Fugro: Omzetgroei in geleidelijk verbeterende markten

Fugro verwacht in 2011 een omzettoename

Gang van zaken
In de loop van 2010 is in sommige regio’s, met name in het Verre Oosten, het economisch herstel geleidelijk ingezet, hetgeen de vraag naar energie deed stijgen. Dit heeft geleid tot een hogere olieprijs en een toename in de wereldwijde uitgaven voor exploratie en productie van de olie- en gasindustrie. Omdat een groot deel van Fugro’s activiteiten met deze sector verband houdt, was het effect hiervan ook in onze activiteiten waarneembaar.

In de eerste helft van 2010 was de omzet gelijk aan die in de eerste helft van het voorgaande jaar, maar in de loop van de tweede helft van 2010 trok de groei weer aan en steeg de omzet met 22% vergeleken met de tweede helft van 2009.

Andere sectoren waarin Fugro actief is, lieten meer regionale verschillen in de vraag naar onze diensten zien. In Europa stagneerde de vraag naar diensten voor omvangrijke infrastructurele projecten, terwijl er in Afrika weinig belangstelling bestond voor aan mijnbouw gerelateerde werkzaamheden. Elders bleef de vraag naar deze diensten redelijk goed of vertoonde een geleidelijk herstel.

De prijsdruk houdt aan in segmenten met overcapaciteit, zoals de seismische en constructie-ondersteunende activiteiten op zee. De nieuwe extra capaciteit op de markt voor seismische activiteiten op zee overtreft nog steeds de groei in de vraag. Voor offshoreconstructiewerk heeft een onderbreking in nieuwe op te starten projecten eind 2008 ertoe geleid dat in de verslagperiode minder projecten de constructiefase zijn ingegaan.

Onder deze marktomstandigheden blijft Fugro zich toeleggen op kostenbeheersing en optimale capaciteitsbenutting door in sommige sectoren scherpe prijzen te hanteren.

Dit heeft in 2010 geleid tot een wat lagere nettowinstmarge van 11,9% (2009: 12,8%). De omzet van EUR 2.280,4 miljoen was hoger dan die in alle voorgaande jaren. Alle drie de divisies lieten omzetgroei zien en waren winstgevend.

Fugro’s financiële positie is solide en vormt een goede basis voor plannen voor verdere groei op de middellange termijn, zowel autonoom als door middel van overnames. Het programma voor vernieuwing en uitbreiding van de scheepsvloot voor seismische activiteiten op zee is tijdens het verslagjaar afgerond. Voor de divisies Geotechniek en Survey zijn er plannen voor verdere uitbreiding en vernieuwing van de vloot.

De grote verscheidenheid aan diensten stelt Fugro in staat haar opdrachtgevers een totaalpakket aan te bieden voor complexe projecten. Dit geldt niet alleen voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van olie en gas, maar ook voor omvangrijke infrastructurele projecten, zoals havenuitbreidingen en windmolenparken op zee.

Vooruitzichten
Het grootste deel van Fugro’s omzet komt uit de olie- en gasindustrie. Deze diensten worden verleend gedurende de gehele levenscyclus van olie- en gasvelden en dragen 73% bij aan de jaarlijkse omzet. In hoedanigheid van dienstverlener is de olieprijs als zodanig niet direct van invloed op Fugro’s inkomsten, maar energieprijzen kunnen zeker van invloed zijn op het gedrag van Fugro’s opdrachtgevers met betrekking tot hun investeringen. Investeringen in exploratie en nieuwe ontwikkelingen worden gedreven door verwachtingen met betrekking tot de toekomstige vraag en de prijs van olie en gas.

Met een zich verbeterende economische situatie in diverse regio’s in de wereld neemt de vraag naar olie en gas toe. Dit wordt ook weerspiegeld in het herstel van de olieprijs van onder de USD 40 per vat (Brent) aan het begin van 2009 tot meer dan USD 90 per vat begin 2011. Recentelijk is de prijs verder opgelopen door de politieke spanningen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Volgens externe rapporten wordt verwacht dat de wereldwijde E&P (exploratie en productie) investeringen van de olie- en gasindustrie in 2010 zijn gestegen met ongeveer 11%. Verdere stijgingen met 12 tot 15% worden voorspeld voor 2011, waarmee het totale wereldwijde investeringsbudget uitkomt op een recordhoogte van USD 490 miljard. Deze voorspellingen zijn gebaseerd op een verwachte gemiddelde olieprijs in 2011 van USD 77 per vat.

