Drie projecten krijgen geld uit Fonds Economische Structuurversterking

ICT, water klimaat en ruimte en creatieve industrie

Het kabinet stelt bijna 75 miljoen euro beschikbaar uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) aan drie projecten in de sectoren ICT, water klimaat en ruimte en creatieve industrie. Het gaat om selectieve voortzetting van projecten die deze kabinetsperiode aflopen op acht thema’s die voor de toekomst van Nederland van groot belang zijn. Verder krijgen TI Pharma (6 miljoen euro) en TTI Groene Genetica (3,4 miljoen euro) gezamenlijk bijna 10 miljoen euro ter overbrugging. Dit staat in een brief van minister Van der Hoeven (Economische Zaken) die mede namens de minister van Financiën, op 1 juni 2010 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De projecten zorgen ervoor dat de Nederlandse economie op langere termijn structureel wordt versterkt, evenals het alledaagse leven van mensen wordt verbeterd. ‘De projecten dragen onder andere bij aan nieuwe bedrijvigheid en daarmee aan de werkgelegenheid in Nederland’, aldus Van der Hoeven.

Voor de Creatieve industrie krijgt het projectvoorstel Creative Industry Research Programme (CIRP) ruim tien miljoen euro. De ambitie is dat de Nederlandse ontwerpsector een internationale koploper wordt in de ontwikkeling van Product Service Systems (PSS). Door het gecombineerd ontwerpen van fysieke en digitale producten en diensten ontstaat een integrale benadering. Dit zal een positieve invloed hebben op zowel de concurrentiekracht van de Nederlandse ontwerpsector als de Nederlandse industriële sector.

Het ICT-projectvoorstel ´COMMIT´ krijgt onder voorwaarde een bijdrage van maximaal 50 miljoen euro. Een internationale adviesraad krijgt een bindende adviesrol bij de deelprojecten voordat het geld uit het FES beschikbaar wordt gesteld. Door dit project worden de bestaande netwerken en competenties ingezet om vraagstukken op gebieden zoals welzijn, gezondheidszorg, transport en publieke veiligheid op te lossen.

Aan de indieners van het projectvoorstel 3D (Duurzame Dynamiek in de Delta) wordt 5 miljoen euro ter beschikking gesteld om het voorstel verder uit te werken. Er wordt onderzocht hoe invulling kan worden gegeven aan de duurzame inrichting van de Nederlandse stedelijke gebieden. Daarbij zal rekening moeten worden gehouden met de toekomstige wensen en ontwikkelingen op het terrein van water, natuur, landbouw, wonen, werken, recreatie en mobiliteit.

Het Fonds Economische Structuurversterking werd in 1995 opgericht met de bedoeling de meevallers van de aardgasbaten in een apart fonds onder te brengen. Het geld is bestemd voor investeringen in de infrastructuur en kenniseconomie van Nederland. Door te investeren in lange termijn krijgt de Nederlandse economie een structurele basis voor het moment waarop de aardgasopbrengsten als gevolg van dalende reserves teruglopen. Het beheer van het fonds ligt in handen van de ministers van Economische Zaken en van Financiën. Tot en met 2013 is ruim euro 41 miljard gereserveerd.

Meer informatie
De brief aan de Tweede Kamer staat op http://rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/06/01/mr-besluitvorming-fes500-selectieve-continuering-tranche-3.html

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat