Start inspraak Startnotitie Ring Utrecht

Vanaf 5 december 2008 tot en met 16 januari 2009 ligt de startnotitie van de Ring Utrecht ter visie.Gedurende deze periode is inspraak op deze startnotitie mogelijk. Geïnteresseerden enbelanghebbenden krijgen tijdens diverse informatieavonden de gelegenheid vragen te stellen overde plannen en in te spreken.

Het verkeersaanbod in Nederland blijft groeien. Dit leidt steeds vaker tot problemen met de doorstroming van het verkeer, ook en vooral in de regio Midden-Nederland. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de Ring Utrecht (A2, A27, A12 en N230). Het opstellen en publiceren van een Startnotitie is een eerste stap in de planstudie om tot een betere doorstroming op en rond dit knelpunt te komen. Door middel van een planstudie wordt besluitvorming voorbereid om te komen tot aanpassing van de infrastructuur.

VERDER

De planstudies van de Ring Utrecht en knooppunt Hoevelaken maken deel uit van een groter geheel, namelijk het samenwerkingsprogrammaVERDER, mobiliteit in Midden-Nederland. Binnen VERDER zijn twee overkoepelende Pakketstudies opgestart, de Ring Utrecht (A2, A27, A12 en N230) en de driehoek Utrecht – Hilversum – Amersfoort. In de Pakketstudies onderzoekt VERDER diverse maatregelen op hun bijdrage aan een betere bereikbaarheid van de regio. Deze planstudies zijn een van de maatregelen. Tegelijkertijd met het uitkomen van deze planstudie verschijnt ook de planstudie voor knooppunt Hoevelaken. Naast maatregelen voor de weg kijkt VERDER ook naar de verbeteringen van het openbaar vervoer en mogelijkheden voor fietsers.

Informatie- en inspraakbijeenkomsten

Voor de plannen met de Ring Utrecht worden diverse informatie- en inspraakbijeenkomsten georganiseerd. Hier wordt de inhoud van de projecten toegelicht en kunnen er vragen worden gesteld aan de aanwezige deskundigen. Ook kan er mondeling worden ingesproken. Dit kan elke avond individueel bij een notulist of publiekelijk tijdens een hoorzitting op 12 januari 2009. Voor de Ring Utrecht zijn de avonden op de volgende data, locaties en tijden:

• Woensdag 10 december 2008. De Blokhoeve, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein

• Dinsdag 16 december 2008. Het Vechthuis, Jagerskade 13-15 3552 TL Utrecht

• Donderdag 8 januari 2009. Aristo Zalen, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht

• Maandag 12 januari 2009. Informatiecentrum Leidsche Rijn, Verlengde Vleutenseweg 32, 3541 BG Utrecht

De avonden beginnen om 18.00 uur en eindigen om 21.00 uur.

Hoorzitting

Op 12 januari 2009 kan men in het Informatiecentrum Leidsche Rijn publiekelijk mondeling inspreken tijdens de hoorzitting om 20.00 uur .

Van 5 december 2008 tot en met 16 januari 2009 kan iedereen die daar belang bij heeft een reactie geven op de Startnotitie. Dit kan via een digitaal reactieformulier op de website inspraakpunt.nl of door een schriftelijke reactie te sturen naar het Inspraakpunt van Verkeer en Waterstaat. Inspreken kan ook mondeling via telefoonnummer (070) 351 9603 of via emailadres: inspraakpunt@inspraakpunt.nl

Tijdens de hele inspraakperiode ligt de startnotitie ter inzage op diverse openbare locaties; onder andere in de gemeentehuizen van de omringende gemeenten. De startnotitie kan gedownload worden via de website inspraakpunt.nl of via de website ikgaverder.nl. Ook kan daar de samenvatting worden ingezien. Via het algemene nummer van Rijkswaterstaat, 0800-8002 (gratis) kan men een exemplaar opvragen. Dit nummer is ook tijdens de vakantieperiode toegankelijk.

Vervolg

Het Inspraakpunt bundelt alle reacties. De gebundelde reacties zijn na de inspraakperiode op te vragen bij het Inspraakpunt of in te zien op de website inspraakpunt.nl. Alle reacties zijn openbaar.

Mede op basis van de inspraakreacties stelt het Bevoegd Gezag de richtlijnen vast voor het Milieueffectrapport (MER). Op het MER kan opnieuw worden ingesproken. Insprekers worden tijdig hiervan op de hoogte gesteld en krijgen antwoord op hun ingebrachte inspraakreacties.

Bevoegd Gezag

Voor de delen die onder de Tracéwet vallen, vormen de Ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM het Bevoegd Gezag; voor de onderdelen die vallen onder de Wet op de Ruimtelijke Ordening is ofwel de provincie ofwel de gemeente het Bevoegd Gezag. Het Bevoegd Gezag is het orgaan dat bevoegd is ter zake besluiten te nemen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Utrecht