Provincies: breng waterschappen bij ons onder

integrale gebiedsaanpak noodzakelijk

Provincies bepleiten dat de waterschappen onder het provinciale bestuurlijke dak worden gebracht. Voor een adequate uitvoering van de taken is een integrale gebiedsaanpak noodzakelijk om effectief en kostenbesparend te werken.

Er is geen aparte bestuurlijke organisatie noodzakelijk voor het uitvoeren van de regionale waterbeheerstaken. Hiermee wordt de ‘bestuurlijke drukte’ tegengaan. Bovendien wordt hiermee jaarlijks ruim driehonderd tot vierhonderd miljoen euro bespaard op bestuurskosten, overhead en uitvoering. Hierbij staat voorop dat het belangrijke werk van waterschappen onverkort voortgang moet kunnen vinden, met behoud van de daarmee verbonden expertise. De waterveiligheid wordt geborgd door een provinciale watersysteemheffing. De waterketen kan efficiënter en slagvaardiger worden gemaakt door de afvalwaterzuiveringstaak van het waterschap te combineren met de rioleringstaak van gemeenten en onder te brengen in een afvalwaterbedrijf. Dit resulteert in additionele besparingen van ruim 500 miljoen, zo blijkt uit een recent feitenonderzoek. Het proces van omvorming tot provinciale uitvoerende organisaties kan voortvarend en op korte termijn worden opgepakt. De Waterschapswet dient hiertoe te worden gewijzigd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)