Lawaai groeiend gezondheidsprobleem

halt toeroepen aan toenemende lawaai van weg-, spoor- en vliegverkeer

De bewijzen stapelen zich op dat omgevingslawaai de gezondheid van de Nederlandse bevolking aantast. De overheid moet daarom een halt toeroepen aan het toenemende lawaai van weg-, spoor- en vliegverkeer. Beschikbare wet- en regelgeving heeft bij een voortgaande toename van activiteiten de totale geluidsdruk niet doen afnemen, onder andere omdat diezelfde overheid de handhaving ontoereikend effectief en scherp heeft georganiseerd. Dit betoogde Jaap Jelle Feenstra, de voorzitter van de Nederlandse Stichting Geluidshinder woensdag 24 maart 2010 op het congres van de Stichting in Utrecht, die daar haar 40 jarig bestaan vierde.

Nationale en internationale instanties zoals de Wereld Gezondheid Organisatie, TNO, het RIVM, GGD’s en universiteiten stellen keer op keer vast dat de gezondheidsschade van lawaai groot is. In Nederland krijgen elk jaar honderden mensen, die wonen op geluidsbelaste plaatsen een hartinfarct, wordt van honderdduizenden mensen de slaap regelmatig verstoord, waardoor ze niet goed zijn uitgerust en overdag niet goed kunnen functioneren en ondervinden miljoenen mensen ernstige hinder.

Op de NSG geluidshinderdag werd een beeld geschetst van de ambities die de opstellers van de Wet geluidhinder zo’n veertig jaar geleden hadden. Naar nu blijkt is daar slechts een klein deel van gerealiseerd. Afzonderlijke bronnen, variërend van vliegtuigen tot grasmaaiers, zijn stiller geworden, maar de toename van activiteiten heeft de totale geluidsdruk doen toenemen. De geluidsgrenzen zijn in de loop der jaren voortdurend opgerekt, saneringplannen zijn nog lang niet afgerond, nieuwe regelgeving ontneemt burgers rechten op een rustige woonomgeving en gebieden met rust ontbreken meer en meer. In de loop der jaren blijkt uit inventariserend onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar het voorkomen van geluidshinder dat het aantal gehinderden telken male toenam.

Er is dan ook na veertig jaar voortdurende strijd tegen lawaai nog heel veel werk te verzetten.

Elektrisch wegverkeer
Een veelbelovend perspectief biedt de verdere elektrificatie van de samenleving; we zijn op weg naar een ‘all-electric society’. De opmars van de elektrische auto en scooter kan vooral in woongebieden soulaas bieden aan enerzijds de voortgaande groei van mobiliteit en anderzijds de breed ervaren maatschappelijke wens ten gunste van duurzaamheid en gezondheid. Er is alleen nog veel inspanning van overheid, industrie en maatschappij nodig om Nederland op deze wijze ‘ hoorbaar stiller’ te maken.

E-scooter
Maar we kunnen nu al een belangrijke stap in de goede richting zetten. De auto kan in heel veel gevallen blijven staan. Korte afstanden zijn goed per fiets (en dus gezond!) af te leggen. Voor grotere afstanden – meer dan 8 kilometer – is de elektrische scooter een uitstekend alternatief. Zo heeft de NS voor het aanvullend vervoer momenteel naast de (OV-)fiets ook de e-scooter beschikbaar.

De NSG onderzoekt welke acties kunnen worden ingezet om de e-scooter te promoten. De focus ligt op het gebruik ervan voor woon-werkverkeer en door jongeren.

Op de NSG geluidshinderdag in Utrecht werd een intermezzo verzorgd door studenten van de opleiding ‘artiest’ van het ROC Tilburg om de e-scooter in de schijnwerpers te plaatsen.

Op 28 april, internationale geluidbewustwordingsdag, zal de NSG een publiekscampagne starten waarmee het gebruik van de e-scooter wordt bevorderd.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Lees meer over dit onderwerp in Infrasite Nieuws
Verkeerslawaai vergroot risico op gezondheidsproblemen

Binnenstedelijk wegverkeer veroorzaakt 87.000 slaapverstoorden

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TNO