VolkerWessels 2009: Solide resultaten in moeilijke marktomstandigheden

dankzij een goede spreiding van activiteiten

Kernpunten

  • Bedrijfsopbrengsten: € 4.419 miljoen (2008: € 4.874 miljoen);
  • Resultaat voor interest, afschrijvingen en belastingen (EBITDA): € 198 miljoen (2008: € 262 miljoen);
  • Nettowinst: € 91 miljoen (2008: € 145 miljoen);
  • Orderportefeuille ultimo 2009: € 4.499 miljoen (2008: € 4.966 miljoen).

De economische situatie heeft in het verslagjaar ook zijn weerslag gehad op de bouwsector. Voor VolkerWessels was 2009 een moeilijk jaar waarin de onderneming een resultaat heeft behaald conform de eerder uitgesproken verwachting. “Wij hebben in moeilijke marktomstandigheden een solide resultaat behaald, vooral dankzij onze diversiteit aan activiteiten en markten waarop wij opereren,” aldus bestuursvoorzitter Gerard van de Aast.

De productiedaling in de bouwsector liep aanvankelijk parallel met andere bedrijfstakken, maar na de bouwvakperiode verslechterde het beeld. Orderportefeuilles liepen terug, evenals de vergunningenafgifte voor woningen en utiliteitsgebouwen. Investeringen in de bouw van bedrijfspanden, kantoren en ziekenhuizen werden vaak uitgesteld. De terughoudendheid van banken in de financiering van bedrijven en projecten is van negatieve invloed geweest op deze ontwikkeling. Mede dankzij langlopende contracten bleven onderhoudswerkzaamheden wel op niveau. De markt voor grond-, weg- en waterbouw bleef stabiel dankzij extra investeringen door overheden.

Bestuursvoorzitter Gerard van de Aast: “De veranderende economische omstandigheden hebben gezorgd voor een sterkere focus op de beheersing van risico’s, ook bij het aangaan van nieuwe projecten, een verdere verscherping op de sturing en aandacht voor werkkapitaalbeheer, een scherpe monitoring van de aanwezige capaciteit in relatie tot de bezettingsgraden en waar mogelijk, kostenreducties.” “Daarnaast hebben we sterk ingezet op innovatie, vooral in relatie tot duurzaamheid, en het decentrale ondernemerschap in onze onderneming volop ruimte gegeven. Dit alles heeft geleid tot een solide jaarresultaat, een kwalitatief goede orderportefeuille en een verdere versteviging van onze reeds gezonde financiële positie.”

Vooruitzichten
“Het merendeel van de markten waarin wij actief zijn blijft onder druk in 2010. Vooral voor de woning- en utiliteitsbouw wordt een verdere teruggang verwacht. De markt voor infrastructuur lijkt redelijk stabiel te blijven maar krijgt wel te maken met een toenemende prijsdruk. We hopen dat de spoedprojecten die door de overheid zijn aangekondigd ook doorgang vinden,” zegt Gerard van de Aast. “Voor de onderneming als geheel wordt een omzetdaling verwacht waarbij de teruggang in omzet wel enigszins afvlakt.”

Bedrijfsopbrengsten en orderportefeuille
In 2009 zijn de bedrijfsopbrengsten uitgekomen op een niveau van € 4.419 miljoen (2008: € 4.874 miljoen), een daling van € 455 miljoen. De orderportefeuille per ultimo 2009 bedraagt € 4.499 miljoen ten opzichte van € 4.966 miljoen aan het eind van 2008.

Resultaat (EBITDA en nettowinst)
Ondanks de moeilijke marktomstandigheden zijn er bij veel van onze ondernemingen ook tevredenstellende resultaten behaald, waarmee het resultaat voor interest, afschrijvingen en belastingen (EBITDA), in 2009 is uitgekomen op een niveau van € 198 miljoen. Dit is € 64 miljoen lager dan in 2008 (€ 262 miljoen). De netto winst bereikt een niveau van € 91 miljoen en is daarmee € 54 miljoen lager dan de over het verslagjaar 2008 behaalde netto winst van € 145 miljoen.

Bouw en Vastgoed Nederland
Als gevolg van de marktomstandigheden stonden omzet en marge onder druk in de sector Bouw en Vastgoed Nederland. Er zijn in totaal door onze bouwbedrijven 4.657 woningen opgeleverd tegen 5.413 in 2008. Dit betreft 1.947 woningen die in eigen beheer zijn ontwikkeld. In de utiliteitsbouw lag de activiteit nog steeds op een redelijk niveau, dankzij de overloop van projecten uit voorgaande jaren. Voor 2010 zijn de vooruitzichten echter onzeker. Een herstel in de bouw wordt vooralsnog niet verwacht. Er komen weliswaar nog steeds nieuwe projecten op de markt, maar als gevolg van de grote en toenemende overcapaciteit staan de prijzen onder druk. Lagere (inkoop)kosten en een hogere productiviteit kunnen hiervoor slechts gedeeltelijk compensatie bieden. Onze bedrijven hebben een redelijk goed gevulde orderportefeuille maar de kans blijft bestaan dat sommige projecten deels niet in uitvoering worden genomen.

Bij de bouwtoeleveringsbedrijven stonden omzet, marge en resultaat onder druk als gevolg van het geringere werkaanbod. Dit leidde onder meer tot een lagere bezettingsgraad van het beschikbare materieel. Van vraaguitval en prijsdruk was vooral sprake in de tweede helft van het jaar.

Civiel, Wegen en Spoor
De resultaten in de sector Civiel, Wegen en Spoor hebben in 2009 een wisselend beeld laten zien. De markt voor beton- en waterbouw ontwikkelde zich in 2009 redelijk gunstig dankzij een groot aantal omvangrijke infrastructurele overheidsprojecten. Voor 2010 zijn de vooruitzichten redelijk positief. De orderportefeuille voor onze Nederlandse activiteiten is voldoende op peil, terwijl wij bovendien kansen zien in de spoedprojecten van de Nederlandse overheid die ook in 2010 op de markt zullen komen.

Op de Nederlandse wegenbouwmarkt zijn de gevolgen van de recessie in 2009 goed zichtbaar geworden, vooral door het vrijwel volledig wegvallen van opdrachten uit de private sector, die zorgt voor een kwart van het werkaanbod in de wegenbouw. De orderstroom van de lagere overheid bleef in het eerste half jaar op peil, terwijl deze in het laatste half jaar een duidelijke krimp vertoonde. Het aantal opdrachten van de centrale overheid nam licht toe, mede dankzij de versnelde uitvoering van reeds geplande projecten. Het lagere werkaanbod leidde tot een grotere onderlinge concurrentie tussen de aanbieders en daardoor tot een druk op de prijzen.

De omzet in de wegenbouw bleef op peil en het resultaat verbeterde. In 2009 is een groot aantal opdrachten verworven, waardoor de orderportefeuille goed gevuld is. Voor 2010 wordt verwacht dat het werkaanbod van de rijksoverheid op peil zal blijven maar dat de lagere overheden zich naar verwachting terughoudend zullen opstellen in verband met de onzekere financiële vooruitzichten. De opdrachten van private opdrachtgevers zien wij verder afnemen. Ten gevolge van het lagere werkaanbod zal de concurrentie toenemen, wat onvermijdelijk tot verdere prijsdruk zal leiden.

De spoormarkt stond in 2009 in alle landen onder druk. De marktomstandigheden hebben gezorgd voor een lager werkaanbod, toenemende concurrentie tussen aanbieders en een sterke druk op het prijsniveau en lagere marges. Vrijwel alle aanbieders in de spoormarkt hebben reorganisaties doorgevoerd en capaciteit gereduceerd. Voor 2010 verwachten wij in Nederland geen toename van het volume. In het Verenigd Koninkrijk en Polen wordt een bescheiden herstel verwacht maar is onduidelijk hoe het prijsniveau zich verder zal ontwikkelen terwijl in Duitsland sprake zal blijven van aanhoudend scherpe concurrentie.

Civiel, Wegen en Bouw Verenigd Koninkrijk
Onze werkmaatschappijen in het Verenigd Koninkrijk zijn in 2009 geherstructureerd en werken nauw samen om aan de vraag van opdrachtgevers naar een geïntegreerde aanpak te beantwoorden. Op deze wijze zijn wij in staat een breder dienstenpakket aan te bieden en in te schrijven op grotere projecten. In 2009 heeft de markt zich in het Verenigd Koninkrijk over het algemeen ongunstig ontwikkeld. Vooral in de bouwsector daalde het werkaanbod sterk. Van minder daling was sprake in de door de overheid gedomineerde sectoren, zoals de wegenbouw. Als gevolg van het lagere werkaanbod nam de concurrentie toe en ontstond er druk op het prijsniveau. Hoewel de markt enige steun ondervindt van de uitvoering van projecten voor de Olympische Spelen van Londen in 2012, zal het werkaanbod in 2010 naar verwachting verder afnemen omdat ook de Britse overheid in toenemende mate bezuinigt. Verwacht wordt dat er weinig grote nieuwbouwprojecten op de markt komen, met aanhoudende concurrentie tussen de aanbieders tot gevolg.

Civiel, Wegen en Bouw Verenigde Staten/Canada
De markt in de Verenigde Staten heeft zich in 2009 zeer ongunstig ontwikkeld. Vooral de gebiedsontwikkeling in de regio Seattle is nagenoeg stilgevallen als gevolg van de economische crisis. De komst van meer aanbieders heeft voor ons geleid tot een terugloop van het aantal projecten, verscherpte concurrentie en margedruk. Hoewel de Amerikaanse markt zich enigszins lijkt te stabiliseren, is het onduidelijk in hoeverre dat ook tot een herstel van de voor ons relevante markten zal leiden. Wij verwachten in 2010 een stabiele omzet en een lichte verbetering van het resultaat.

In Canada namen projecten voor de private sector en in de gebiedsontwikkeling in omvang af. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden hebben wij goede resultaten bereikt, op een iets lager niveau dan in 2008. Het resultaat was vooral te danken aan projecten die al in 2008 van start gingen. Door de reductie in het aanbod van gebiedsontwikkelingopdrachten richten wij ons meer op de aanleg en het onderhoud van wegen. Voor 2010 wordt een lagere omzet en een lager resultaat verwacht. De publieke markt staat vooral onder druk door de toenemende concurrentie en margedalingen.

Infratechniek en Telecom
De bedrijven die actief zijn in de vaak wat specialistischer marktgebieden infratechniek en telecom hebben, op een enkele uitzondering na, in 2009 goede resultaten behaald.

De orderportefeuille in het segment kabels en leidingen is toegenomen. We zijn in staat goed in te spelen op de vraag naar de aanleg van (ook offshore) windmolenparken die van bekabeling moeten worden voorzien en ook wordt er door onze bedrijven gewerkt aan de verbetering van de aardgas-infrastructuur en aan oplossingen voor het hergebruik van CO2. Een uitzondering vormde de industriële divisie in 2009, waar de capaciteit in de markt te groot bleek. De vooruitzichten voor de gehele markt voor kabels en leidingen in 2010 zijn positief, mede als gevolg van een gestegen orderportefeuille. De meeste marktsegmenten waarin wij actief zijn blijven zich gunstig ontwikkelen.

De markt voor de aanleg van telecommunicatie-netwerken toonde in 2009 een gevarieerd beeld. Door de daling van de nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen nam ook de vraag naar netwerken af. De vraag naar netwerken voor mobiele telefonie stabiliseerde, terwijl de markt voor glasvezelnetwerken in omvang toenam. De bouw van datacenters stagneerde in 2009. Voor 2010 zijn de vooruitzichten niet onverdeeld gunstig. Vooral als gevolg van achterblijvende investeringen zal de markt weinig tot geen groei laten zien.

De vraag naar installatiewerk nam in 2009 af als gevolg van de lagere activiteit in de nieuwbouw. De omzet en het resultaat in dit marktsegment daalden. Hoewel wij een redelijk gevulde orderportefeuille hebben, wordt voor 2010 op een lagere omzet gerekend, vooral door de verdere daling van de bouwproductie.

De resultaten op het gebied van verkeerstechniek en mobiliteitsmanagement waren zeer teleurstellend. In verband met de marktontwikkelingen is een reorganisatie doorgevoerd. De aandacht gaat vooral uit naar verbetering van de klanttevredenheid en verdere versterking van de (project)uitvoering. Wij zullen ons primair richten op producten voor verkeerstechniek, openbaar vervoer en spoorwegtechniek. De vooruitzichten in het segment verkeerstecniek zijn beter voor 2010. De orderportefeuille is goed gevuld en er wordt gerekend op een beter resultaat.

Toelevering en Dienstverlening
Het materieelbedrijf dat zich richt op de inframarkt had minder te lijden van de algehele malaise in de bouw, aangezien het werkvolume in de infrasector in 2009 redelijk op peil bleef. In de maritieme dienstverlening werd hinder ondervonden van de afnemende werkzaamheden voor de markt voor baggerwerkzaamheden maar slaagden we er in het beschikbare materieel in te zetten op andere deelmarkten. Het vertrouwen in de toekomst blijkt uit de bouw van de Stemat Spirit, een werkschip dat ingezet gaat worden voor het leggen van kabels van en naar windmolenparken op zee. Dit schip, begin 2010 in gebruik genomen, gaat voor diverse opdrachtgevers werken aan de aanleg van een omvangrijk netwerk windmolenparken.

Acquisities
In 2009 zijn de acquisities afgerond van de bedrijven Van Dulmen Telecommunicatie Kabelwerken BV en een deel van de infra-activiteiten van Verhoeve Groep en is een 40%-belang genomen in Dubo Techniek Beheer BV. Met deze acquisities is onze marktpositie verder verstevigd. De geacquireerde bedrijven zijn in 2009 in de consolidatie betrokken. Er was geen sprake van grote desinvesteringen in 2009.

Vermogenspositie
Het balanstotaal is in het verslagjaar afgenomen met € 133 miljoen tot € 3.163 miljoen (2008: € 3.296 miljoen). De solvabiliteit ultimo 2009 voor winstbestemming bedraagt 30% (2008: 28%) en na winstbestemming 27% (2008: 26%) van het balanstotaal. De doelstelling van de vennootschap voor de komende jaren is een solvabiliteit van tenminste 20% van het balanstotaal, na aftrek van het over het betreffende boekjaar uit te keren dividend (na winstbestemming). Aan deze doelstelling wordt per ultimo 2009 ruimschoots voldaan. De goodwill-positie binnen VolkerWessels bedraagt € 69 miljoen.

Netto schuld
De netto schuld per ultimo 2009 bedraagt € 114 miljoen, dit is een reductie van € 191 miljoen ten opzichte van de stand per ultimo 2008. Er is een grote focus op vermindering van het werkkapitaalbeslag met goede resultaten die tot uitdrukking komt in de netto schuld. Ook de komende jaren staat dit onderwerp hoog op de agenda.

Investeringen in materiële vaste activa
De netto investeringen in materiële vaste activa bedroegen in 2009 € 96 miljoen (2008: € 117 miljoen). Hiervan heeft € 11 miljoen betrekking op de in de consolidatie opgenomen acquisities die in het verslagjaar zijn afgerond (2008: € 12 miljoen). De afschrijvingen op materiële vaste activa komen in 2009 uit op € 71 miljoen (2008: € 68 miljoen). Evenals in voorgaande verslagjaren hadden de investeringen voornamelijk betrekking op vervanging en uitbreiding van, voor de uitvoering benodigd, materieel. Ook is geïnvesteerd in een tweetal asfaltcentrales (Doetinchem en Roosendaal) en de Stemat Spirit, een werkschip dat ingezet gaat worden voor het leggen van kabels van en naar windmolenparken op zee.

Duurzaamheidsbeleid
In 2009 hebben we ons duurzaamheidsbeleid een krachtige impuls gegeven. Opdrachtgevers (publiek en privaat) vragen ons in toenemende mate om verantwoording op dit gebied en mede daarom is er voor gekozen dit jaar een speciaal duurzaamheidsverslag uit te brengen. Wij zullen, nu en in de toekomst, onze verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid blijven nemen en hierover rapporteren. Het duurzaamheidverslag is beschikbaar via de website van de onderneming vanaf medio april en kan hier ook worden aangevraagd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VolkerWessels