Gemeenteraad Amsterdam akkoord met actieplan goederenvervoer

Gemeenteraad stelt voorwaarden aan milieuzone voor personenauto’s

De gemeenteraad van Amsterdam heeft het plan Voorrang voor een Gezonde Stad vastgesteld. Met de milieuzone voor personenauto’s als onderdeel van het pakket aan maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren stemt de raad alleen voorlopig in. Medio 2009 moet bij het definitieve verkeersbesluit tot invoering van de milieuzone duidelijk worden gemaakt in hoeverre het invoeren van de milieuzone effectief en noodzakelijk is om aan de wettelijke eisen voor luchtkwaliteit te voldoen. Hieraan voorafgaand zal de gemeente zich moeten inspannen tot samenwerking en afstemming met het rijk, VNG en andere steden, met als doel een lappendeken van milieuzones met criteria en regels te voorkomen. Alvorens te weren kan de gemeente het komende jaar wel alvast aan de slag met een pakket aan maatregelen ter stimulering van alternatieven voor autogebruik. Eerder op de avond stemde de raad in met het invoeren van een milieuzone voor vrachtverkeer binnen de ring A10 per 1 oktober 2008.

Bij de definitieve afweging rond het verkeersbesluit tot invoering van de milieuzone voor personenauto’s medio 2009 zullen kennis en inzichten van dat moment, de stand van zaken rond de ontwikkelingen van de luchtkwaliteit en de voortgang van lokale maatregelen en rijksmaatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren worden betrokken. Tjeerd Herrema, wethouder Verkeer: “Ik hoop dat we de komende tijd wat meer ontspannen kunnen spreken over de milieuzone voor personenauto’s. Het is een instrument, geen doel op zich.”

Andere maatregelen waar de gemeenteraad mee heeft ingestemd zijn onder andere de milieuzone voor bestelauto’s en vrachtwagens, een sloopregeling waarbij autobezitters een financiële vergoeding krijgen voor het wegdoen van een vervuilende auto, het verbeteren van openbaar vervoer en fietsvoorzieningen, het uitbreiden en verbeteren van P+R-voorzieningen, het stimuleren van boodschappendiensten en autodelen, en het gradueel verhogen van parkeertarieven naarmate men dichter bij het centrum van de stad parkeert. Marijke Vos, wethouder Milieu: “Dit is een belangrijk resultaat voor de Amsterdammers en de stad. We moeten er als gemeente voor zorgen dat mensen in een gezonde leefomgeving wonen en werken.”

Milieuzonering voor vrachtverkeer blijkt een zeer effectieve maatregel om de luchtkwaliteit te verbeteren. De uitstoot van schadelijke stoffen wordt door deze maatregel met 15% teruggedrongen in 2010 ten opzichte van 2005. De milieuzone gaat gelden binnen de ring A10 uitgezonderd Amsterdam-Noord en enkele bedrijventerreinen. In de milieuzone worden alleen nog vrachtauto’s toegestaan met minimaal Euro II dieselmotor en een roetfilter. Vanaf 2010 worden de eisen aangescherpt. Om de milieuzone te bereiken tekende wethouder Vos in december 2007 een convenant met het bedrijfsleven: EVO, ORAM en TLN. De overeenkomst met het bedrijfsleven is cruciaal voor de verbetering van de luchtkwaliteit aldus wethouder Vos: “Het opnemen van het Food Center gaat bijvoorbeeld een flinke verbetering opleveren voor de bewoners van de Jan van Galenstraat en de Haarlemmerweg.”

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kamerbrief over milieuzonering personenauto’s Amsterdam (19-06-2008)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam