Eerste kwartaalcijfers 2010 beursfonds Oranjewoud N.V.

Gouda – Oranjewoud N.V. presenteert haar kwartaalbericht over het eerste kwartaal van 2010. Met ingang van 2009 wordt in het kader van de transparantierichtlijn op kwartaalbasis een algemene beschrijving van de financiële positie, resultaatontwikkeling en materiële transacties en gebeurtenissen verstrekt.

De markt
Oranjewoud N.V. richt haar activiteiten op de Advies- en Ingenieursdiensten, Realisatie en Detachering. De drie kernsegmenten van de groep.

Het kernsegment Advies- en Ingenieursdiensten heeft een goed eerste kwartaal van 2010 achter de rug, conform vorig jaar en boven verwachting. In Nederland ligt de focus op de groeisectoren Infrastructuur, Milieu, Water en Ruimtelijke Ontwikkeling. Het streven voor 2010 is een vergelijkbaar resultaat met 2009 te behalen. In Frankrijk presteert het per 1 oktober 2009 verworven Antea conform verwachting. Ook de activiteiten in België zijn conform vorig jaar en boven verwachting.

In de Verenigde Staten lijkt de economie te verbeteren. De web based softwaretool iEHS® zal bijdragen aan een positieve resultaatontwikkeling. Bovendien is de organisatie in de Verenigde Staten aangepast en zijn kosten gereduceerd. De positieve effecten hiervan zijn aan het eind van het eerste kwartaal zichtbaar geworden.

Bij het kernsegment Realisatie is er in het eerste kwartaal van 2010 een forse impact geweest van het langdurige winterweer in Europa. De omzet bleef door het onwerkbare weer achter en daarbij waren er dientengevolge kosten van improductiviteit. De orderportefeuille is nog steeds op een goed niveau.

Het kernsegment Detachering kent moeilijkere tijden. In het eerste kwartaal van het vorig jaar werd er – voortbordurend op de hoogconjunctuur van 2008 – nog prima gepresteerd. Daarna is het aantal geplaatste medewerkers afgenomen. Het management heeft hier alert op gereageerd en de capaciteit aangepast. De verwachting is dat zodra de economie aantrekt, dit ook een positief effect zal hebben op de detacheringomzet en het resultaat. Er wordt extra aandacht besteed aan salesinspanningen.

Balans en kasstromen
De balans van Oranjewoud N.V. is sterk. De solvabiliteit ultimo het eerste kwartaal 2010 blijft met 51,3% uitstekend. Ultimo het eerste kwartaal 2009 was de solvabiliteit 52,2%. De kasstromen en de kaspositie zijn in lijn met de verwachtingen.

infrasite_insert_image_1

Deze cijfers zijn ontleend aan de administratie van Oranjewoud N.V. Op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast.

Toelichting op omzet en resultaat
Binnen de groep, met name in het kernsegment Realisatie, is er sprake van seizoensinvloeden. Het gevolg hiervan is dat de omzet en het resultaat niet gelijkmatig over het jaar verdeeld zijn. Het zwaartepunt qua omzet en resultaat ligt voor Realisatie in het tweede en derde kwartaal. Door de overnames van Edel Grass (Nederland), PST Sport (Noorwegen), Gebrüder Becker GmbH (Duitsland) en J&E Sports (Nederland) wordt dit effect versterkt.

Door de invloed van de winter, is de omzet van het kernsegment Realisatie in het eerste kwartaal 2010 enkele miljoenen lager geweest dan in 2009. De EBITA is door het vorstverlet circa € 0,9 miljoen negatief beïnvloed.

Het uitbreiden van de consolidatiekring per 6 januari 2010 met een meerderheidsbelang in J&E Sports B.V. heeft het EBITA-resultaat van de groep tengevolge van het hierboven beschreven seizoenspatroon, met ongeveer € 0,3 miljoen negatief beïnvloed ten opzichte van de vergelijkbare cijfers over het eerste kwartaal 2009.

De omzet en het EBITA-resultaat van het kernsegment Detachering blijven ten opzichte van het eerste kwartaal 2009 met respectievelijk circa € 2,8 miljoen en € 1,3 miljoen achter.

De amortisatie is € 0,5 miljoen hoger dan vorig jaar door amortisaties gerelateerd aan immateriële activa betreffende de recente acquisities Antea SA. en J&E Sports B.V.

Het netto resultaat in het eerste kwartaal 2010 ligt, indien wordt genormaliseerd voor de resultaatseffecten van uitbreiding van de consolidatiekring (seizoenseffecten en amortisatie) en de gevolgen van onwerkbaar weer, in dezelfde orde van grootte als het eerste kwartaal van 2009. De verwachting is dat het kernsegment Realisatie een groot deel van de opgelopen achterstand in het resultaat dit jaar nog goedmaakt.

Vooruitzichten
De directie van Oranjewoud N.V. doet, gezien de nog steeds bestaande onzekerheid over het herstel in de markten die Oranjewoud N.V. bedient, geen uitspraak over omzet en resultaat voor het gehele jaar 2010.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Oranjewoud Beheer