Strukton boekt hogere omzet maar lager bedrijfsresultaat in 2009

  • Goede omzet over de hele linie: EUR 1,4 miljard, stijging 9,5%
  • Bedrijfsresultaat daalt naar EUR 13,2 miljoen door voorzieningen en impairments
  • Nettoresultaat: EUR 0,8 miljoen
  • Gezonde cashflow: sterke positieve kasstroom door verbetering werkkapitaal
  • Fors hogere orderportefeuille: EUR 1,9 miljard (2008: EUR 1,6 miljard)
  • Prioriteit 2010: verbetering rendement

Strukton, fullserviceprovider voor infrastructuur- en accommodatie-oplossingen, realiseerde in 2009 een omzet van EUR 1,37 miljard, een toename van 9,5% (2008: EUR 1,25 miljard). Alle bedrijven binnen Strukton wisten de omzet op peil te houden of zelfs een stijging te realiseren. Een belangrijke basis voor de omzetstijging is toe te schrijven aan de autonome groei bij Strukton Civiel, de internationale activiteiten van Strukton Rail, drie grote bouwkundige pps-projecten en volumegroei bij Strukton Worksphere.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) daalde naar EUR 13,2 miljoen (2008: EUR 31,7 miljoen). Deze forse daling is met name toe te schrijven aan grote voorzieningen voor een aantal bouwkundige projecten die in voorgaande jaren zijn opgeleverd maar nog niet financieel zijn afgerond. Naast deze voorzieningen is het resultaat 2009 negatief beïnvloed door voorzieningen voor de reorganisaties bij Strukton Rail en Strukton Bouw (totaal EUR 6 miljoen), impairments en additionele pensioenvoorzieningen (samen EUR 5 miljoen).

Geschoond voor deze niet-operationele lasten lag het bedrijfsresultaat op vrijwel hetzelfde niveau als in 2008.

Het nettoresultaat kwam uit op EUR 0,8 miljoen (2008: EUR 14,3 miljoen).

De orderportefeuille nam toe met 13,4% naar EUR 1,9 miljard ultimo 2009.

De solvabiliteit – gecorrigeerd voor de financiering van pps-projecten – kwam uit op 21,7% (2008: 22,3%).

Gang van zaken Struktonbedrijven

Strukton Rail heeft slagvaardig ingespeeld op de flinke terugval in volume en de sterke prijsdruk in de Nederlandse markt en heeft overwegend een sterke verbetering van het resultaat gerealiseerd in zijn buitenlandse markten. In 2009 was de marktsituatie in Nederland, maar ook in Duitsland, opnieuw moeilijk. In de markten in Nederland voor groot onderhoud, spoorvernieuwingen, functiewijziging en nieuwbouwwerken werd minder werk aangeboden en stonden ook de prijzen zwaar onder druk. Als gevolg hiervan was Strukton Rail genoodzaakt een omvangrijke reorganisatie in Nederland aan te kondigen waarbij het bedrijf in de loop van 2010 de structuur en omvang van zijn organisatie aan zal passen aan de gewijzigde marktomstandigheden. Internationaal was sprake van een duidelijke groei in omzet en resultaat, die vooral werd gedragen door de ontwikkelingen in Scandinavië en Italië. Omzet en resultaat in Duitsland stonden onder druk.

Strukton Civiel kan opnieuw terugkijken op een uitstekend jaar, waarin de omzet groeide tot boven de EUR 400 miljoen. De orderportefeuille is goed gevuld met langetermijnprojecten en dat geeft een stabiele uitgangspositie. Strukton Civiel profiteerde van een hoog aanbestedingsniveau door de extra investeringen van de overheid in infrastructuur. Een aantal van deze aanbestedingen loopt nog en zal in 2010 leiden tot hoge acquisitiekosten. De markt voor nieuwe contractvormen nam ook in 2009 verder toe. Dat bewijzen de aantallen pps-concessieprojecten in de pijplijn, maar ook het toenemende aantal projecten dat vanaf het begin in nieuwe contractvormen als alliantiecontract op de markt wordt gebracht. Zo verwierf het consortium Avenue2, een samenwerking van Strukton Civiel en Ballast Nedam, met het door haar ontwikkelde plan de opdracht voor de Groene Loper in Maastricht. Op het Oosterdokseiland voor het Centraal Station in Amsterdam heeft Strukton in alliantiecontract de bouw van een parkeergarage en het grootste hotel van Nederland aangenomen.

