Nieuw bestuur voor Stadsregio Arnhem Nijmegen

Op 3 juni 2010 is de nieuwe Stadsregioraad van de Stadsregio Arnhem Nijmegen geïnstalleerd en is het nieuwe dagelijks bestuur gekozen. De Stadsregioraad is het hoogste bestuursorgaan van de stadsregio en bestaat uit 37 leden. De leden zijn aangewezen door de gemeenteraden van de 20 stadsregiogemeenten. De kandidaten voor het College van Bestuur zijn voorgedragen vanuit de nieuwe raad. De zittingsperiode van het bestuur is net als dat van de gemeentebesturen vier jaar.

Het Dagelijks Bestuur
Het College van Bestuur, is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stadsregio en bestaat uit vijf leden en een onafhankelijke voorzitter, Jaap Modder. Vanuit de Stadsregioraad zijn gekozen: Margreet van Gastel, wethouder Arnhem, Bert Jeene, wethouder Nijmegen, Kees Luesink, burgemeester Doesburg, Frank van Rooijen, wethouder Overbetuwe, Piet de Bruijn, wethouder Wijchen.

Op donderdag 10 juni tijdens de eerste vergadering van het CvB worden de portefeuilles verdeeld. Het dagelijks bestuur voert de programma’s uit vanuit de door de Stadsregioraad vastgestelde programmabegroting en is daarbij ondermeer bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor de bussen, Stadsregiotaxi en regionale treinen in een stadsregio. Ook stellen zij dit najaar de Verstedelijkingsvisie voor de regio op. Vanuit het College van Bestuur vindt actieve informatieverzorging plaats naar de besturen van de 20 gemeenten. Hieraan wordt onder meer invulling gegeven door toezending van vergaderstukken, verslagen, besluitenlijsten, nieuwsbrieven en themabijeenkomsten. Bij belangrijke onderwerpen krijgen de colleges van B&W en de gemeenteraden de gelegenheid om een reactie te geven voordat formele besluitvorming plaatsvindt. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar.

Het Algemeen Bestuur
In het Algemeen Bestuur, de Stadsregioraad, vindt de inhoudelijke discussie plaats over voorstellen van het College van Bestuur die ter besluitvorming voorliggen. De Stadsregioraad is onder andere verantwoordelijk voor het vaststellen van de begroting, het meerjaren programma mobiliteit en bijvoorbeeld voor het vaststellen van het regionaal economisch beleid en de regionale huisvestingsverordening. De leden van de Stadsregioraad hebben een actieve informatieplicht naar de eigen gemeenteraad en opereren mét last en ruggespraak van hun eigen raad. De vergaderingen van de Stadsregioraad zijn openbaar en vinden 5 maal per jaar plaats.

Samenwerkingsverband
De Stadsregio Arnhem Nijmegen is een vorm van verlengd lokaal bestuur (geen bestuurslaag) en werkt op basis van een in de wet vastgesteld takenpakket onder de naam Gemeenschappelijke Regeling Plus. De stadsregio is gericht op het efficiënt oplossen van bovenlokale, regionale vraagstukken in een verstedelijkt gebied, met als primaire focus mobiliteit, wonen, werken en ruimte. Hierbij wordt nauw samengewerkt met overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Het doel is ‘verbinden en faciliteren’ van uitvoeringskracht voor en met onze 20 stadsregiogemeenten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN)