Voorstel voor vervolg Taskforce Mobiliteitsmanagement

Propositie Platform Slim Werken Slim Reizen

Propositie: rol aanbieders, stichtingen en koepels
Het nieuwe Platform staat open voor verschillende initiatieven van partijen die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Platform. Naast de al genoemde partijen kunt u denken aan stichtingen, aanbieders en koepelorganisaties.

Samenhang
Hiermee krijgt een brede coalitie rond het thema Slim Werken Slim Reizen vervolg. Deze stakeholders brengen issues van hun achterban in en informeren hun leden over relevante zaken besproken in het Platform. Zij dragen zo bij aan het verbinden van inhoud, organisaties en mensen, en daarmee aan een betere samenwerking en het versneld bereiken van de gezamenlijke doelstellingen. Door deze stakeholders te betrekken, wordt versnippering voorkomen en ontstaat meer samenhang.

Aanbieders
Het gaat om de aanbieders van diensten en producten op het gebied van SWSR, die niet al vertegenwoordigd zijn via de B50 . Ze zijn ondermeer gebundeld in de Vereniging Aanbieders Bereikbaarheidsdiensten Nederland (VABN) en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). In vergelijking met de Taskforce zullen in het Platform de aanbieders beter zijn vertegenwoordigd. Dit is belangrijk: een ‘volwassen’ markt is nodig om het slim werken en slim reizen op een hoog niveau te krijgen in Nederland.

Aandachtspunt hierbij is marktordening: hoe krijgen en houden aanbieders een eerlijke kans in een markt waar veel gesubsidieerde partijen opereren? Van regionale overheden en door overheden gesubsidieerde intermediaire organisaties wordt verwacht dat zij de randvoorwaarden hebben gecreëerd voor het tot stand komen van een gezonde markt van aanbieders van producten en diensten op het gebied van SWSR. Voor het snel volwassen maken van de markt en het versnellen van de transitie richting SWSR is het van belang dat overheden zich beperken tot die rollen die niet (zelfstandig) door de markt opgepakt kunnen worden. Hierdoor ontstaat transparantie van het aanbod van producten en diensten en een ‘level playing field’ op het gebied van SWSR.

Stichtingen
Op het gebied van Slim Werken Slim Reizen zijn al twaalf stichtingen actief. Deze stichtingen gaan een samenwerkingsverband vormen en bundelen hiermee hun kennis, expertise en ervaring. De samenwerkende stichtingen hebben een zelfstandige rol in het stimuleren van SWSR. Zij beschikken over uitvoeringskracht en kunnen de drie pijlers onder het Platform (Regio’s, B50 en Werknemers) helpen bij het realiseren van hun doelen en daar met name op operationeel niveau verbindingen tussen te leggen.

Koepels
VNO-NCW en MKB Nederland spelen als koepel een belangrijke rol om het bedrijfsleven te mobiliseren om verkeer in de spits te verminderen. De verbreding van de scope van ‘mobiliteit’ naar ‘Slim Reizen Slim Werken’ wordt gesteund. Ervaring leert dat door de synergie tussen bewuste mobiliteit en flexibel werken meer effect te verwachten valt. De koepels bereiken hun leden vooral via hun regionale organisaties, maar zijn ook actief door inzet van het nationale gezamenlijke beleidsbureau. Onderdeel van VNO NCW is de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN). De AWVN biedt ondersteuning bij het samenstellen van arbeidsvoorwaarden op het gebied van mobiliteit en Het Nieuwe Werken en de implementatie ervan. Ook heeft de AWVN een mobiliteitsgerelateerde arbeidsvoorwaardenscan ontwikkeld. Hiermee kan per bedrijf in kaart gebracht worden welke winst (in termen van reistijd en/of CO2) er te boeken is door meer optimale keuzes voor vervoermiddelen en de arbeidsvoorwaarden die hier bij passen.

Deze tekst is een beknopte weergave van een van de hoofdstukken van het voorstel dat 16 december 2010 naar de minister werd gestuurd. Reactie wordt in februari/maart 2011 verwacht.

Meer informatie
U vindt de volledige propositie (35 pagina’s) op de website van het Platform Taskforce Mobiliteitsmanagement

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Lees in Infrasite Nieuws Evaluatie Taskforce Mobiliteitsmanagement: minder spitskilometers In het nieuwsbericht vindt u links naar het rapport en de management samenvatting.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Platform Mobiliteitsmanagement