Strukton Bouw heeft in 2009 een flink verlies geleden met name door voorzieningen voor claims uit eerder opgeleverde werken die tegen ongunstige contractuele voorwaarden waren aangenomen. Daarnaast is een aantal grondposities afgewaardeerd naar de huidige marktwaarde. Strukton Bouw had zich in voorgaande jaren opgemaakt voor een flinke omzetgroei. Deze bleef echter achter en dat effect werd versterkt door de kredietcrisis. In 2009 is een begin gemaakt met het aanpassen van de organisatie aan het reële omzetniveau. Dat de markt ondanks de recessie nog kansen biedt, blijkt uit verschillende nieuwe werken die Strukton Bouw in 2009 heeft verworven en/of is gestart. In Amsterdam bouwt Strukton Bouw het voormalige conservatorium Sweelinck Academie om tot een vijfsterrenhotel. Andere nieuwe werken zijn het gemeentehuis in Coevorden en een kantoorpand in Ekkersrijt in Eindhoven. De orderportefeuille voor 2010 is goed gevuld en de nieuw aangenomen werken vertonen een stabiel beeld.

Strukton Worksphere slaagde erin in een moeilijke markt een aanzienlijke stijging van het volume te realiseren. Het bedrijf heeft tijdig en adequaat ingespeeld op de verslechtering van de markt onder andere door kostenbesparingen over de hele linie binnen de organisatie en verbetering van de productiviteit. Het onderhoudsvolume, dat grotendeels bij vaste klanten gerealiseerd wordt, bleef goed op niveau. Het volume op projecten, waarvan de meesten in samenwerking met Strukton Civiel en Strukton Bouw, steeg. De orderportefeuille voor 2010 is van hoog niveau.

Voor Strukton Integrale Projecten was 2009 vooral een jaar van kosten die voor de baten uitgingen. Omdat de planningen van lopende aanbestedingen kunnen doorlopen tot wel vijftien maanden, heeft Strukton Integrale Projecten in 2009 geen nieuwe projecten gewonnen. Het resultaat is daardoor voornamelijk beïnvloed door de hoge aanbiedingskosten die worden toegerekend aan het jaar waarin ze gemaakt worden, terwijl projecten pas in een volgend jaar (of nog later) in uitvoering gaan. Door de lopende aanbestedingen en aankondigingen voor nieuwe aanbestedingen op het gebied van infrastructuur en utiliteit zal hierin voor 2010 verbetering optreden. Inmiddels zitten er tien nieuwe projecten in de pijplijn. Het management van zowel de drie projecten in productie als de drie projecten in exploitatie is in 2009 naar tevredenheid verlopen.

Vooruitzichten
Strukton legt in 2010 de prioriteit bij de verbetering van het rendement door het verhogen van de efficiency en het verlagen van de kosten. In de markt voor bouw en in de Nederlandse markt voor rail ziet Strukton voorlopig geen verbetering optreden. Daarom passen de werkmaatschappijen in deze sectoren de organisatie en personeelsbezetting aan om ook in de toekomst hun concurrentiepositie vast te kunnen houden. Strukton verwacht nog een additionele reorganisatievoorziening bij Rail te moeten treffen en sluit ook verdere reorganisaties niet uit.

Toch ziet Strukton 2010 met vertrouwen tegemoet. De orderportefeuille is met EUR 1,9 miljard op het hoogste niveau ooit, vooral door de verwerving van een aantal grote infrastructurele projecten (Rail en Civiel).

Strukton zal in 2010 net als in 2009 verder gaan met zijn programma’s op het gebied van omgevingsbewust ondernemen en CO2-reductie (2% reductie per jaar). In 2009 verkreeg Strukton Rail het CO2-bewust Certificaat, niveau 4 bij ProRail. De doelstelling is om dit niveau in 2010 voor geheel Strukton te verwerven en Strukton Rail heeft zelfs de ambitie om op niveau 5 te komen.

Het jaarverslag 2009 is beschikbaar op internet, www.strukton.com

Over Strukton
Strukton is een fullserviceprovider op het gebied van infrastructuur- en accommodatieoplossingen. Als meedenkend partner overziet Strukton de hele keten van concept- tot exploitatiefase. Door bundeling van de specifieke kennis en ervaring van de vijf werkmaatschappijen kunnen eindgebruikers prettig reizen en in een comfortabele ruimte wonen, werken, recreëren of leren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Strukton