Regionale proeven met prijsprikkels voor betere bereikbaarheid gaan door

ondanks controversieelverklaring wetsvoorstel Kilometerprijs

De regionale proeven met prijsprikkels worden voortgezet, ondanks de controversieelverklaring van het wetsvoorstel Kilometerprijs. Dat is winst voor de provincies, omdat deze proeven veelal op korte termijn verbetering van de bereikbaarheid opleveren.

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft de Tweede Kamer bij brief van 17 maart 2010 bericht dat hij geen nieuwe financiële verplichtingen in verband met kilometerbeprijzing aangaat, de projectorganisatie Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM) afbouwt, het proces van certificering en aanbesteding van de ‘kastjes’ opschort en de voorbereiding van de uitrol van het beoogde systeem stillegt.

Dit betekent dat op het departement ongeveer 100 formatieplaatsen worden geschrapt (veelal vervuld door externen) maar dat de bestaande deskundigheid wordt gearchiveerd met het oog op mogelijke beprijzing in de toekomst. Contacten met de maatschappelijke organisaties, waaronder die uit het voormalige Platform-Nouwen, worden voortgezet. Het IPO zal daaraan een bijdrage blijven leveren.

Ook de mobiliteitsprojecten met prijsprikkels waarvoor reeds verplichtingen zijn aangegaan, worden uitgevoerd. Het IPO juicht deze bereikbaarheidswinst voor de provincies toe. Verder worden MIRT-afspraken uitgevoerd.

De minister van Financiën heeft overigens informeel uitgesproken dat de actuele opbouw van de motorrijtuigenbelasting (MRB), onder gelijktijdige afbouw van de BPM, in de aanloop naar de Kilometerprijs) nu wél wordt beperkt. Afschaffing van de provinciale opcenten op korte termijn als direct gevolg van de Kilometerprijs is voorlopig ook van de baan.

In het spoeddebat van 18 maart hebben VVD en PVV met twee moties nog verdere beperking van de uitgaven voor het project ABvM bepleit. Voor deze moties wordt geen Kamermeerderheid verwacht.

Auteur: Florine Bouritius

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)