Kamervragen over internet in de trein

Den Haag – Op 23 september 2008 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met daarin antwoorden op de vragen van het lid Samsom over internet in de trein.

Hieronder leest u de volledige brief 20081568 Kamervragen van het lid Samsom over internet in de trein. Kamerstuk | 2008-09-23.

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u mijn antwoorden op de vragen van het lid Samsom over internet in de trein.

1. Bent u op de hoogte van de inhoud van het artikel ‘Wél internetten in de trein bij Connexxion’? (De Telegraaf, 14 augustus 2008)

1. Ja.

2. Kunt u verklaren waarom het Connexxion, zonder subsidie, wel lukt om draadloos internet in de trein mogelijk te maken, terwijl de NS dat niet voor elkaar krijgt, ondanks het feit dat daarvoor extra geld beschikbaar is gesteld middels het amendement Samsom? (Kamerstuk 31 200 A, nr. 38)

2. Ik heb hierover navraag gedaan bij NS en Connexxion.

NS vermoedt dat de vloot van Connexxion kleiner is en het bedrijf heeft gekozen voor de implementatie van een zogenaamde single solution, dat wil zeggen uitsluitend internet in de trein, terwijl NS dit wil combineren met informatieschermen in de trein (voor beide is data-verkeer nodig). Hierdoor is de omvang van de investering en de technische complexiteit bij Connexxion volgens NS relatief beperkt en hoeft er geen aanbestedingstraject gevolgd te worden.

Connexxion meldt dat men een bestaand systeem heeft gekocht en dit in de treinen heeft gemonteerd. De investering bedroeg enkele duizenden euro’s per trein. (Daarnaast zijn er uiteraard ook kosten verbonden aan het gebruik van internet in de trein. Als de vervoerder deze dienst gratis aan de reizigers aanbiedt, zijn deze kosten voor de vervoerder. Connexxion heeft daarom het gebruik enigszins beperkt.)

3. Bent u bereid de NS ertoe te bewegen snel met de installatie van internet te starten? Zo ja welke stappen heeft u daartoe al ondernomen en gaat u nog ondernemen?

3. Ja, ik ben bereid om al het mogelijke te doen om NS ertoe te bewegen snel met de installatie van internet te starten.

Sinds januari 2008 is dit onderwerp regelmatig aan de orde geweest in overleggen van mijn ambtenaren met NS. De wens van uw Kamer is daarbij herhaaldelijk onder de aandacht van NS gebracht. De technische complexiteit en de omvang van de investering zijn bij NS redenen geweest voor een langduriger proces. NS heeft besloten tot een onderzoeksfase waarin wordt onderzocht welke oplossingen de markt kan bieden. NS wil niet zonder de markt te raadplegen, overgaan tot het overhaast invoeren van een single solution.

Recent heeft NS gemeld dat er een markconsultatie is uitgevoerd die heeft opgeleverd dat er tien geïnteresseerde partijen zijn. In oktober volgt besluitvorming binnen de directie ten aanzien van het (technische en financiële) pad dat NS kiest. Afhankelijk voor welke uitwerking gekozen wordt, volgt dan wel of geen Europese aanbesteding.

Op mijn verzoek heeft NS toegezegd vóór de begrotingsbehandeling uitsluitsel te geven. Waarschijnlijk komt er al in oktober duidelijkheid.

Uiteraard zal ik de voortgang van NS nauwgezet blijven volgen. Maar noch wet- en regelgeving, noch de vervoerconcessie biedt mij de mogelijkheid NS te dwingen (al of niet gebruik makend van de beschikbare € 15 mln) internet in de trein te realiseren.

4. Kunt u aangeven vanaf wanneer reizigers gebruik kunnen maken van draadloos internet in de NS-treinen?

4. NS meldt dat het niet mogelijk is op dit moment een inschatting te doen van het moment waarop NS de treinen heeft voorzien van internet. Dit hangt af van de complexiteit van het gekozen pad en daarmee samenhangende snelheid waarmee het ingebouwd kan worden.

Ik bericht u, zoals gezegd, voor de begrotingsbehandeling nader.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
KPN en NS beeindigen samenwerking (13-12-2007)

NS en KPN verder met reisinfo, tv en internet in trein (24-07-2006)

Infrasite lanceert Infrasite Mobile (23-08-2007)