Project ontpoldering Noordwaard gegund

aannemerscombinatie Boskalis / Martens en van Oord / Van Hattum en Blankevoort / Gebr. Van Kessel

Op 1 maart 2011 heeft de directeur-generaal van Rijkswaterstaat Jan Hendrik Dronkers het uitvoeringscontract voor het project ontpoldering Noordwaard ondertekend met de aannemerscombinatie Boskalis bv / Martens en van Oord Aannemingsbedrijf BV / Van Hattum en Blankevoort bv / Gebr. Van Kessel Wegenbouw B.V.

Het project ontpoldering Noordwaard is een van de projecten van het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier. Met het project ontpoldering Noordwaard wordt een groot deel van de Noordwaard doorstroombaar gemaakt, wat een waterstandsdaling van 30 centimeter oplevert bij Gorinchem.

Mijlpaal
Met de ondertekening van het contract is een belangrijke mijlpaal bereikt om het project ten aanzien van de waterveiligheid eind 2015 op te leveren. Parallel aan deze mijlpaal lopen er nog bezwaren tegen het Rijksinpassingsplan bij de Raad van State. De betrokkenen zijn nog in afwachting van de uitspraak. Rijkswaterstaat meldt dat een eventuele vertraging van de uitspraak geen druk uitoefent op de oplevering in 2015, dit komt onder andere door het parallel inzetten van diverse trajecten, zoals het ontwerp, de vastgoedverwerving en de aanbesteding.

Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)
Kwaliteit en duurzaamheid zijn belangrijke overwegingcriteria in de gunning geweest. Daarom heeft Rijkswaterstaat van tevoren een aantal criteria vastgesteld voor de beoordeling van de biedingen. Een daarvan is het voorkomen van transport- en geluidshinder. De winnende aannemerscombinatie heeft hiervoor enkele voorstellen bij hun bieding aangegeven, zoals:

  • het hergebruiken van het overgrote deel van de vrijkomende grond in de Noordwaard;
  • het aan- en afvoeren van de resterende grond per schip– met inzet van tijdelijke loswallen;
  • het gebruikmaken van een centrale bouwweg om het bouwverkeer van het gewone verkeer te scheiden;
  • het maken van ongelijkvloerse kruisingen van de centrale bouwweg en het gewone verkeer, op drukke punten.

Ruimte voor de Rivier
In de afgelopen eeuwen hebben de rivieren steeds minder ruimte gekregen. De rivieren liggen ingeklemd tussen steeds hogere dijken en achter die dijken wonen steeds meer mensen. Tegelijk is door bodemdaling het land achter de dijken lager komen te liggen. Ook regent het vaker en harder waardoor de rivieren steeds meer water moeten verwerken.

Bij een eventuele dijkdoorbraak zijn in het ongunstigste geval 4 miljoen Nederlanders in gevaar. De regering neemt daarom maatregelen om de veiligheid te vergroten en daarmee in de toekomst het rivierengebied te beschermen tegen overstromingen. De rivier krijgt op meer dan 30 plaatsen meer ruimte. Deze maatregelen vormen samen het programma Ruimte voor de Rivier. Naast veiligheid investeert het programma Ruimte voor de Rivier in ruimtelijke kwaliteit: het rivierengebied wordt mooier en aantrekkelijker gemaakt en biedt meer ruimte aan natuur en recreatie.