Kamerbrief over Commissie Versnelling Besluitvorming Infra Projecten

Den Haag – Op 12 juni 2008 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de brief van Bouwend Nederland over de Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten.

Hieronder leest u de volledig brief 20085725 Brief van Bouwend Nederland over de Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten. Kamerstuk | 2008-06-12.

Geachte voorzitter,

Op 29 april 2008 zond u mij een afschrift van een brief van Bouwend Nederland over de Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten met het verzoek op deze brief te reageren. Naar aanleiding van dit verzoek informeer ik u als volgt.

Op 23 mei 2008 is het kabinetsstandpunt over het advies van de Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten in de ministerraad vastgesteld en aan de Tweede Kamer aangeboden. In het standpunt wordt waardering uitgesproken over het advies, waarbij wordt gesteld dat de commissie een goede balans heeft gevonden tussen snelheid, zorgvuldigheid en kwaliteit. Tevens wordt aangegeven dat het kabinet de intentie heeft de aanbevelingen van de commissie integraal over te nemen. Waar dit niet het geval is, wordt dat expliciet in het kabinetsstandpunt, dan wel na uitwerking bij het over circa drie maanden gereed zijnde actieplan, aangegeven.

Met het kabinetsstandpunt wordt een antwoord gegeven op de aanbevelingen van Bouwend Nederland. Daarom verwijs ik voor een reactie in algemene zin naar het kabinetsstandpunt. Ik ben van mening dat het kabinetsstandpunt goed aansluit bij de gedachten, die door Bouwend Nederland in hun brief naar voren worden gebracht. Ervaringen en ideeën vanuit de bouwpraktijk en het kabinetsstandpunt liggen in elkaars verlengde.

Ik ben blij met de betrokkenheid die Bouwend Nederland, net als vele andere deskundigen, organisaties en overheden, toont bij de door de commissie onderzochte problematiek van de trage besluitvorming over infrastructurele projecten. Deze betrokkenheid blijkt niet alleen uit de brief van Bouwend Nederland, maar ook uit de getoonde bereidwilligheid om de commissie en de Tweede Kamer te voorzien van informatie en om ideeën te delen.

De brede maatschappelijke en politieke betrokkenheid bij de problematiek sterkt mij in de overtuiging dat het noodzakelijk is om de adviezen van de commissie voortvarend, conform de in het kabinetsstandpunt geformuleerde lijnen, uit te werken in een actieplan en tot uitvoering te brengen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Eerder verschenen in Infrasite Nieuws Kabinet wil besluitvormingstijd infrastructuurprojecten halveren (23-05-2008)

Besluitvorming infrastructurele projecten kan beter en sneller (22-04-2008)

Lees de samenvatting van het Rapport Sneller en Beter van de Commissie Elverding in Infrasite Articles