Omzet Oranjewoud stijgt sterk door overname Strukton Groep

Jaarcijfers 2010 beursfonds Oranjewoud N.V.

 • Netto omzet is met 69% gestegen naar € 694,9 miljoen in 2010 (2009: € 412,0 miljoen)
 • Toename van de netto omzet is voor 91% gerealiseerd door de overname van Strukton Groep N.V., geëffectueerd op 29 oktober 2010
 • Ebitda is met 52% gestegen naar € 43,8 miljoen (2009: € 28,8 miljoen). Strukton Groep N.V. heeft hieraan € 17,9 miljoen bijgedragen
 • Ebitda resultaat van Oranjewoud N.V. exclusief Strukton daalde met € 2,9 miljoen als gevolg van tegenvallende resultaten in de segmenten Realisatie en Detachering
 • Netto resultaat steeg ten opzichte van 2009 met 9% tot € 14,2 miljoen (2009: € 13,0 miljoen)
 • Solvabiliteit daalde van 45,6% naar 17,1% (exclusief PPS-projecten) als gevolg van de consolidatie van Strukton Groep N.V.
 • Voorgenomen aandelenemissie dient de Eigen Vermogen positie en de solvabiliteit te versterken
 • Orderportefeuille nam toe tot € 2,4 miljard (2009: € 278 miljoen)
 • Aantal medewerkers is door de overname van Strukton Groep N.V. gestegen naar 9.171 (2009: 3.271)
 • Voorstel tot een keuzedividend over het jaar 2010 van € 0,05 per aandeel

Gang van zaken 2010
Oranjewoud N.V. heeft voor de middellange termijn vier strategische groeisectoren gedefinieerd. Dit zijn Infrastructuur, Milieu, Ruimtelijke Ontwikkeling en Water. Binnen de strategische groeisector Milieu is in de afgelopen jaren een aantal overnames gedaan om de internationale positie van de Groep op het gebied van Milieu uit te bouwen. Deze strategie wordt verder voortgezet. Op 13 januari 2011 heeft Oranjewoud N.V. de overname van 100% van de aandelen van het Colombiaanse advies- en ingenieursbureau GeoIngeniería afgerond. Op deze datum is ook control verkregen over de onderneming. Deze overname valt binnen het segment advies- en ingenieursdiensten. GeoIngeniería heeft meer dan 400 medewerkers en is een van de marktleiders in Colombia in de civiele- en milieutechniek en aanleg en ontwerp van pijpleidingen voor klanten in de olie-, gas- en mijnindustrie. Oranjewoud verwacht met deze overname een versterkte positie te realiseren op zowel de Latijns-Amerikaanse markt als de wereldmarkt. Oranjewoud streeft ernaar haar activiteiten verder uit te breiden in onder meer Brazilië, Canada en India.

Het jaar 2010 stond in het teken van de overname van Strukton Groep N.V. (Strukton). Oranjewoud N.V. heeft op 29 oktober 2010 100% van de aandelen verkregen van de verkoper De Nederlandse Spoorwegen N.V. en daarmee control verkregen over deze nieuwe deelneming. Vanaf genoemde datum worden de omzet, het resultaat en de balans van Strukton geconsolideerd in de cijfers van Oranjewoud N.V.

Strukton is een full service provider voor infrastructuur- en accommodatieoplossingen, met een omzet in 2010 van ruim € 1,4 miljard en ruim 6.000 medewerkers. De focus bij Strukton ligt op mobiliteit, knooppunten en doorgaande exploitatie. Deze focus is ingegeven door de urgente marktvraag: er is een maatschappelijke trend zichtbaar van toenemende mobiliteit van mensen en goederen. In Nederland is hierbij tevens sprake van een dichtbebouwde omgeving die extra technische uitdagingen met zich meebrengt.

Strukton is marktleider op de Nederlandse railmarkt en heeft de nummer twee positie op de Europese railmarkt. Strukton heeft daarnaast een prominente positie in de Nederlandse infrastructuur markt in specifieke high-tech niches. Verder is Strukton een van de marktleiders op de Nederlandse markt voor publiek-private samenwerking. Het overgrote deel van de omzet van Strukton is de afgelopen jaren gerealiseerd in de relatieve stabiele markten van rail en infrastructuur, waarbij de overheid of bedrijven die in handen zijn van de overheid de belangrijkste opdrachtgevers zijn. De strategie van Strukton en daaraan gerelateerde dienstverlening en levering van producten aan haar opdrachtgevers kenmerken zich door kennisintensieve activiteiten en technologische ontwikkeling.

Het is niet uitgesloten dat de internationale ambities – keuze voor bepaalde landen – voor de groeisector Infrastructuur worden gecombineerd met die van de groeisector Milieu. Op de korte termijn is het echter niet de verwachting dat de Groep verder groeit door middel van acquisities binnen de strategische groeisectoren. Oranjewoud N.V. wil eerst aandacht geven aan het nog verder verbeteren van de performance van Strukton en daarnaast beperkt de huidige leningdocumentatie het doen van acquisities. Op grond hiervan zijn acquisities weliswaar toegestaan, mits deze zijn gefinancierd met door Oranjewoud N.V. nieuw uit te geven aandelen.

De overname van Strukton levert Oranjewoud N.V. een verbreding en versterking op van haar positie in de Infrastructuur markt en kan hiermee profiteren van de toenemende vraag naar multi-disciplinaire, geïntegreerde oplossingen. Multi-disciplinaire projecten omvatten de hele range van de design-build projecten tot en met projecten op het gebied van publiek-private samenwerking.

De combinatie die is ontstaan na de overname van Strukton levert Oranjewoud N.V. (de Groep) een aantal – strategische – voordelen op. Deze zijn:

 • In totaal ruim € 1,8 miljard omzet op jaarbasis en ca. 9.500 medewerkers (inclusief GeoIngeniería);
 • een verbeterde positie bij aanbestedingen voor complexe en/of integrale projecten (nationaal en internationaal);
 • leidende posities in diverse marktsegmenten;
 • een sterker profiel richting internationale opdrachtgevers die meer en meer aansturen op consolidatie van haar dienstverleners;
 • een sterkere positie in rail-engineering via het internationale netwerk van Strukton;
 • kennisuitwisseling en het delen van best-practices.

In het jaarverslag van 2009 werd nog een vijfde groeisector, Sport & Leisure, vermeld. Op 6 januari 2010 heeft Oranjewoud een belang van 85% verkregen in J & E Sports B.V. en is daarmee vanaf die datum in control. J & E Sports is gespecialiseerd in verkoop, aanleg en onderhoud van kunstgras. Eind 2010 heeft het bestuur besloten om in deze groeisector pas op de plaats te maken.

De leden van de Raad van Bestuur zijn de heren G.P. Sanderink en P.G. Pijper. De heer Sanderink is benoemd voor onbepaalde tijd. De heer P.G. Pijper is op 29 oktober 2010 tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd voor een periode van vier jaar.

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 29 oktober 2010 zijn als leden van de raad van commissarissen benoemd de heren H.G.B. Spenkelink (voorzitter RvC), de heer W.G.B. te Kamp en de heer J.P.F. van Zeeland. Alle drie de leden zijn benoemd voor een periode van drie jaar. Het voornemen bestaat om in 2011 een vierde lid in de raad van commissarissen te benoemen.

Gescheiden ondernemingen
De advies- en ingenieursdiensten van Oranjewoud N.V. en de uitvoeringsactiviteiten van Strukton zullen niet worden geïntegreerd. Vanzelfsprekend wordt samengewerkt op het moment dat opdrachtgevers kunnen profiteren van de gecombineerde kennis, competenties en referenties van de groep en vindt kennisuitwisseling en het delen van best-practices plaats. De advies en ingenieursdiensten en Strukton hebben ieder hun eigen strategische doelstellingen. Het beleid van Oranjewoud N.V. met betrekking tot het voorkomen van eventuele belangenverstrengeling is vorm gegeven door procedures die worden aangepast aan de interne organisatorische veranderingen en de eisen die gesteld worden door aanbestedingswet- en regelgeving. Deze procedures omvatten: organisatorische scheiding van projecten, scheiding van bedrijven, scheiding van managementsystemen, borging van geheimhouding en de bedrijfs(gedrags)code. De medewerkers van de onderdelen van Oranjewoud N.V. worden voorgelicht over belangenverstrengeling, integriteit en het belang van naleving van (interne) regelgeving. Ook de ICT-systemen van de advies- en ingenieursdiensten van Oranjewoud N.V. en Strukton zijn ook volledig gescheiden.

Branding
De uitbreiding van de internationale activiteiten binnen het segment advies- en ingenieursdiensten heeft gevraagd om heroriëntatie op het gebied van naamgeving en branding. In 2010 zijn activiteiten ontplooid om te komen tot groepering van de internationale advies- en ingenieursactiviteiten onder één naam. Begin 2011 is deze nieuwe naam gelanceerd: Antea Group. Antea Group is een afgeleide van het Griekse Antaeus. Dit betekent ‘god van de aarde, die met beide benen op de grond blijft staan’. Een naam die uitstekend past bij het werk, de bedrijfshistorie en de werkzaamheden in het internationale werkveld van de advies- en ingenieursdiensten. Deze naamswijziging draagt bij aan de noodzaak om onze dienstverlening op een consistente en congruente wijze richting onze internationaal opererende opdrachtgevers voor het voetlicht te brengen. De naamwijziging is in eerste instantie doorgevoerd in België, Frankrijk en de Verenigde Staten. Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. in Nederland en het recent verworven GeoIngeniería SAS in Colombia volgen in 2012. Tot die tijd zullen beide bedrijven de Antea Group co-branden middels de toevoeging “Member of Antea Group”. Medio 2011 zal een nieuwe holding voor de advies- en ingenieursdiensten van Oranjewoud N.V. worden gecreëerd, die de naam Antea Group zal krijgen.

Meer informatie
Leest u voor meer informatie het volledige bericht (9 pagina’s) op www.oranjewoud.nl/ir

Over Oranjewoud N.V.
Oranjewoud N.V., topholding van Strukton Groep, Antea Group en Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud, is een beursgenoteerde onderneming, waarin nationaal en internationaal opererende bedrijven zijn ondergebracht. De tot Oranjewoud N.V. behorende ondernemingen verrichten activiteiten op het gebied van civiele infrastructuur, rail, gebouwen, milieu, ruimtelijke ontwikkeling en recreatie. Hierbij wordt het gehele traject van studie, advies, ontwerp, planvoorbereiding en directievoering tot realisatie, beheer en exploitatie verzorgd. Oranjewoud N.V. is genoteerd aan de officiële Markt van Euronext NV te Amsterdam en is voor 79,20% in handen van Centric B.V. Ze telt ongeveer 9.500 medewerkers met een omzet van € 1,8 miljard in 2010.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Oranjewoud Beheer N.V.

Omzet Oranjewoud stijgt sterk door overname Strukton Groep | Infrasite

Omzet Oranjewoud stijgt sterk door overname Strukton Groep

Jaarcijfers 2010 beursfonds Oranjewoud N.V.

 • Netto omzet is met 69% gestegen naar € 694,9 miljoen in 2010 (2009: € 412,0 miljoen)
 • Toename van de netto omzet is voor 91% gerealiseerd door de overname van Strukton Groep N.V., geëffectueerd op 29 oktober 2010
 • Ebitda is met 52% gestegen naar € 43,8 miljoen (2009: € 28,8 miljoen). Strukton Groep N.V. heeft hieraan € 17,9 miljoen bijgedragen
 • Ebitda resultaat van Oranjewoud N.V. exclusief Strukton daalde met € 2,9 miljoen als gevolg van tegenvallende resultaten in de segmenten Realisatie en Detachering
 • Netto resultaat steeg ten opzichte van 2009 met 9% tot € 14,2 miljoen (2009: € 13,0 miljoen)
 • Solvabiliteit daalde van 45,6% naar 17,1% (exclusief PPS-projecten) als gevolg van de consolidatie van Strukton Groep N.V.
 • Voorgenomen aandelenemissie dient de Eigen Vermogen positie en de solvabiliteit te versterken
 • Orderportefeuille nam toe tot € 2,4 miljard (2009: € 278 miljoen)
 • Aantal medewerkers is door de overname van Strukton Groep N.V. gestegen naar 9.171 (2009: 3.271)
 • Voorstel tot een keuzedividend over het jaar 2010 van € 0,05 per aandeel

Gang van zaken 2010
Oranjewoud N.V. heeft voor de middellange termijn vier strategische groeisectoren gedefinieerd. Dit zijn Infrastructuur, Milieu, Ruimtelijke Ontwikkeling en Water. Binnen de strategische groeisector Milieu is in de afgelopen jaren een aantal overnames gedaan om de internationale positie van de Groep op het gebied van Milieu uit te bouwen. Deze strategie wordt verder voortgezet. Op 13 januari 2011 heeft Oranjewoud N.V. de overname van 100% van de aandelen van het Colombiaanse advies- en ingenieursbureau GeoIngeniería afgerond. Op deze datum is ook control verkregen over de onderneming. Deze overname valt binnen het segment advies- en ingenieursdiensten. GeoIngeniería heeft meer dan 400 medewerkers en is een van de marktleiders in Colombia in de civiele- en milieutechniek en aanleg en ontwerp van pijpleidingen voor klanten in de olie-, gas- en mijnindustrie. Oranjewoud verwacht met deze overname een versterkte positie te realiseren op zowel de Latijns-Amerikaanse markt als de wereldmarkt. Oranjewoud streeft ernaar haar activiteiten verder uit te breiden in onder meer Brazilië, Canada en India.