De gemiddelde olieprijs bedroeg USD 58 in 2009 en USD 70 in 2010. Er zijn aanwijzingen dat de NOC’s (National Oil Companies) hun hoge investeringsniveau zullen voortzetten en dat in het bijzonder de grote internationale oliemaatschappijen hun uitgaven in 2011 zullen verhogen.

De afname van de productie van bestaande velden door uitputting bedraagt wereldwijd jaarlijks zo’n 6 à 8%. Dit betekent dat, zelfs zonder een groeiende vraag, er voortdurend een noodzaak is voor exploratie en nieuwe ontwikkelingen.

Het tijdpad waarin men beslissingen neemt speelt een belangrijke rol. Voor nieuwe grote offshore olie- en gasvelden geldt dat er een aantal jaren ligt tussen het besluit tot de ontwikkeling van een veld en de feitelijke start van de productie. Gezien de aanlooptijd die nodig is om nieuwe velden in productie te brengen is de noodzaak om te blijven investeren in productiecapaciteit minder gevoelig voor economische ontwikkelingen op de korte termijn. De betrokkenheid van Fugro bij onderhoudswerkzaamheden van installaties op zee (IRM: Inspection, Repair and Maintenance) is de afgelopen jaren toegenomen. Deze werkzaamheden zijn minder gevoelig voor schommelingen in de olieprijs omdat onderhoud van productievelden hoe dan ook noodzakelijk is.

Het grootste deel van Fugro’s diensten aan de olie- en gasindustrie wordt verleend door Offshore Geotechniek, Offshore Survey, Subsea Services, Information Services en Seismic Services.

In andere sectoren waarin Fugro actief is, zoals grootschalige infrastructuur, zijn er aanwijzingen voor een verder herstel in een aantal regio’s in de loop van het komende jaar. Dit betreft projecten voor transport (zoals wegen en havens), kustbescherming, pijpleidingen en waterbeheer. Zowel de geotechnische activiteiten op het land en langs de kust als de luchtkarteringsactiviteiten van Geospatial zijn hierbij betrokken. De decentrale organisatiestructuur, met lokaal opererende werkmaatschappijen, stelt Fugro in staat snel in te spelen op veranderingen in de vraag naar diensten op het gebied van infrastructuur die een nationaal of regionaal karakter hebben.

Als gevolg van de sterke prijsdaling van grondstoffen en de grote afhankelijkheid van kleinere opdrachtgevers van externe projectfinanciering, was er in 2009 een sterke afname van de vraag naar het zoeken naar natuurlijke grondstoffen. Gedurende de tweede helft van 2010 vond er een geleidelijke verbetering in de vraag naar deze diensten plaats.

Naast de invloed van de vraag uit de markt spelen de wisselkoersen van de Amerikaanse dollar, de Noorse kroon en het Britse pond ten opzichte van de Euro een belangrijke rol. Het grootste deel van Fugro’s omzet staat tegenover kosten die worden gemaakt in dezelfde valuta, maar de translatie naar Euro’s kan echter van invloed zijn op de financiële rapportage van de resultaten die in Euro’s plaatsvindt. Naast valutaschommelingen is politieke instabiliteit een andere factor die onzekerheid geeft en die tot stagnatie van projecten kan leiden.

De economische ontwikkelingen in de afgelopen twee jaar hebben geleid tot minder spanning op de arbeidsmarkt en tot meer beheersbare kosten van door derden verleende diensten, zoals transport van materieel en kortetermijn charters van schepen.

In 2010 profiteerde Fugro van de in 2009 genomen kostenbesparingsmaatregelen en verscheidene van deze maatregelen blijven van kracht zoals:

  • terughoudendheid met nieuwe investeringen tenzij op korte termijn rendabel of strategisch belangrijk;
  • flexibiliteit in ingehuurde capaciteit, zoals gecharterde schepen en freelance personeel;
  • verdere optimalisatie van operationele efficiëntie.

Nu het herstel van de wereldeconomie verder lijkt door te zetten, kunnen de sectoren waarop Fugro zich richt snel goede kansen bieden op verdere groei. Dit betreft met name energie, bouw, transport, grondstoffen en water.

Uitbreiding en verbreding van de activiteiten door overnames blijft ook onderdeel van de strategie. Meer realistische waarderingen van ondernemingen dan in sommige sectoren de afgelopen jaren het geval is geweest, kunnen dit versterken.

