Reactie Limburg op Miljoenennota en Rijksbegroting 2009

Limburg is hard op weg uit te groeien tot een Europese topregio. En op diverse fronten in onze Euregio is er volop ambitie om ook de concurrentie met de rest van de wereld aan te gaan. De huidige, kansrijke positie is terug te voeren op een succesvolle periode van herstructurering, waardoor Limburg zijn eigen kracht weer hervonden heeft. En vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaat.

Nieuwe uitdagingen vergen van het Rijk een nadrukkelijker rol bij de uitvoering van onze Versnellingsagenda: de leidraad voor de verdere economische ontwikkeling van Limburg. De krimp van de bevolking bijvoorbeeld, die veel prominenter op de nationale agenda behoort te prijken. En de internationalisering die nu echt met minder drempels gestalte moet krijgen. We hebben het kabinet daarvoor al plannen aangereikt. Voorbeelden? Snelle invoering van de Blue Card, euregionaal onderwijs zonder hindernissen en de komst van een kenniscentrum over de bevolkingsdaling. We gaan er vanuit dat die plannen binnenkort gehonoreerd worden.

In de Versnellingsagenda vormen duurzame energie (cluster zonne-energie op Avantis Heerlen en OPAC), Life Sciences en materiaaltechnologie (R&B campus in Sittard-Geleen) en agro-food (regio Venlo) onze speerpunten alsmede de Healthcare Campus Randwyck te Maastricht. Een betere facilitering van de Versnellingsagenda door de nationale overheid betekent dat die economische pijlers ook gemakkelijker en sneller tot verdere economische groei leiden.

Die economische groeicijfers baren vooral in Zuid-Limburg zorgen. Ze blijven met een groei van het arbeidsvolume met 1,2 procent onder het landelijk gemiddelde. Toch is er met hoofdrolspelers als DSM, Sabic en NedCar sprake van een uiterst sterke industrieregio. Maar in die regio is de globale concurrentie als eerste voelbaar. Bovendien betekenen allerlei milieumaatregelen dat die bedrijven al moeten opboksen tegen achterstanden in vergelijking met ondernemingen elders in de wereld. Nieuwe, aanvullende milieueisen die op stapel staan voor de uitstoot van CO2, brengen de concurrentiepositie van deze Limburgse bedrijven in gevaar. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn sleutelwoorden die bedrijven in deze provincie hoog in het vaandel hebben staan. Bij de uitvoering van het Cradle to Cradle (C2C)-concept staan we in de voorhoede en willen we uitgroeien tot koploper in Europa. Maar die Limburgse ondernemers hebben wél recht op gelijke speelvelden en gelijke spelregels.

De bereikbaarheid van onze provincie is cruciaal voor de verdere economische ontwikkeling van Limburg. Alleen door rechtstreeks contact kun je de samenwerking met de buren in Duitsland en België echt gestalte geven. Daarom moet er versneld worden geïnvesteerd in beter en sneller grensoverschrijdend verkeer, inclusief openbaar vervoer. Vooral de verbinding van het Duitse achterland met de as Greenport Venlo en Brainport Eindhoven is van eminent belang. Ditzelfde geldt voor de verbindingen met Maastricht, Heerlen en Aken. In het Regeerakkoord wordt daar ook op gewezen. Het kabinet heeft daar nog nauwelijks werk van gemaakt. Ook is er snel duidelijkheid nodig over het toekomstperspectief van Maastricht Aachen Airport. Bij een Europese topregio hoort eenvoudigweg een luchthaven én een euregionaal openbaar vervoernetwerk (light-rail).

Limburg is een regio die haar ambities vertaalt in veel concrete projecten. Daarvoor zijn investeringen van enkele miljarden nodig, die we de komende vijf tot tien jaar samen met private en publieke partners op tafel willen leggen. Deze kabinetsperiode leveren de provincies 800 miljoen euro in voor Rijksbeleid. Voor Limburg alleen spreek je over een bedrag van 65,5 miljoen euro. Genoeg is genoeg. Hoogste tijd om de eigen investeringsagenda tot uitvoering te brengen. Daarbij gaat het om medefinanciering van projecten die niet alleen zorgen voor verdere economische groei, maar ook nieuwe werkgelegenheid. Vooral in die regio’s waar nog steeds voor teveel mensen geen plaats op de arbeidsmarkt is weggelegd. Een greep uit de projecten:

  • De Floriade in de regio Venlo in samenhang met de infrastructurele ontwikkeling van Greenport en ‘Klavertje Vier’ (A67 en de Maasspoorroute);
  • De ontsluiting van de Maasplassen in Roermond in combinatie met de verbreding van de N280 tussen Weert en Roermond;
  • De verbreding van de A2 tussen Maasbracht en Beek in combinatie met de komst van onder meer het logistiek knooppunt Zuid-Limburg en de R&B campus in Sittard-Geleen;
  • Herstructurering van de Limburgse wijken;
  • De toeristisch/recreatieve kwaliteitsimpuls voor Maastricht/Valkenburg;
  • Ontsluiting Parkstad door aanleg van de Buitenring;
  • De cultuursprong Maastricht die moet leiden tot de kandidatuur voor culturele hoofdstad van Europa in 2018;
  • Sportzone Sittard-Geleen.

Daarnaast gaan, als gevolg van de decentralisatieafspraken met het Rijk, veel taken naar de Provincie en gemeenten. Belangrijk is dat de middelen in de pas lopen met de ambities. Samen met de verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten deze worden vastgelegd in meerjarenafspraken. Afgezien van de wijze waarop rijksmiddelen worden verdeeld zijn wij bezorgd over de omvang van de te decentraliseren rijksmiddelen ten aanzien van het huidige grotestedenbeleid (het GSB) na de huidige GSB-periode, met name waar het betreft Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV).

‘Een land dat leeft, bouwt aan zijn toekomst’, zo luidt de ondertitel van het eindrapport van de Deltacommissie van oud-minister Cees Veerman, dat recent werd gepresenteerd. Ook Limburg bouwt aan zijn toekomst en is daarbij onlosmakelijk verbonden met de Maas. Het inrichten en aanpassen van de omgeving van het stroomgebied van de Maas moet op de eerste plaats veiligheid voor de bevolking opleveren. Maar ongetwijfeld leiden die ingrepen ook tot nieuwe economische perspectieven. Het Rijk mag bij de uitvoering van dat Deltaplan niet aan Limburg voorbij gaan.

Want bouwen aan de toekomst betekent toch vooral ook nieuwe kansen zien én grijpen.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Deltacommissie overhandigt eindadvies SAMEN WERKEN MET WATER

Lees de samenvatting van het eindadvies en de 12 aanbevelingen van de Deltacommissie in Infrasite Articles

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg