67 mln voor Innovatieagenda Energie

voor onder meer wind op zee en duurzaam bouwen

Het kabinet stelt 67 miljoen euro beschikbaar voor vier programma’s die de uitstoot van CO2 kunnen verminderen en de positie van het bedrijfsleven kunnen verbeteren. Het gaat vooral om programma’s gericht op wind op zee, industriële energiebesparing, duurzame gebouwde omgeving en ‘groene chemie’ (biobased economy). De ministerraad heeft hier op voorstel van minister Van der Hoeven van Economische Zaken, mede namens minister Huizinga van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mee ingestemd.

De programma’s maken onderdeel uit van de Innovatieagenda Energie. Eerder is al een bedrag van 349 miljoen euro aan programma’s uit deze innovatieagenda goedgekeurd, waarmee het totaal nu op 416 miljoen euro komt. De innovatieprogramma’s bieden ondersteuning aan bedrijven en kennisinstellingen om door te gaan met innovatie die gericht is op nieuwe duurzame energieproducten en processen. Daarmee wordt een basis gelegd voor groei van hoogwaardige werkgelegenheid.

Het betreft de volgende programma’s:

  • Proeffabriek tweede generatie biobrandstoffen en chemische stoffen. Het kabinet investeert 15 miljoen euro in een proeffabriek waarin bedrijven en kennisinstellingen kunnen testen of hun ideeën voor de vermindering van de CO2-uitstoot ook op grotere schaal haalbaar zijn. Hierdoor kan de stap van laboratoriumschaal naar industriële schaal makkelijker worden genomen. Het totale bedrag dat door alle partijen wordt geïnvesteerd is 100 miljoen euro. Met dit programma wordt de Nederlandse mondiale koppositie op het gebied van biotechnologie uitgebouwd. Wereldwijd bestaat er nog geen vergelijkbare fabriek op deze schaalgrootte die deze mogelijkheden biedt;
  • Duurzaam bouwen. Het kabinet besteedt 20 miljoen euro aan een programma dat bedoeld is om minder energie te verbruiken in de woningbouw. Het streven is om 5.000 woningen 80 procent energiezuiniger te maken dan de huidige standaard. Het programma heeft onder meer als doel om aan de hand van innovatieve en energiezuinige praktijkprojecten overdracht van kennis op het gebied van bouwprocesinnovatie, innovatieve financiering en conceptueel bouwen naar ontwikkelaars en bouwers in die markt te stimuleren;
  • Ketenefficiency. Dit programma beoogt productieprocessen binnen en tussen bedrijven zo te vernieuwen dat er minder energie wordt gebruikt, dan wel meer duurzame energie. Dat geldt vooral voor bedrijven met een hoge energie-intensiteit, zoals in de staalindustrie en chemie. In 2030 zou het energieverbruik in de industrie met 50 procent gedaald moeten zijn. Voor dit project wordt 10 miljoen euro beschikbaar gesteld
  • Windenergie. Het innovatieproject voor Far and Large Offshore Wind (FLOW) krijgt 19,5 miljoen subsidie. Het budget zal worden besteed aan de eerste fase van het FLOW-project. Dit betreft onderzoek naar en ontwikkeling van onder andere efficiënte windturbines op de Noordzee, innovatieve funderingsconcepten, onderhoudsstrategieën en installatietechnieken voor windparken op grotere waterdiepte en afstand van de kust. Ook de aansluiting van deze parken op het elektriciteitsnet is hiervan een onderdeel. FLOW stelt betrokken partijen in staat om een leidende positie in te nemen op de Europese markt voor offshore windparken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Algemene Zaken