Het jaar 2010 stond in het teken van de overname van Strukton Groep N.V. (Strukton). Oranjewoud N.V. heeft op 29 oktober 2010 100% van de aandelen verkregen van de verkoper De Nederlandse Spoorwegen N.V. en daarmee control verkregen over deze nieuwe deelneming. Vanaf genoemde datum worden de omzet, het resultaat en de balans van Strukton geconsolideerd in de cijfers van Oranjewoud N.V.

Strukton is een full service provider voor infrastructuur- en accommodatieoplossingen, met een omzet in 2010 van ruim € 1,4 miljard en ruim 6.000 medewerkers. De focus bij Strukton ligt op mobiliteit, knooppunten en doorgaande exploitatie. Deze focus is ingegeven door de urgente marktvraag: er is een maatschappelijke trend zichtbaar van toenemende mobiliteit van mensen en goederen. In Nederland is hierbij tevens sprake van een dichtbebouwde omgeving die extra technische uitdagingen met zich meebrengt.

Strukton is marktleider op de Nederlandse railmarkt en heeft de nummer twee positie op de Europese railmarkt. Strukton heeft daarnaast een prominente positie in de Nederlandse infrastructuur markt in specifieke high-tech niches. Verder is Strukton een van de marktleiders op de Nederlandse markt voor publiek-private samenwerking. Het overgrote deel van de omzet van Strukton is de afgelopen jaren gerealiseerd in de relatieve stabiele markten van rail en infrastructuur, waarbij de overheid of bedrijven die in handen zijn van de overheid de belangrijkste opdrachtgevers zijn. De strategie van Strukton en daaraan gerelateerde dienstverlening en levering van producten aan haar opdrachtgevers kenmerken zich door kennisintensieve activiteiten en technologische ontwikkeling.

Het is niet uitgesloten dat de internationale ambities – keuze voor bepaalde landen – voor de groeisector Infrastructuur worden gecombineerd met die van de groeisector Milieu. Op de korte termijn is het echter niet de verwachting dat de Groep verder groeit door middel van acquisities binnen de strategische groeisectoren. Oranjewoud N.V. wil eerst aandacht geven aan het nog verder verbeteren van de performance van Strukton en daarnaast beperkt de huidige leningdocumentatie het doen van acquisities. Op grond hiervan zijn acquisities weliswaar toegestaan, mits deze zijn gefinancierd met door Oranjewoud N.V. nieuw uit te geven aandelen.

De overname van Strukton levert Oranjewoud N.V. een verbreding en versterking op van haar positie in de Infrastructuur markt en kan hiermee profiteren van de toenemende vraag naar multi-disciplinaire, geïntegreerde oplossingen. Multi-disciplinaire projecten omvatten de hele range van de design-build projecten tot en met projecten op het gebied van publiek-private samenwerking.

De combinatie die is ontstaan na de overname van Strukton levert Oranjewoud N.V. (de Groep) een aantal – strategische – voordelen op. Deze zijn:

 • In totaal ruim € 1,8 miljard omzet op jaarbasis en ca. 9.500 medewerkers (inclusief GeoIngeniería);
 • een verbeterde positie bij aanbestedingen voor complexe en/of integrale projecten (nationaal en internationaal);
 • leidende posities in diverse marktsegmenten;
 • een sterker profiel richting internationale opdrachtgevers die meer en meer aansturen op consolidatie van haar dienstverleners;
 • een sterkere positie in rail-engineering via het internationale netwerk van Strukton;
 • kennisuitwisseling en het delen van best-practices.

In het jaarverslag van 2009 werd nog een vijfde groeisector, Sport & Leisure, vermeld. Op 6 januari 2010 heeft Oranjewoud een belang van 85% verkregen in J & E Sports B.V. en is daarmee vanaf die datum in control. J & E Sports is gespecialiseerd in verkoop, aanleg en onderhoud van kunstgras. Eind 2010 heeft het bestuur besloten om in deze groeisector pas op de plaats te maken.

