedurende het jaar ontstaat, verder te reduceren. Een ander aandachtspunt in 2011 is de reductie van faalkosten.

De markt voor publiek-private samenwerking zal na jaren van aarzeling naar verwachting een sterke groei doormaken. Het kabinet Rutte heeft dit als een van zijn speerpunten benoemd. Strukton heeft op deze markt inmiddels veel ervaring opgedaan en heeft daardoor een vooraanstaande positie verworven. Om deze complexe projecten succesvol te kunnen aanpakken, zal Strukton verder investeren in systeemintegratie. Samenwerking tussen de werkmaatschappijen en integratie van systemen, culturen en werkmethodes zijn nodig om voortvarend te kunnen opereren op de gekozen werkvelden.

Strukton zal in 2011 net als in 2010 zijn programma’s voortzetten op het gebied van maatschappelijk bewust ondernemen en CO2-reductie (2% reductie per jaar).

Over Strukton

Strukton is een fullserviceprovider op het gebied van infrastructuur- en accommodatieoplossingen. Het zwaartepunt ligt op de levering van producten en diensten gericht op mobiliteit, knooppunten en doorgaande exploitatie. Strukton is een onderneming met ca. 6.100 werknemers en € 1,4 miljard omzet in 2010. Als meedenkend partner overziet Strukton de hele keten van concept tot en met exploitatiefase. Door bundeling van de specifieke kennis en ervaring van de vijf werkmaatschappijen kunnen eindgebruikers prettig reizen en in een comfortabele ruimte wonen, werken, recreëren of leren.

www.strukton.com

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Strukton