Fugro verwacht een geleidelijke verdere verbetering in een aantal marktsectoren waarin zij actief is. Dit wordt ondersteund door goede tenderactiviteiten in verscheidene sectoren en een zich verbeterende orderportefeuille vergeleken met de situatie een jaar geleden. Desalniettemin is het aannemelijk dat nog enige tijd sprake zal zijn van prijsdruk in sectoren zoals seismisch onderzoek op zee. Daarnaast heeft de relatief strenge winter in het noordelijk halfrond de met de bouw gerelateerde activiteiten in sommige landen vertraagd, zoals in de Verenigde Staten.

In de tweede helft van 2010 begon de omzet te stijgen, resulterende in de tot nu toe hoogste omzet die Fugro over een periode van een half jaar heeft behaald. Mede op basis hiervan wordt een omzettoename verwacht in 2011 ten opzichte van het voorgaande jaar. Naar het zich laat aanzien, zal de vraag naar onze diensten zich in de loop van het jaar geleidelijk aan verder herstellen. Dit zal ruimte bieden voor optimalisatie van de beschikbare bezettingsgraden van materieel en wellicht enig prijsherstel in de sectoren die onder druk staan.

In het licht van de voortgaande onzekerheden en volatiliteit in de marktontwikkelingen en gezien het kortlopende karakter van een deel van onze projecten kunnen wij, net als in voorgaande jaren, eerst een kwantitatieve jaarprognose afgeven bij de publicatie van het halfjaarverslag in augustus 2011.

Meer informatie
Lees het volledige persbericht (21 pagina’s) op www.fugro.com

Fugro verzamelt en interpreteert gegevens over het aardoppervlak en de (zee)bodem en geeft hierop gebaseerde adviezen. In het verlengde hiervan levert Fugro aanverwante diensten, waaronder nauwkeurige plaatsbepaling, het testen van bouwmaterialen, reservoir engineering en datamanagement. Organisatorisch bestaat Fugro uit drie divisies: Geotechniek, Survey en Geoscience. Fugro is genoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de AEX- index. Fugro heeft circa 13.500 medewerkers in dienst in ruim vijftig landen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Fugro N.V.

Fugro: Omzetgroei in geleidelijk verbeterende markten | Infrasite

Fugro: Omzetgroei in geleidelijk verbeterende markten

Fugro verwacht in 2011 een omzettoename

Gang van zaken
In de loop van 2010 is in sommige regio’s, met name in het Verre Oosten, het economisch herstel geleidelijk ingezet, hetgeen de vraag naar energie deed stijgen. Dit heeft geleid tot een hogere olieprijs en een toename in de wereldwijde uitgaven voor exploratie en productie van de olie- en gasindustrie. Omdat een groot deel van Fugro’s activiteiten met deze sector verband houdt, was het effect hiervan ook in onze activiteiten waarneembaar.

In de eerste helft van 2010 was de omzet gelijk aan die in de eerste helft van het voorgaande jaar, maar in de loop van de tweede helft van 2010 trok de groei weer aan en steeg de omzet met 22% vergeleken met de tweede helft van 2009.

Andere sectoren waarin Fugro actief is, lieten meer regionale verschillen in de vraag naar onze diensten zien. In Europa stagneerde de vraag naar diensten voor omvangrijke infrastructurele projecten, terwijl er in Afrika weinig belangstelling bestond voor aan mijnbouw gerelateerde werkzaamheden. Elders bleef de vraag naar deze diensten redelijk goed of vertoonde een geleidelijk herstel.

De prijsdruk houdt aan in segmenten met overcapaciteit, zoals de seismische en constructie-ondersteunende activiteiten op zee. De nieuwe extra capaciteit op de markt voor seismische activiteiten op zee overtreft nog steeds de groei in de vraag. Voor offshoreconstructiewerk heeft een onderbreking in nieuwe op te starten projecten eind 2008 ertoe geleid dat in de verslagperiode minder projecten de constructiefase zijn ingegaan.

Onder deze marktomstandigheden blijft Fugro zich toeleggen op kostenbeheersing en optimale capaciteitsbenutting door in sommige sectoren scherpe prijzen te hanteren.

Dit heeft in 2010 geleid tot een wat lagere nettowinstmarge van 11,9% (2009: 12,8%). De omzet van EUR 2.280,4 miljoen was hoger dan die in alle voorgaande jaren. Alle drie de divisies lieten omzetgroei zien en waren winstgevend.

