Gemeenten en waterschappen gaan samenwerken

besparing euro 380 mln.

Gemeenten en waterschappen gaan intensiever met elkaar samenwerken. Dat levert een besparing op van euro 380 miljoen per jaar en lastenverlichting voor burgers. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) werken de komende maanden verder uit hoe de bestuurlijke en budgettaire samenwerking eruit kan zien. Ook de waterschapsverkiezingen staan op de agenda.

Uit een gezamenlijk onderzoek van VNG, UvW, IPO en VEWIN onder begeleiding het ministerie van VROM blijkt dat gemeenten en waterschappen besparingen kunnen realiseren die oplopen tot euro 380 miljoen per jaar vanaf 2020. Dit kan door intensiever samen te werken en investeringen beter op elkaar af te stemmen. Het gaat om besparingen op het terrein van rioleringen (euro 140 miljoen) en afvalwaterzuivering (euro 100 miljoen). Door het gezamenlijk uitvoeren van taken kan bovendien euro 140 miljoen worden bespaard.

Burgers betalen belasting aan waterschappen en gemeenten voor beheer en onderhoud van het riool en zuiveringsinstallaties. Het is volgens de VNG en de UvW niet meer dan logisch dat de besparingen bij de gemeenten en waterschappen blijven, zodat zij op termijn de rioolheffing en de waterschapsbelasting kunnen verlagen.

Gemeenten en waterschappen zijn beide actief in het afvalwaterbeheer. Gemeenten op het gebied van rioleringen, waterschappen op het terrein van afvalwaterzuivering. Zij vullen elkaar qua taken en verantwoordelijkheden aan. Mede hierdoor zijn zij de laatste jaren steeds meer een natuurlijke en gelijkwaardige partner van elkaar geworden.

Om de bestuurlijke drukte terug te dringen, moet het rijk het landelijk beleid, de normen en de bijbehorende taken in het waterbeheer vaststellen. Waterschappen en gemeenten geven vorm en invulling aan watersysteembeheer. Provincies houden bestuurlijk en financieel toezicht.

De verkenning wordt opgesteld ten behoeve van de Kabinetsformatie en het daarna te sluiten bestuursakkoord.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)