De leden van de Raad van Bestuur zijn de heren G.P. Sanderink en P.G. Pijper. De heer Sanderink is benoemd voor onbepaalde tijd. De heer P.G. Pijper is op 29 oktober 2010 tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd voor een periode van vier jaar.

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 29 oktober 2010 zijn als leden van de raad van commissarissen benoemd de heren H.G.B. Spenkelink (voorzitter RvC), de heer W.G.B. te Kamp en de heer J.P.F. van Zeeland. Alle drie de leden zijn benoemd voor een periode van drie jaar. Het voornemen bestaat om in 2011 een vierde lid in de raad van commissarissen te benoemen.

Gescheiden ondernemingen
De advies- en ingenieursdiensten van Oranjewoud N.V. en de uitvoeringsactiviteiten van Strukton zullen niet worden geïntegreerd. Vanzelfsprekend wordt samengewerkt op het moment dat opdrachtgevers kunnen profiteren van de gecombineerde kennis, competenties en referenties van de groep en vindt kennisuitwisseling en het delen van best-practices plaats. De advies en ingenieursdiensten en Strukton hebben ieder hun eigen strategische doelstellingen. Het beleid van Oranjewoud N.V. met betrekking tot het voorkomen van eventuele belangenverstrengeling is vorm gegeven door procedures die worden aangepast aan de interne organisatorische veranderingen en de eisen die gesteld worden door aanbestedingswet- en regelgeving. Deze procedures omvatten: organisatorische scheiding van projecten, scheiding van bedrijven, scheiding van managementsystemen, borging van geheimhouding en de bedrijfs(gedrags)code. De medewerkers van de onderdelen van Oranjewoud N.V. worden voorgelicht over belangenverstrengeling, integriteit en het belang van naleving van (interne) regelgeving. Ook de ICT-systemen van de advies- en ingenieursdiensten van Oranjewoud N.V. en Strukton zijn ook volledig gescheiden.

Branding
De uitbreiding van de internationale activiteiten binnen het segment advies- en ingenieursdiensten heeft gevraagd om heroriëntatie op het gebied van naamgeving en branding. In 2010 zijn activiteiten ontplooid om te komen tot groepering van de internationale advies- en ingenieursactiviteiten onder één naam. Begin 2011 is deze nieuwe naam gelanceerd: Antea Group. Antea Group is een afgeleide van het Griekse Antaeus. Dit betekent ‘god van de aarde, die met beide benen op de grond blijft staan’. Een naam die uitstekend past bij het werk, de bedrijfshistorie en de werkzaamheden in het internationale werkveld van de advies- en ingenieursdiensten. Deze naamswijziging draagt bij aan de noodzaak om onze dienstverlening op een consistente en congruente wijze richting onze internationaal opererende opdrachtgevers voor het voetlicht te brengen. De naamwijziging is in eerste instantie doorgevoerd in België, Frankrijk en de Verenigde Staten. Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. in Nederland en het recent verworven GeoIngeniería SAS in Colombia volgen in 2012. Tot die tijd zullen beide bedrijven de Antea Group co-branden middels de toevoeging “Member of Antea Group”. Medio 2011 zal een nieuwe holding voor de advies- en ingenieursdiensten van Oranjewoud N.V. worden gecreëerd, die de naam Antea Group zal krijgen.

Meer informatie
Leest u voor meer informatie het volledige bericht (9 pagina’s) op www.oranjewoud.nl/ir

Over Oranjewoud N.V.
Oranjewoud N.V., topholding van Strukton Groep, Antea Group en Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud, is een beursgenoteerde onderneming, waarin nationaal en internationaal opererende bedrijven zijn ondergebracht. De tot Oranjewoud N.V. behorende ondernemingen verrichten activiteiten op het gebied van civiele infrastructuur, rail, gebouwen, milieu, ruimtelijke ontwikkeling en recreatie. Hierbij wordt het gehele traject van studie, advies, ontwerp, planvoorbereiding en directievoering tot realisatie, beheer en exploitatie verzorgd. Oranjewoud N.V. is genoteerd aan de officiële Markt van Euronext NV te Amsterdam en is voor 79,20% in handen van Centric B.V. Ze telt ongeveer 9.500 medewerkers met een omzet van € 1,8 miljard in 2010.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Oranjewoud Beheer N.V.