Fugro’s financiële positie is solide en vormt een goede basis voor plannen voor verdere groei op de middellange termijn, zowel autonoom als door middel van overnames. Het programma voor vernieuwing en uitbreiding van de scheepsvloot voor seismische activiteiten op zee is tijdens het verslagjaar afgerond. Voor de divisies Geotechniek en Survey zijn er plannen voor verdere uitbreiding en vernieuwing van de vloot.

De grote verscheidenheid aan diensten stelt Fugro in staat haar opdrachtgevers een totaalpakket aan te bieden voor complexe projecten. Dit geldt niet alleen voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van olie en gas, maar ook voor omvangrijke infrastructurele projecten, zoals havenuitbreidingen en windmolenparken op zee.

Vooruitzichten
Het grootste deel van Fugro’s omzet komt uit de olie- en gasindustrie. Deze diensten worden verleend gedurende de gehele levenscyclus van olie- en gasvelden en dragen 73% bij aan de jaarlijkse omzet. In hoedanigheid van dienstverlener is de olieprijs als zodanig niet direct van invloed op Fugro’s inkomsten, maar energieprijzen kunnen zeker van invloed zijn op het gedrag van Fugro’s opdrachtgevers met betrekking tot hun investeringen. Investeringen in exploratie en nieuwe ontwikkelingen worden gedreven door verwachtingen met betrekking tot de toekomstige vraag en de prijs van olie en gas.

Met een zich verbeterende economische situatie in diverse regio’s in de wereld neemt de vraag naar olie en gas toe. Dit wordt ook weerspiegeld in het herstel van de olieprijs van onder de USD 40 per vat (Brent) aan het begin van 2009 tot meer dan USD 90 per vat begin 2011. Recentelijk is de prijs verder opgelopen door de politieke spanningen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Volgens externe rapporten wordt verwacht dat de wereldwijde E&P (exploratie en productie) investeringen van de olie- en gasindustrie in 2010 zijn gestegen met ongeveer 11%. Verdere stijgingen met 12 tot 15% worden voorspeld voor 2011, waarmee het totale wereldwijde investeringsbudget uitkomt op een recordhoogte van USD 490 miljard. Deze voorspellingen zijn gebaseerd op een verwachte gemiddelde olieprijs in 2011 van USD 77 per vat.

De gemiddelde olieprijs bedroeg USD 58 in 2009 en USD 70 in 2010. Er zijn aanwijzingen dat de NOC’s (National Oil Companies) hun hoge investeringsniveau zullen voortzetten en dat in het bijzonder de grote internationale oliemaatschappijen hun uitgaven in 2011 zullen verhogen.

De afname van de productie van bestaande velden door uitputting bedraagt wereldwijd jaarlijks zo’n 6 à 8%. Dit betekent dat, zelfs zonder een groeiende vraag, er voortdurend een noodzaak is voor exploratie en nieuwe ontwikkelingen.

Het tijdpad waarin men beslissingen neemt speelt een belangrijke rol. Voor nieuwe grote offshore olie- en gasvelden geldt dat er een aantal jaren ligt tussen het besluit tot de ontwikkeling van een veld en de feitelijke start van de productie. Gezien de aanlooptijd die nodig is om nieuwe velden in productie te brengen is de noodzaak om te blijven investeren in productiecapaciteit minder gevoelig voor economische ontwikkelingen op de korte termijn. De betrokkenheid van Fugro bij onderhoudswerkzaamheden van installaties op zee (IRM: Inspection, Repair and Maintenance) is de afgelopen jaren toegenomen. Deze werkzaamheden zijn minder gevoelig voor schommelingen in de olieprijs omdat onderhoud van productievelden hoe dan ook noodzakelijk is.

Het grootste deel van Fugro’s diensten aan de olie- en gasindustrie wordt verleend door Offshore Geotechniek, Offshore Survey, Subsea Services, Information Services en Seismic Services.

In andere sectoren waarin Fugro actief is, zoals grootschalige infrastructuur, zijn er aanwijzingen voor een verder herstel in een aantal regio’s in de loop van het komende jaar. Dit betreft projecten voor transport (zoals wegen en havens), kustbescherming, pijpleidingen en waterbeheer. Zowel de geotechnische activiteiten op het land en langs de kust als de luchtkarteringsactiviteiten van Geospatial zijn hierbij betrokken. De decentrale organisatiestructuur, met lokaal opererende werkmaatschappijen, stelt Fugro in staat snel in te spelen op veranderingen in de vraag naar diensten op het gebied van infrastructuur die een nationaal of regionaal karakter hebben.

Als gevolg van de sterke prijsdaling van grondstoffen en de grote afhankelijkheid van kleinere opdrachtgevers van externe projectfinanciering, was er in 2009 een sterke afname van de vraag naar het zoeken naar natuurlijke grondstoffen. Gedurende de tweede helft van 2010 vond er een geleidelijke verbetering in de vraag naar deze diensten plaats.

Naast de invloed van de vraag uit de markt spelen de wisselkoersen van de Amerikaanse dollar, de Noorse kroon en het Britse pond ten opzichte van de Euro een belangrijke rol. Het grootste deel van Fugro’s omzet staat tegenover kosten die worden gemaakt in dezelfde valuta, maar de translatie naar Euro’s kan echter van invloed zijn op de financiële rapportage van de resultaten die in Euro’s plaatsvindt. Naast valutaschommelingen is politieke instabiliteit een andere factor die onzekerheid geeft en die tot stagnatie van projecten kan leiden.

De economische ontwikkelingen in de afgelopen twee jaar hebben geleid tot minder spanning op de arbeidsmarkt en tot meer beheersbare kosten van door derden verleende diensten, zoals transport van materieel en kortetermijn charters van schepen.

In 2010 profiteerde Fugro van de in 2009 genomen kostenbesparingsmaatregelen en verscheidene van deze maatregelen blijven van kracht zoals:

  • terughoudendheid met nieuwe investeringen tenzij op korte termijn rendabel of strategisch belangrijk;
  • flexibiliteit in ingehuurde capaciteit, zoals gecharterde schepen en freelance personeel;
  • verdere optimalisatie van operationele efficiëntie.

Nu het herstel van de wereldeconomie verder lijkt door te zetten, kunnen de sectoren waarop Fugro zich richt snel goede kansen bieden op verdere groei. Dit betreft met name energie, bouw, transport, grondstoffen en water.

Uitbreiding en verbreding van de activiteiten door overnames blijft ook onderdeel van de strategie. Meer realistische waarderingen van ondernemingen dan in sommige sectoren de afgelopen jaren het geval is geweest, kunnen dit versterken.

Fugro verwacht een geleidelijke verdere verbetering in een aantal marktsectoren waarin zij actief is. Dit wordt ondersteund door goede tenderactiviteiten in verscheidene sectoren en een zich verbeterende orderportefeuille vergeleken met de situatie een jaar geleden. Desalniettemin is het aannemelijk dat nog enige tijd sprake zal zijn van prijsdruk in sectoren zoals seismisch onderzoek op zee. Daarnaast heeft de relatief strenge winter in het noordelijk halfrond de met de bouw gerelateerde activiteiten in sommige landen vertraagd, zoals in de Verenigde Staten.

In de tweede helft van 2010 begon de omzet te stijgen, resulterende in de tot nu toe hoogste omzet die Fugro over een periode van een half jaar heeft behaald. Mede op basis hiervan wordt een omzettoename verwacht in 2011 ten opzichte van het voorgaande jaar. Naar het zich laat aanzien, zal de vraag naar onze diensten zich in de loop van het jaar geleidelijk aan verder herstellen. Dit zal ruimte bieden voor optimalisatie van de beschikbare bezettingsgraden van materieel en wellicht enig prijsherstel in de sectoren die onder druk staan.

In het licht van de voortgaande onzekerheden en volatiliteit in de marktontwikkelingen en gezien het kortlopende karakter van een deel van onze projecten kunnen wij, net als in voorgaande jaren, eerst een kwantitatieve jaarprognose afgeven bij de publicatie van het halfjaarverslag in augustus 2011.

Meer informatie
Lees het volledige persbericht (21 pagina’s) op www.fugro.com

Fugro verzamelt en interpreteert gegevens over het aardoppervlak en de (zee)bodem en geeft hierop gebaseerde adviezen. In het verlengde hiervan levert Fugro aanverwante diensten, waaronder nauwkeurige plaatsbepaling, het testen van bouwmaterialen, reservoir engineering en datamanagement. Organisatorisch bestaat Fugro uit drie divisies: Geotechniek, Survey en Geoscience. Fugro is genoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de AEX- index. Fugro heeft circa 13.500 medewerkers in dienst in ruim vijftig landen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Fugro N.V.